Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt

Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs klassifiseringssystem, bedriftsbærekraftsrapportering, bærekraftspreferanser og forvaltningsansvar: styring av finans mot Europas grønne pakt
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance towards the European Green Deal

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 21.4.2021)

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en ambitiøs og omfattende pakke af foranstaltninger, der skal bidrage til at forbedre pengestrømmen i retning af bæredygtige aktiviteter i hele Den Europæiske Union. Ved at sætte investorer i stand til at omdirigere investeringer i retning af mere bæredygtige teknologier og virksomheder vil de foranstaltninger, der vedtages i dag, være afgørende for at gøre Europa klimaneutralt senest i 2050. De vil gøre EU til en global leder med hensyn til at fastsætte standarder for bæredygtig finansiering.Pakken består af:
  • Den delegerede retsakt om et EU-klimaklassificeringssystem har til formål at støtte bæredygtige investeringer ved at gøre det klarere, hvilke økonomiske aktiviteter der bidrager mest til at opfylde EU's miljømål. Kommissærkollegiet nåede i dag til politisk enighed om teksten. Den delegerede retsakt vil blive formelt vedtaget i slutningen af maj, når oversættelserne foreligger på alle EU-sprog. I en meddelelse, som også blev vedtaget af kommissærkollegiet i dag, redegøres der nærmere for Kommissionens tilgang.

  • Et forslag til et direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Forslaget har til formål at forbedre strømmen af bæredygtighedsoplysninger i erhvervslivet. Det vil gøre virksomhedernes bæredygtighedsrapportering mere konsekvent, således at finansielle virksomheder, investorer og den brede offentlighed kan anvende sammenlignelige og pålidelige bæredygtighedsoplysninger.

  • Endelig vil seks delegerede ændringsretsakter om tillidsforpligtelser samt investerings- og forsikringsrådgivning sikre, at finansielle virksomheder, f.eks. rådgivere, kapitalforvaltere eller forsikringsselskaber, inkluderer bæredygtighed i deres procedurer og deres investeringsrådgivning til kunderne.Den europæiske grønne pagt er Europas vækststrategi, der skal forbedre borgernes trivsel og sundhed, gøre Europa klimaneutralt senest i 2050 og beskytte, bevare og forbedre EU's naturkapital og biodiversitet.Som led i denne indsats har virksomhederne brug for en omfattende bæredygtighedsramme for at kunne ændre deres forretningsmodeller i overensstemmelse hermed. For at sikre omstillingen inden for finansiering og forhindre grønvaskning vil alle elementer i dagens pakke øge pålideligheden og sammenligneligheden af bæredygtighedsoplysninger. Den vil sætte den europæiske finansielle sektor i centrum for en bæredygtig og inklusiv økonomisk genopretning efter covid-19-pandemien og den mere langsigtede bæredygtige økonomiske udvikling i Europa.Den delegerede retsakt om et EU-klimaklassificeringssystemEU-klassificeringssystemet er et solidt, videnskabeligt baseret gennemsigtighedsværktøj for virksomheder og investorer. Det skaber et fælles sprog, som investorer kan bruge, når de investerer i projekter og økonomiske aktiviteter, som har en betydelig positiv indvirkning på klimaet og miljøet. Det vil også indføre oplysningsforpligtelser for virksomheder og deltagere på det finansielle marked.Med den delegerede retsakt, som kommissærkollegiet er nået til politisk enighed om i dag, indføres det første sæt tekniske screeningskriterier for at definere, hvilke aktiviteter der bidrager væsentligt til to af miljømålene i klassificeringsforordningen: tilpasning til klimaændringer[1] og modvirkning af klimaændringer[2]. Disse kriterier er baseret på videnskabelig rådgivning fra den tekniske ekspertgruppe om bæredygtig finansiering. Den er resultatet af omfattende feedback fra interessenter samt drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet. Denne delegerede retsakt vil dække ca. 40 % af de børsnoterede virksomheders økonomiske aktiviteter i sektorer, der tegner sig for næsten 80 % af de direkte drivhusgasemissioner i Europa. Den dækker sektorer som energi, skovbrug, fremstillingsvirksomhed, transport og bygninger.Den delegerede retsakt om EU-klassificeringssystemet er et dynamisk dokument, der med tiden vil blive ajourført i lyset af udviklingen og teknologiske fremskridt. Kriterierne vil blive taget op til regelmæssig revision. Dette vil sikre, at nye sektorer og aktiviteter, herunder overgangs- og andre støtteaktiviteter, kan blive tilføjet til anvendelsesområdet over tid.Et nyt direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapporteringDagens forslag reviderer og styrker de eksisterende regler, der blev indført ved direktivet om ikkefinansiel rapportering. Det har til formål at skabe et sæt regler, der — med tiden — vil bringe bæredygtighedsrapportering på linje med regnskabsaflæggelse. Det vil udvide EU's krav om bæredygtighedsrapportering til alle store virksomheder og alle børsnoterede virksomheder. Det betyder, at næsten 50 000 virksomheder i EU nu skal følge detaljerede EU-standarder for bæredygtighedsrapportering, hvilket udgør en stigning set i forhold til de 11 000 virksomheder, der er omfattet af de gældende krav. Kommissionen foreslår, at der udvikles standarder for store virksomheder og særskilte, forholdsmæssige standarder for SMV'er, som ikke-børsnoterede SMV'er kan anvende frivilligt.Overordnet set har forslaget til formål at sikre, at virksomhederne indberetter pålidelige og sammenlignelige bæredygtighedsoplysninger, som investorer og andre interessenter har brug for. Det vil sikre en ensartet strøm af bæredygtighedsoplysninger gennem det finansielle system. Virksomhederne skal rapportere om, hvordan bæredygtighedsspørgsmål, såsom klimaændringer, påvirker deres virksomhed og deres aktiviteters indvirkning på mennesker og miljø.Forslaget vil også forenkle rapporteringsprocessen for virksomhederne. Mange virksomheder er i øjeblikket under pres for at anvende en række forskellige standarder og rammer for bæredygtighedsrapportering. De foreslåede EU-standarder for bæredygtighedsrapportering bør være en "kvikskranke", der giver virksomhederne en enkelt løsning, der opfylder investorernes og andre interessenters behov for oplysninger.Ændringer af delegerede retsakter om investerings- og forsikringsrådgivning, tillidsforpligtelser og produkttilsyn og -styringDe seks ændringsforslag, der fremsættes i dag, tilskynder det finansielle system til at støtte virksomheder på vejen mod bæredygtighed og støtte eksisterende bæredygtige virksomheder. De vil også styrke EU's kamp mod grønvaskning.
  • Om investerings- og forsikringsrådgivning: Når en rådgiver vurderer en kundes egnethed til en investering, skal kundens bæredygtighedspræferencer nu drøftes.

  • Om tillidsforpligtelser: De ændringsforslag, der fremsættes i dag, tydeliggør en finansiel virksomheds forpligtelser i forbindelse med vurderingen af dens bæredygtighedsrisici, f.eks. oversvømmelsers indvirkning på investeringernes værdi.

  • Om tilsyn med og styring af investerings- og forsikringsprodukter: Producenter af finansielle produkter og finansielle rådgivere skal tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer i udformningen af deres finansielle produkter.Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Europa var en tidlig leder med hensyn til at reformere det finansielle system for at støtte investeringer i tilpasning til klimaændringer. I dag tager vi et spring fremad med det første klimaklassificeringssystem nogensinde, som vil hjælpe virksomheder og investorer med at vide, om deres investeringer og aktiviteter virkelig er grønne. Dette vil være afgørende, hvis vi skal mobilisere private investeringer i bæredygtige aktiviteter og gøre Europa klimaneutralt senest i 2050." Dette er et banebrydende skridt, som vi har gennemført høringer om i brede kredse. Vi har ikke ladet noget middel uforsøgt i bestræbelserne på at opnå et afbalanceret, videnskabeligt baseret resultat. Vi foreslår også forbedrede regler om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Ved at udvikle europæiske standarder vil vi bygge videre på og bidrage til internationale initiativer."Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Det finansielle system spiller en afgørende rolle for gennemførelsen af EU's grønne pagt, og der er behov for betydelige investeringer for at gøre vores økonomi grønnere. Vi har brug for, at alle virksomheder spiller en rolle, både dem, der allerede er langt fremme med at gøre deres aktiviteter grønnere, og dem, der skal gøre mere for at opnå bæredygtighed. De nye regler, der vedtages i dag, udgør et vigtigt vendepunkt for finansverdenen. Vi optrapper vores ambition om bæredygtig finansiering for at bidrage til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Tiden er nu inde til at sætte handling bag ordene og investere på en bæredygtig måde."Baggrund og næste skridtEU har i de seneste år taget vigtige skridt til at opbygge et bæredygtigt finansielt system, der bidrager til omstillingen til et klimaneutralt Europa. EU's klassificeringsforordning, forordningen om oplysninger om bæredygtig finansiering og benchmarkforordningen danner grundlaget for EU's indsats for at øge gennemsigtigheden og give investorer værktøjer til at udpege bæredygtige investeringsmuligheder.Når den formelt er vedtaget, vil den delegerede retsakt om et EU-klimaklassificeringssystem blive gennemgået af Europa-Parlamentet og Rådet (fire måneder og med mulighed for forlængelse én gang med yderligere to måneder).Med hensyn til forslaget til et direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering vil Kommissionen indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet.De seks ændringer af delegerede retsakter om investerings- og forsikringsrådgivning, tillidsforpligtelser og produkttilsyn og -styring vil blive gennemgået af Europa-Parlamentet og Rådet (tre måneder og med mulighed for forlængelse én gang med yderligere tre måneder) og forventes at finde anvendelse fra oktober 2022.Yderligere oplysningerMeddelelse fra Kommissionen: EU-klassificeringssystemet — virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, bæredygtighedspræferencer og tillidsforpligtelserDen delegerede retsakt om et EU-klimaklassificeringssystem Spørgsmål og svar — Den delegerede retsakt om et klimaklassificeringssystem og ændringer af delegerede retsakter om tillidsforpligtelser samt investerings- og forsikringsrådgivningSpørgsmål og svar — Forslag til direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapporteringFaktablad — Pakken om bæredygtig finansiering fra april 2021GD FISMA's websted om bæredygtig finansiering[1] En økonomisk aktivitet, der forfølger dette mål, bør bidrage væsentligt til at mindske eller forebygge de negative virkninger af det nuværende eller forventede fremtidige klima eller risikoen for en sådan negativ indvirkning, enten på selve aktiviteten eller på mennesker, natur eller aktiver.[2] En økonomisk aktivitet, der forfølger dette mål, bør bidrage væsentligt til at stabilisere drivhusgasemissionerne ved at undgå eller reducere dem eller ved at øge optag af drivhusgasser. Den økonomiske aktivitet bør være forenelig med det langsigtede temperaturmål i Parisaftalen.