Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/1233 av 14. juli 2021 om endring av direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til overgangsbestemmelser for anerkjennelse av tredjelandssertifikater

Directive 2021/1233 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 amending Directive (EU) 2017/2397 as regards the transitional measures for the recognition of third countries certificates

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2017/2397 fastsetter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. EU-Kommisjonen har nå fastsatt en endring av direktivet som gjelder overgangsordninger for anerkjennelse av tredjelandssertifikater, gjennom endringsdirektiv 2021/1233. Bakgrunnen for endringsdirektivet er at direktiv 2017/2397 ikke tok høyde for at en rekke sertifikater som er utstedt av tredjeland risikerer å bli ugyldige når direktivet gjennomføres i EU i 2022. Endringsdirektivets formål er derfor å sikre at sjøfolk fra tredjeland fortsatt vil kunne seile på innenlands vannveier i EU, ved at det fastsettes en overgangsperiode der sertifikater utstedt av tredjeland før 18. januar 2024 fortsatt kan godkjennes av statene etter 2022. Dette gjøres ved å tilføye overgangsbestemmelser frem til 2032 for kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker som er utstedt av tredjeland i direktivets artikkel 10 og 38.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsdirektivet får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsaktene om innlands vannveier i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EUs innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. Forslaget er allikevel EØS-relevant for det tilfellet at en EØS/EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

NFD vurderer at det ikke er behov for skriftlig klarering i SU, da saker som gjelder innland vannveier iht langvarig praksis innlemmes i EØS avtalen uten at de gjennomføres.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, med gjennomføringsfrist 17. januar 2022. EØS/EFTA-landene vurderer forslaget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2021
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1233
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro