Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til overgangsordninger for anerkjenning av tredjelandssertifikater

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/2397 as regards the transitional measures for the recognition of third countries certificates

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 23.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforlaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Formålet med dette forslag er at ændre overgangsbestemmelserne i direktiv (EU) 2017/2397 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ("direktivet") til at omfatte kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger udstedt af tredjelande ("dokumenter fra tredjelande").

Ved direktivets artikel 38 fastsættes overgangsforanstaltninger vedrørende kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er udstedt inden den 18. januar 2022 (dagen efter udløbet af fristen for gennemførelse af direktivet). Generelt set forbliver de pågældende dokumenter gyldige på de af Unionens indre vandveje, hvortil de før denne dato var gyldige, i højst 10 år.

Bortset fra de certifikater til sejlads på Rhinen, der er omhandlet i artikel 1, stk. 5, i direktiv 96/50/EF, indeholder direktivet imidlertid ingen overgangsbestemmelser for dokumenter, som er udstedt af tredjelande, og som i øjeblikket anerkendes ensidigt af medlemsstaterne eller i overensstemmelse med deres internationale aftaler.

Fra den 17. januar 2022 vil dokumenter fra tredjelande derfor først blive anerkendt i Unionen, efter at Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 5, om anerkendelse i Unionen af dokumenter, som er udstedt af det pågældende tredjeland.

Eftersom proceduren for anerkendelse af dokumenter fra tredjelande er baseret på en vurdering af certificeringssystemerne i det anmodende tredjeland og har til formål at afgøre, om udstedelsen af de certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er angivet i anmodningen, er underlagt krav, der er identiske med kravene i direktivet, er det usandsynligt, at anerkendelsesproceduren vil blive fuldført inden den 17. januar 2022.

For at denne procedure kan afsluttes inden denne dato, vil de berørte tredjelande for det første skulle tilpasse deres nationale lovgivning til kravene i direktivet.

For det andet vil Kommissionen skulle vurdere certificeringssystemet i det anmodende tredjeland og vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 5.

Hvis der ikke er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 5, om anerkendelse i Unionen af dokumenter, som er udstedt af det pågældende tredjeland, vil personer, der er i besiddelse af dokumenter, som er udstedt af det pågældende tredjeland, ikke få adgang til at besejle Unionens indre vandveje.

Denne situation kan afstedkomme betydelige praktiske vanskeligheder, navnlig med hensyn til sejlads på Donau, da besætningsmedlemmer, der er i besiddelse af dokumenter fra tredjelande, udgør en betydelig del af arbejdsstyrken.

Formålet med dette forslag er at fastsætte en passende periode, inden for hvilken en medlemsstat på grundlag af sine nationale krav, der er fastsat før den 16. januar 2018, og for så vidt angår den pågældende medlemsstats område, fortsat kan anerkende dokumenter fra tredjelande, som i øjeblikket anerkendes ensidigt af den pågældende medlemsstat eller på grundlag af en international aftale. Anvendelsesområdet for denne overgangsforanstaltning er begrænset til de dokumenter, der er udstedt inden skæringsdatoen (18. januar 2023), og som fastsættes under henvisning til dagen efter udløbet af fristen for gennemførelse af direktivet (17. januar 2022) forlænget med et år. Denne skæringsdato tager for det første hensyn til, at det tredjeland, der anmoder om anerkendelse, vil skulle tilpasse sine krav til kravene i direktivet, og for det andet, at Kommissionen vil skulle vurdere certificeringssystemerne i det anmodende tredjeland og, hvis det er relevant, vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 5.

Formålet med denne løsning er at sikre en gnidningsløs overgang til den ordning for anerkendelse af dokumenter fra tredjelande, der er fastsat i direktivets artikel 10, ved at fastsætte den periode, der er nødvendig for, at tredjelandene kan tilpasse deres krav til kravene i direktivet, samt gøre det muligt for Kommissionen at vurdere deres certificeringssystemer og, hvis det er relevant, vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivets artikel 10, stk. 5. Det vil også sikre retssikkerheden for enkeltpersoner og erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med transport ad indre vandveje.

Det er desuden nødvendigt at tage hensyn til, at det pågældende tredjeland kan udstede nye certifikater til gengæld for de dokumenter, der er omfattet af overgangsordningerne, når Kommissionen har anerkendt de kvalifikationscertifikater, der er udstedt af det pågældende tredjeland. I den forbindelse er det nødvendigt at præcisere, at disse nye certifikater kun vil blive anerkendt på alle Unionens indre vandveje med forbehold af direktivets artikel 10, stk. 3, og forudsat at betingelserne for den ombytning, som tredjelandet anvender, er fundet identiske med dem, der er fastsat i direktivets artikel 38, stk. 1 og 3.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet