Klar for 55: EUs klimapakke 2021

Klar for 55: EUs klimapakke 2021

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. 'Klar for 55': oppfyllelse av EUs klimamål for 2030 på veien mot klimanøytralitet
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality

Omtale publisert av Utenriksdepartementet 15.2.2023

Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et dusin forslag til rettsakter på områdene klima, energi og transport knyttet til EUs mål om minst 55 prosent reduserte nettoutslipp sammenlignet med 1990. Forslagspakken 'Klar for 55' skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. En oversikt over pakkens innhold finner du her

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 14.7.2021)

Klar for 55-pakken lagt fram

Av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

I dag la Europakommisjonen fram en pakke med tolv lovforslag som skal bidra til at EU når sitt oppdaterte klimamål for 2030. Pakken kalles Fit for 55 (Klar for 55) ettersom EUs stats- og regjeringssjefer 11. desember 2020 ble enige om å øke EUs klimamål for 2030 fra minst 40 prosent reduserte utslipp til minst 55 prosent reduserte nettoutslipp, sammenlignet med 1990.

Europakommisjonen har i dag lagt fram forslag til:

Kommisjonen har i dag sendt regelverksforslagene til Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet. Først vil Rådet og Europaparlamentet utforme egne posisjoner. Deretter vil de, sammen med kommisjonen, avholde såkalte trilogforhandlinger hvor partene skal bli enige om endelig EU-regelverk. Et unntak er energiskattedirektivet som omhandler skatt- og avgiftspolitikk der medlemsstatene er mer suverene. Det er ikke uvanlig at beslutningsprosesser som dette tar mer enn to år, selv om enkeltforslag kan tas stilling til raskere. Deretter vil norske myndigheter måtte foreta en vurdering av blant annet EØS-relevans av de vedtatte regelverkene. Etter dette vil det eventuelt bli en prosess knyttet til innlemmelse av regelverk i Norges avtaleverk med EU.

Les klima- og miljødepartementets og samferdselsdepartementets nyhetssaker om pakken.