Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020

Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling samt overvåking av Horisont 2020 i 2020
Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2020

Rapport lagt fram av Kommmisjonen 5.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsraporten, dansk utgave)

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 7 i Euratom-traktaten, artikel 31 i Horisont 2020-rammeprogrammet (RP) og artikel 21 i Euratom-programmet, der supplerer Horisont 2020, og den giver et sammenfattende og ikke-udtømmende overblik over de vigtigste forsknings- og innovationsaktiviteter (FoI), der er gennemført i 2020. Den henviser til Horizon Dashboard for yderligere detaljerede overvågningsdata.