EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 29.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.7.2021)

Kommissionen forelægger ny strategi, der skal gøre EU's finansielle system mere bæredygtigt, og foreslår ny EU-standard for grønne obligationer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en række tiltag for at øge sit ambitionsniveau med hensyn til bæredygtig finansiering. For det første indeholder den nye strategi for bæredygtig finansiering flere initiativer, som skal tackle klimaændringer og andre miljøudfordringer. Samtidig øges investeringerne i EU's omstilling til en bæredygtig økonomi og inddragelsen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Med forslaget om EU-standarden for grønne obligationer, som også blev vedtaget i dag, oprettes der en frivillig standard af høj kvalitet for obligationer, der finansierer bæredygtige investeringer. Endelig vedtog Kommissionen en delegeret retsakt om oplysninger, som finansielle og ikkefinansielle virksomheder skal offentliggøre, om i hvor grad deres aktiviteter er bæredygtige baseret på artikel 8 i EU-klassificeringssystemet.

Disse initiativer fremhæver EU's globale lederskab inden for fastlæggelse af internationale standarder for bæredygtig finansiering. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med alle internationale partnere, bl.a. gennem den internationale platform for bæredygtig finansiering, om at opbygge et robust internationalt system for bæredygtig finansiering.

En ny strategi for bæredygtig finansiering

I løbet af de seneste år er EU blevet væsentligt mere ambitiøs med hensyn til at tackle klimaændringer. Kommissionen har allerede iværksat hidtil usete tiltag for at bygge fundamentet for bæredygtig finansiering. Bæredygtighed er det vigtigste kendetegn ved EU's genopretning efter covid-19-pandemien, og den finansielle sektor vil spille en central rolle for at nå målene i den europæiske grønne pagt.

Dagens strategi omfatter seks indsatsområder:

 1. At udvide den eksisterende værktøjskasse for bæredygtig finansiering for at lette adgangen til omstillingsfinansiering
 2. At forbedre inddragelsen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og forbrugere ved at give dem de rette redskaber og incitamenter til at få adgang til omstillingsfinansiering
 3. At øge modstandsdygtigheden i det økonomiske og finansielle system over for bæredygtighedsrisici
 4. At øge den finansielle sektors bidrag til bæredygtighed
 5. At sikre integriteten i EU's finansielle system og sørge for dens velordnede omstilling til bæredygtighed
 6. At udvikle internationale incitamenter til og standarder for bæredygtig finansiering og støtte EU's partnerlande

Kommissionen vil aflægge rapport om gennemførelsen af strategien inden udgangen af 2023 og vil aktivt støtte EU-landene i deres indsats til fordel for bæredygtig finansiering.

En EU-standard for grønne obligationer

Kommissionen har i dag også fremsat forslag om en forordning om en frivillig EU-standard for grønne obligationer. Med dette forslag oprettes der en frivillig standard af høj kvalitet, som står til rådighed for alle udstedere (private og statslige) for at bidrage til at finansiere bæredygtige investeringer. Grønne obligationer anvendes allerede til at rejse finansieringsmidler i sektorer såsom energiproduktion og -distribution, ressourceeffektive boliger og kulstoffattig transportinfrastruktur. Der er også stor interesse for disse obligationer blandt investorerne. Der er imidlertid potentiale til at opgradere og øge miljøambitionerne på markedet for grønne obligationer. EU-standarden for grønne obligationer vil fastsætte en "guldstandard" for, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan anvende grønne obligationer til at rejse midler på kapitalmarkederne for at finansiere ambitiøse investeringer, samtidig med at de opfylder strenge bæredygtighedskrav og beskytter investorerne mod grønvaskning. Især gælder følgende:

 • Udstedere af grønne obligationer vil råde over et robust redskab, så de kan vise, at de finansierer projekter, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet.
 • De investorer, der køber obligationerne, vil nemmere kunne se, at deres investeringer er bæredygtige, og dermed reduceres risikoen for grønvaskning.

Den nye EU-standard for grønne obligationer vil være tilgængelig for alle udstedere af grønne obligationer, deriblandt udstedere, der befinder sig uden for EU. Den foreslåede ramme indeholder fire vigtige krav:

 1. De midler, der rejses gennem obligationerne, bør fuldt ud tildeles projekter, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet.
 2. Der skal være fuld gennemsigtighed omkring, hvordan provenuer fra obligationer tildeles ved hjælp af detaljerede indberetningskrav.
 3. Alle grønne EU-obligationer skal tjekkes af en ekstern kontrollant for at sikre overensstemmelse med forordningen og sikre, at finansierede projekter er i overensstemmelse med klassificeringssystemet. I den sammenhæng er der fastsat specifik, begrænset fleksibilitet for statslige udstedere.
 4. Eksterne kontrollanter, der tilbyder tjenesteydelser til udstedere af grønne EU-obligationer, skal registreres hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, som fører tilsyn med disse. Dette vil sikre kvaliteten og pålideligheden af deres tjenesteydelser og kontroltjek, således at investorerne beskyttes og markedets integritet bevares. I den sammenhæng er der fastsat specifik, begrænset fleksibilitet for statslige udstedere.

Hovedformålet er at oprettet en ny "guldstandard" for grønne obligationer, som andre markedsstandarder kan sammenlignes med og potentielt kan bringes i overensstemmelse med. Denne standard skal afhjælpe vanskeligheder med grønvaskning og beskytte markedets integritet for at sikre, at legitime grønne projekter finansieres. Efter dagens vedtagelse af Kommissionens forslag vil det blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet som led i den almindelige lovgivningsprocedure.

Bæredygtig finansiering og EU-klassificeringssystemet

Europa-Kommissionen har i dag også vedtaget en delegeret retsakt om supplerende regler til artikel 8 i klassificeringsforordningen, som kræver, at finansielle og ikkefinansielle virksomheder skal fremlægge oplysninger for investorerne om deres aktivers og økonomiske aktiviteters miljøpræstationer. Markederne og investorerne har brug for klare og sammenlignelige oplysninger om bæredygtighed for at forhindre grønvaskning. I dagens delegerede retsakt redegøres der for indholdet og fremlæggelsen af samt metodologien for de oplysninger, som store finansielle og ikkefinansielle virksomheder skal offentliggøre, om den andel af deres forretning, investeringer eller udlånsaktiviteter, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet.

Ikkefinansielle virksomheder vil skulle offentliggøre den andel af deres omsætning, kapital og driftsudgifter, som er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomisk aktiviteter som defineret i klassificeringsforordningen og den delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet, som formelt blev vedtaget den 4. juni 2021, samt eventuelle fremtidige delegerede retsakter om andre miljømål. Finansielle institutter — primært store banker, kapitalforvaltere, investeringsselskaber og forsikrings-/genforsikringsselskaber — vil skulle offentliggøre den andel, som miljømæssigt bæredygtige økonomisk aktiviteter udgør af de samlede aktiver, som de finansierer eller investerer i.

Den delegerede retsakt vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på gennemgang for en periode på 4 måneder, som kan forlænges én gang med 2 måneder.

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

Ledende næstformand Valdis Dombrovskis, som også fører kontrol med finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Dagens strategi for bæredygtig finansiering er vigtig for at generere privat finansiering, så vi kan nå vores klimamål og tackle andre miljøudfordringer. Vi ønsker også at skabe bæredygtige finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder. Vi vil arbejde med vores internationale partnere om at uddybe samarbejdet om bæredygtig finansiering — globale udfordringer kræver en global indsats. Vi foreslår også en standard for grønne obligationer for at bekæmpe grønvaskning og klart at anerkende de obligationer, der virkelig udgør en bæredygtig investering."

Kommissær Mairead McGuinness, som har ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Med dagens strategi fastsættes vores ambitiøse køreplan for bæredygtig finansiering i de kommende år. For at nå vores klimamål har vi brug for en vedvarende indsats, så der strømmer flere midler i retning af en bæredygtig økonomi. Der er brug for store investeringer for at gøre økonomien grønnere og skabe et mere inklusivt samfund, hvor alle kan spille en rolle. Vi skal optrappe det globale samarbejde om klima- og miljøspørgsmål, for EU kan ikke bekæmpe klimaændringer alene — global koordinering og en global indsats er særdeles vigtig. Derudover vil vores forslag om en EU-standard for grønne obligationer fastsætte en guldstandard på markedet, og det opfylder investorernes behov for et pålideligt, robust redskab, når de foretager bæredygtige investeringer."

Baggrund

Den europæiske grønne pagt tydeliggjorde, at der er behov for store investeringer på tværs af alle økonomiske sektorer for at sikre en omstilling til en klimaneutral økonomi og opfylde EU's mål for miljømæssig bæredygtighed. En stor del af disse finansielle strømme skal komme fra den private sektor. Hvis investeringsunderskuddet skal udlignes, skal private kapitalstrømme omdirigeres i retning af mere bæredygtige investeringer, og det kræver en omfattende nytænkning af den europæiske finansielle ramme. I den europæiske grønne pagt understreges det især, at det bør være nemmere for investorer og virksomheder at identificere miljømæssigt bæredygtige investeringer og sikre, at de er pålidelige.

Med dagens forslag tager EU endnu et vigtigt skridt hen imod opfyldelse af målene i den grønne pagt ved at sikre en sammenhængende tilgang til finansiering af den grønne omstilling.

Yderligere oplysninger

Strategi for finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi

Forslag til forordning om en EU-standard for grønne obligationer

Spørgsmål og svar: Forordning om europæiske grønne obligationer

Faktablad: EU's strategi for bæredygtig finansiering

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet