Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/1999 av 19. oktober 2022 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (kodifisering)

Directive (EU) 2022/1999 of 19 October 2022 of the European Parliament and of the Council on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (codification)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.10.2022 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Rådets direktiv 95/50/EF er blevet ændret væsentligt flere gange. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Kontrollen med transport af farligt gods ad vej skal ske i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1100/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3912/92.

(3) Medlemsstaternes kontrolprocedurer samt deres definitioner for transport af farligt gods ad vej bør sikre en effektiv kontrol med overholdelsen af de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF fastlagte sikkerhedsstandarder.

(4) Det bør sikres, at medlemsstaterne i tilstrækkelig grad foretager kontrol på hele deres område, samtidig med at det så vidt muligt bør undgås, at de pågældende køretøjer kontrolleres flere gange.

(5) Kontrollen bør foretages ved hjælp af en liste over sådanne fælles forhold, som gælder for transporter af farligt gods i hele Unionen.

(6) Der bør fastsættes en liste over overtrædelser, som alle medlemsstater finder tilstrækkeligt alvorlige til, at de alt efter omstændighederne eller af sikkerhedshensyn bør medføre iværksættelse af passende foranstaltninger over for de køretøjer, der har gjort sig skyldige i overtrædelsen, herunder i givet fald at nægte køretøjerne adgang til Unionen.

(7) For at sikre, at sikkerhedsstandarderne for transport af farligt gods ad vej overholdes, bør der ligeledes i forebyggende øjemed kunne aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved vejkontrollen er konstateret alvorlige overtrædelser af lovgivningen om transport af farligt gods.

(8) Den pågældende kontrol bør omfatte al transport af farligt gods ad vej, der helt eller delvist udføres på medlemsstaternes område, uden hensyn til godsets oprindelsessted og bestemmelsessted eller køretøjets indregistreringsland.

(9) I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret eller virksomheden er etableret, anmodes om at træffe passende foranstaltninger, og de bør meddele den anmodende medlemsstat hvilke foranstaltninger, der er truffet.

(10) Anvendelsen af dette direktiv bør være genstand for en beretning, som Kommissionen fremlægger.

(11) For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med henblik på at ændre bilag I, II og III til dette direktiv, navnlig for at tage hensyn til ændringer af direktiv 2008/68/EF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (8). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(12) Målene for dette direktiv, nemlig at sikre et højt sikkerhedsniveau for transport af farligt gods, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af handlingens omfang eller virkninger, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2022
Anvendelsesdato i EU
13.11.2022
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet