EU-henstilling om minikvalifikasjoner

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om mikroeksamensbeviser for livslang læring og jobbmuligheter

Proposal for a Council Recommendation on micro-credentials for lifelong learning and employability

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 22.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.12.2021)

Kommissionen vil forbedre livslang læring og beskæftigelsesegnethed

På det sociale topmøde i Porto i maj udtrykte EU's ledere tilfredshed med målet om, at 60 % af alle voksne skal deltage i uddannelse hvert år i 2030. Kommissionen har i dag taget et vigtigt skridt til at hjælpe EU-landene med at nå dette mål ved at fremlægge forslag til Rådets henstillinger om individuelle læringskonti og om mikroeksamensbeviser som annonceret i dagsordenen for færdigheder og i meddelelsen om det europæiske uddannelsesområde fra 2020.

Et godt færdighedsniveau giver den enkelte nye muligheder, skaber et sikkerhedsnet i usikre tider, fremmer inklusion og social fremgang og giver økonomien den kvalificerede arbejdsstyrke, der er nødvendig for at vokse og innovere. Succesen med både den digitale og den grønne omstilling afhænger af, at arbejdstagerne får de rette færdigheder. Covid-19-pandemien øgede yderligere behovet for omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken, så den kan tilpasse sig det skiftende arbejdsmarked og imødekomme efterspørgslen i forskellige sektorer.

Der er dog for få mennesker, der deltager i regelmæssige læringsaktiviteter efter deres grunduddannelse, da de ofte mangler økonomiske ressourcer eller tid til at forbedre deres færdigheder og tilegne sig nye eller ikke er klar over læringsmuligheder og fordelene herved. For eksempel kræves der et vist niveau af digitale færdigheder i over 90 % af de nuværende job og i næsten alle sektorer, men kun 56 % af de voksne havde grundlæggende digitale færdigheder i 2019.

De to nye forslag om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser, der blev vedtaget i dag, vil bidrage til at håndtere disse udfordringer ved at give folk flere muligheder for at finde læringstilbud og beskæftigelsesmuligheder.

Individuelle læringskonti

Kommissionens forslag har til formål at sikre, at alle har adgang til relevante uddannelsesmuligheder, der er skræddersyet til deres behov, gennem hele livet, uanset om de er i beskæftigelse.

Derfor tager forslaget til Rådets henstilling fat på de vigtigste flaskehalse for, at folk kan gå i gang med uddannelse i dag, nemlig motivation, tid og penge, ved at opfordre EU-landene til sammen med arbejdsmarkedets parter at:

  • oprette individuelle læringskonti og give alle voksne i den arbejdsdygtige alder uddannelsesrettigheder
  • opstille en liste over arbejdsmarkedsrelevant og kvalitetssikret uddannelse, der er berettiget til støtte fra de individuelle læringskonti, og gøre den tilgængelig via et digitalt register, f.eks. fra bærbart udstyr
  • tilbyde muligheder for karrierevejledning og validering af tidligere erhvervede færdigheder samt betalt for betalt frihed til uddannelse.

Det nyskabende aspekt af dette forslag er, at det sætter den enkelte i centrum for færdighedsudvikling. Samtidig opfordres EU-landene til at tilpasse finansieringen til den enkeltes behov for uddannelse.

Mikroeksamensbeviser

Med mikroeksamensbeviser certificeres læringsresultaterne efter en kort læringserfaring (f.eks. et kort kursus eller en kort uddannelse). De giver folk mulighed for på fleksibel og målrettet vis at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, de har brug for til deres personlige og faglige udvikling.

Kommissionens forslag har til formål at få mikroeksamensbeviser til at fungere på tværs af institutioner, virksomheder, sektorer og grænser. Hvis det skal lykkes, bør EU-landene nå til enighed om:

  • en fælles definition af mikroeksamensbeviser
  • standardelementer til beskrivelse af beviserne og
  • nøgleprincipper for deres udformning og udstedelse.

Formålet er at sikre, at mikroeksamensbeviser er af høj kvalitet og udstedes på en gennemsigtig måde for at opbygge tillid til det, de attesterer. Dette vil støtte anvendelsen af mikroeksamensbeviser blandt lærende, arbejdstagere og jobsøgende, der kan drage fordel af dem. Forslaget indeholder også anbefalinger om mikroeksamensbeviser på uddannelsesområdet og inden for arbejdsmarkedspolitikker. Dette vil give folk mulighed for at lære nye eller supplerende færdigheder på en skræddersyet måde, der er inklusiv for alle. Den europæiske tilgang til mikroeksamensbeviser er en vigtig flagskibsforanstaltning for at opnå et europæisk uddannelsesområde inden 2025. De kan være en del af de læringstilbud, der indgår i individuelle læringskonti.

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, udtaler: "Udvikling af færdigheder og kompetencer er nøglen til en vellykket karriere og integration. De hjælper folk med at tilpasse sig forandringer, trives og bidrage til samfundet. Færdigheder er også afgørende for at skabe vækst. Dagens forslag sikrer, at uddannelserne er fleksible og tilgængelige for alle og kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt i livet. Det er et stort skridt i retning af at inddrage flere mennesker i lærings- og uddannelsesmuligheder, så ingen lades i stikken."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "For at sikre en retfærdig omstilling er det afgørende, at alle har adgang til fleksible, modulopbyggede og tilgængelige lærings- og uddannelsesmuligheder, uanset deres personlige omstændigheder. Den europæiske tilgang til mikroeksamensbeviser vil gøre det lettere af få anerkendt og valideret disse læringserfaringer. Det vil styrke de videregående uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutionernes rolle med hensyn til at gøre livslang læring til en realitet i hele EU og gøre dem mere tilgængelige for flere forskellige typer lærende."  

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "Uddannelse bør ikke stoppe, når man forlader skolen. Nu mere end nogensinde er folk nødt til at udvikle deres færdigheder gennem hele deres arbejdsliv for at opfylde kravene på et arbejdsmarked i hastig forandring. Kommissionens forslag om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser vil hjælpe os med at nå målet i den europæiske søjle for sociale rettigheder om, at 60 % af alle voksne skal deltage i uddannelse hvert år i 2030. Vi er nødt til at arbejde seriøst med livslang læring i Europa. Det er den bedste investering og vil være til gavn for arbejdstagere, arbejdsgivere og økonomien som helhed."

Næste skridt

Forslagene vil blive forhandlet med EU-landene. Når forslagene er vedtaget af Rådet, vil Kommissionen støtte EU-landene, arbejdsmarkedets parter og relevante partnere i gennemførelsen af disse rådshenstillinger. Rapportering om og overvågning af individuelle læringskonti vil blive gennemført som led i det europæiske semester.

Baggrund

Retten til uddannelse og livslang læring er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder(1. princip). Alle bør have ret til livslang adgang til uddannelse af høj kvalitet og et udvalg af muligheder for færdighedsudvikling, der afspejler deres behov til alle tider. Færdigheder er byggestenene for den enkeltes succes på et arbejdsmarked og i et samfund i konstant forandring.

På det sociale topmøde i Porto og på Det Europæiske Råds møde i juni udtrykte lederne tilfredshed med EU's overordnede mål for 2030, der er fastsat i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Dette omfatter målet om, at 60 % af alle voksne skal deltage i uddannelse hvert år i 2030. Dette er et af de overordnede mål i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Fra 2016 har kun 37 % deltaget i uddannelse hvert år, og før det blev der kun registreret små stigninger. Hvis disse tendenser fortsætter, vil de fastsatte ambitioner ikke blive nået, og derfor er forslagene om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser vigtige. Med de forslag, der fremsættes i dag, opfordres EU-landene til at arbejde sammen med arbejdsmarkedets parter og de berørte parter for at gøre opkvalificering og omskoling til en realitet for alle.

Forslagene til Rådets henstilling om individuelle læringskonti og til Rådets henstilling om mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed er de sidste af de tolv flagskibsforanstaltninger, der blev meddelt i den europæiske dagsorden for færdigheder ogDen europæiske søjle for sociale rettigheder. Den europæiske tilgang til mikroeksamensbeviser er også en vigtig flagskibsforanstaltning for at opnå et europæisk uddannelsesområde inden 2025.

Yderligere oplysninger

Q&A: Individuelle læringskonto og mikroeksamensbeviser

Faktablad

Kommissionens forslag til Rådets henstilling om individuelle læringskonti

Kommissionens forslag til Rådets henstilling om mikroeksamensbeviser med henblik på livslang læring og beskæftigelsesegnethed

Den europæiske dagsorden for færdigheder

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Meddelelse om etablering af et europæisk uddannelsesområde inden 2025