Europeisk industristrategi - ajourføring 2021

Europeisk industristrategi - ajourføring 2021

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Ajourføring av den nye industristrategien fra 2020: mot et sterkere indre marked til fremme av Europas gjenoppretting
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery

Svensk departementsnotat offentliggjort 7.6.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 8.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.5.2021)Ajourføring af industristrategien fra 2020: Hen imod et stærkere indre marked til fremme af Europas genopretning

Kommissionen ajourfører i dag EU's industristrategi for at sikre, at dens industrielle ambitioner fuldt ud tager hensyn til de nye omstændigheder efter covid-19-krisen og bidrager til at skabe fremdrift i omstillingen til en mere bæredygtig, digital, modstandsdygtig og globalt konkurrencedygtig økonomi.I den ajourførte strategi bekræftes prioriteterne i meddelelsen fra marts 2020, som blev offentliggjort, dagen inden WHO erklærede, at covid-19 er en pandemi, samtidig med at den udgør en reaktion på erfaringerne fra krisen med henblik på at sætte skub i genopretningen og styrke EU's åbne strategiske autonomi. Den foreslår nye foranstaltninger, der skal styrke det indre markeds modstandsdygtighed, navnlig i krisetider. Den imødekommer behovet for en bedre forståelse af vores afhængighedsforhold på centrale strategiske områder og indeholder en værktøjskasse til håndtering heraf. Den indeholder nye foranstaltninger, der skal fremskynde den grønne og digitale omstilling. Den ajourførte strategi imødekommer også opfordringer til at identificere og overvåge de vigtigste indikatorer for konkurrenceevnen i EU's økonomi som helhed: integration på det indre marked, produktivitetsvækst, international konkurrenceevne, offentlig-private investeringer og FoU-investeringer.SMV-dimensionen står i centrum for den ajourførte strategi med skræddersyet finansiel støtte og særlige foranstaltninger, der skal gøre det muligt for SMV'er og nystartede virksomheder at tage den dobbelte omstilling til sig. Kommissionen foreslår at udnævne Vazil Hudák til SMV-repræsentant. Der er ved at blive lagt en sidste hånd på hans udnævnelse.Kommissionen har i dag også vedtaget forslaget til forordning om udenlandske subsidier, der forårsager forvridninger i det indre marked. Den er et centralt element i gennemførelsen af EU's industristrategi, da den sikrer lige konkurrencevilkår og fremmer et fair og konkurrencedygtigt indre marked.Den ajourførte industristrategi, der offentliggøres i dag, fokuserer på følgende nøgleområder:Styrkelse af det indre markeds modstandsdygtighedDet indre marked har været under alvorligt pres på grund af forsyningsrestriktioner, grænselukninger og fragmentering efter covid-19-udbruddet. Krisen fremhævede det afgørende behov for at opretholde den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital i det indre marked og behovet for at samarbejde for at styrke dets modstandsdygtighed over for forstyrrelser. Med henblik herpå vil Kommissionen bl.a.:
 • foreslå et nødinstrument for det indre marked, der skal sikre en strukturel løsning, der sikrer fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, hvis der opstår fremtidige kriser. Det bør sikre større gennemsigtighed og solidaritet og bidrage til at afhjælpe kritiske produktmangler ved at fremskynde produkttilgængelighed og styrke samarbejdet om offentlige udbud

 • fuldt ud håndhæve tjenesteydelsesdirektivet for at sikre, at EU-landene opfylder deres eksisterende forpligtelser, herunder underretningspligten, med henblik på at identificere og fjerne nye potentielle barrierer

 • styrke markedsovervågningen af produkter ved at støtte de nationale myndigheder i at øge kapaciteten og fremskynde digitaliseringen af produktinspektioner og dataindsamling

 • mobilisere betydelige investeringer til støtte for SMV'er samt udforme og gennemføre alternative tvistbilæggelsesordninger for at imødegå betalingsforsinkelser, der berører SMV'er, og træffe foranstaltninger til at imødegå de solvensrisici, der har virkninger for SMV'er.Håndtering af EU's strategiske afhængighedsforholdÅbenhed over for handel og investeringer er en styrke og kilde til vækst og modstandsdygtighed for EU, der er en stor importør og eksportør. Pandemien udløste dog også en større bevidsthed om behovet for at analysere og håndtere strategiske afhængighedsforhold, både teknologiske og industrielle. Kommissionen påtog sig derfor:
 • at gennemføre en "bottom-up-analyse" baseret på handelsdata: ud af de 5 200 produkter, der importeres til EU, identificerer en indledende analyse 137 produkter (svarende til 6 % af EU's samlede importværdi af varer) i følsomme økosystemer, som EU er stærkt afhængigt af — hovedsagelig i de energiintensive industrier (såsom råvarer) og i økosystemer på sundhedsområdet (såsom lægemiddelbestanddele) samt vedrørende andre produkter, der er relevante for den grønne og digitale omstilling. 34 produkter (som repræsenterer 0,6 % af EU's samlede importværdi af varer) er potentielt mere sårbare på grund af deres muligvis lave potentiale til at blive yderligere diversificeret og erstattet med EU-produktion. Af analysen fremgår også udfordringer og afhængighedsforhold inden for avancerede teknologier

 • at fremlægge resultaterne af seks tilbundsgående undersøgelser af råstoffer, batterier, aktive lægemiddelbestanddele, hydrogen, halvledere samt cloud- og edgeteknologier, der giver yderligere indsigt i årsagen til strategiske afhængighedsforhold og deres indvirkning

 • at iværksætte den anden fase i gennemgangen af potentielle afhængighedsforhold på centrale områder, herunder produkter, tjenesteydelser eller teknologier, der er afgørende for den dobbelte omstilling, såsom vedvarende energi, energilagring og cybersikkerhed, og at udvikle et overvågningssystem med hjælp fra Kommissionens EU-Observatorium for Kritiske Teknologier

 • at arbejde hen imod at diversificere de internationale forsyningskæder og fortsat indgå i internationale partnerskaber for at øge beredskabet

 • at støtte nye industrialliancer på strategiske områder, hvor sådanne alliancer udgør det bedste redskab til at fremskynde aktiviteter, der ellers ikke ville blive udviklet. Industrialliancer vil modtage støtte, hvis de tiltrækker private investorer med henblik på at drøfte nye virksomhedspartnerskaber og -modeller på en måde, der er åben, gennemsigtig og i fuld overensstemmelse med konkurrencereglerne, og hvis de har potentiale til innovation og til at skabe arbejdspladser med høj værdi. Alliancer skaber en platform, der som udgangspunkt er bred og åben, og vil lægge særlig vægt på inklusivitet for nystartede virksomheder og SMV'er.

 • Kommissionen er i færd med at forberede iværksættelsen af alliancen om processorer og halvlederteknologier og alliancen for industrielle data, edge- og cloudcomputing. Den vil også overveje forberedelsen af en alliance om løfteraketter samt en alliance om nulemissionsluftfart
 • støtter EU-landenes indsats for at samle offentlige ressourcer gennem vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse på områder, hvor markedet alene ikke kan levere banebrydende innovation, med mulighed for støttet gennem EU-budgettet

 • bebuder en strategi og eventuelle lovændringer med henblik på mere lederskab inden for fastsættelse af standarder, herunder på området for erhvervstjenester, samtidig med at den åbent samarbejder med andre på områder af fælles interesse.Fremskyndelse af den dobbelte omstillingI industristrategien fra 2020 blev der bebudet tiltag til støtte for EU-industriens grønne og digitale omstilling, men pandemien har haft drastisk indvirkning på, hvor hurtigt og i hvilket omfang denne omstilling finder sted. Kommissionen indfører derfor nye foranstaltninger, der skal støtte erhvervsgrundlaget for den grønne og digitale omstilling ved at:
 • i fællesskab at udvikle omstillingsforløb i partnerskab med industrien, offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter, når det er nødvendigt, idet de starter med turisme og energiintensive industrier. Sådanne forløb kan give en bedre bottom-up-forståelse af omfanget af, omkostningerne ved og betingelserne for den indsats, der kræves for at ledsage den dobbelte omstilling for de mest relevante økosystemer, hvilket fører til en handlingsorienteret plan til fordel for bæredygtig konkurrencedygtighed

 • at tilvejebringe en sammenhængende lovramme med henblik på at nå målene for Europas digitale tiår og ambitionerne i "Fit for 55", herunder ved at fremskynde ibrugtagningen af vedvarende energikilder og ved at sikre adgang til rigelig og dekarboniseret elektricitet til rimelige priser

 • at stille bæredygtighedsrådgivere til rådighed for SMV'er og støtte datadrevne forretningsmodeller, således at de kan få mest muligt ud af den grønne omstilling

 • at investere i opkvalificering og omskoling for at støtte den dobbelte omstilling.Den igangværende omfattende gennemgang af EU's konkurrenceregler sikrer også, at de er egnede til at støtte den grønne og digitale omstilling til gavn for europæerne på et tidspunkt, hvor de globale konkurrenceforhold også gennemgår grundlæggende forandringer.Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Dagens ajourførte industristrategi skal sikre, at vores industrier er rustet til at skabe fremdrift i den digitale og grønne omstilling af vores økonomi, samtidig med at de sikrer vores industriers konkurrenceevne, også i forbindelse med genopretningen efter covid-19-krisen. Dette kræver nye investeringer nu — i mennesker, i teknologier og i de rette lovrammer, der garanterer retfærdighed og effektivitet. Ved at støtte og udvide omfanget af de centrale værktøjer, som vi allerede råder over, fremlægger vi i dag vores erfaringer og bekræfter vores tilsagn om at samarbejde med alle økonomiske aktører i hele Europa."Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Modstandsdygtige globale forsyningskæder er yderst vigtige i krisetider, da de bidrager til at absorbere chok og fremskynde genopretningen. I takt med at vi kommer ud af covid-19-pandemien, vil vores industristrategi sigte mod at udnytte Europas stilling som global industriel leder for at sikre en konkurrencefordel inden for digitale og grønne teknologier. Vi vil søge samarbejdsmuligheder med ligesindede partnere, når det er muligt, for at støtte åben, fair og regelbaseret handel, mindske strategiske afhængighedsforhold og udvikle fremtidige standarder og administrative bestemmelser, som alle er yderst vigtige for vores økonomiske styrke. Samtidig er vi rede til at handle selvstændigt, når det er nødvendigt, for at forsvare os mod uretfærdig praksis og beskytte det indre markeds integritet."Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, udtaler: "Den sande industrielle revolution starter nu — forudsat at vi foretager de rette investeringer i centrale teknologier og fastsætter de rette rammebetingelser. Europa giver sig selv mulighederne for at skabe en innovativ, ren og modstandsdygtig industri, der sikrer arbejdspladser af høj kvalitet og sørger for, at dets SMV'er kan trives, selv i løbet af genopretningsprocessen."BaggrundAjourføringen af industristrategien fra 2020 blev bebudet af formand Ursula von der Leyen i forbindelse med hendes tale om Unionens tilstand i september 2020. Dagens meddelelse udgør også en reaktion på EU-ledernes opfordring til at føre en ambitiøs europæisk industripolitik, der skal gøre industrien mere bæredygtig, mere grøn, mere konkurrencedygtig på globalt plan og mere modstandsdygtig. EU-lederne opfordrede Kommissionen til at identificere strategiske afhængighedsforhold, navnlig i de mest følsomme industrielle økosystemer såsom sundhedsområdet, og til at foreslå foranstaltninger til at begrænse disse afhængighedsforhold.Dagens meddelelse ledsages af tre arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene: Den årlige rapport om det indre marked 2021, der analyserer status for den europæiske økonomi på grundlag af en vurdering af 14 industrielle økosystemer, evaluerer de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af industripakken fra 2020, og indeholder en række centrale resultatindikatorer til overvågning af yderligere fremskridt en analyse af Europas strategiske afhængighedsforhold og kapaciteter med en tilbundsgående undersøgelse af en række strategiske områder og et dokument om konkurrencedygtigt og rent europæisk stål, der indeholder en analyse af udfordringerne for industrien og den foreliggende EU-værktøjskasse.Yderligere oplysningerSpørgsmål & svarEn meddelelse med titlen: "Ajourføring af den nye industristrategi fra 2020: Opbygning af et stærkere indre marked til fremme af Europas genopretning"Årlig rapport om det indre marked 2021Strategiske afhængighedsforhold og kapaciteterHen imod konkurrencedygtigt og rent europæisk stålFaktablad om ajourføringen af industristrategienFaktablad om tilbundsgående gennemgange af strategiske områder af interesse for Europa  En ny industristrategi for Europa (marts 2020)