Forbedring av EUs lovgivningsprosess

Forbedring av EUs lovgivningsprosess

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Bedre regluering: felles innsats for bedre lovgivning
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Better regulation: Joining forces to make better laws

Dansk departementsnotat offentliggjort 29.06.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.4.2021)Bedre regulering: Fælles indsats om at forbedre EU's lovgivning og træffe forberedelser til fremtiden

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om bedre regulering, hvori der foreslås adskillige forbedringer af EU's lovgivningsproces. For at fremme Europas genopretning er det vigtigere end nogensinde at lovgive så effektivt som muligt, så EU-lovgivningen er bedre tilpasset morgendagens behov.Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, udtaler: "Kommissionen har en af verdens bedste ordninger for bedre regulering, men vi er nødt til at gøre mere. Vi skærper derfor indsatsen for at forenkle EU-lovgivningen og reducere den administrative byrde, idet vi gør bedre brug af strategisk fremsyn og støtter bæredygtighed og digitalisering. Hvis det skal lykkes, kræver det dog, at alle interessenter samarbejder om en EU-politikudformning af høj kvalitet, der kan sikre et stærkere, mere modstandsdygtigt Europa."Samarbejde mellem EU-institutionerne og med medlemsstaterne og interessenterne, herunder arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet og civilsamfundet, er altafgørende. Kommissionen har for at tackle eksisterende og fremtidige udfordringer foreslået følgende tiltag:
  • Fjernelse af hindringer og bureaukrati, som bremser investeringer og opbygning af det 21. århundredes infrastruktur, og samarbejde med medlemsstater, regioner og centrale interessenter.

  • Forenkling af offentlige høringer ved at indføre en samlet "opfordring til indsendelse af dokumentation" via den forbedrede portal "Deltag i debatten".

  • Indførelse af en "en ind, en ud"-tilgang, som skal minimere byrderne for borgere og virksomheder ved at sætte særligt fokus på konsekvenser og omkostninger ved anvendelse af lovgivning, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Princippet sikrer, at indførelse af enhver ny administrativ byrde opvejes ved at fjerne tilsvarende byrder inden for samme politikområde.

  • Integrering af De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling for at sikre, at alle lovgivningsforslag bidrager til gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

  • Forbedring af måden, hvorpå bedre regulering forholder sig til og støtter bæredygtighed og digital omstilling.

  • Integrering af strategisk fremsyn i politikudformningen for at sikre, at denne er egnet til fremtiden, idet der tages højde for nye megatendenser i en grøn, en digital, en geopolitisk og en socioøkonomisk kontekst.Næste skridtBedre regulering er alle EU-institutionernes fælles målsætning og ansvar. Vi vil kontakte Europa-Parlamentet og Rådet og se på deres indsats for at vurdere og overvåge virkningen af EU's lovgivning og udgiftsprogrammer. Derudover vil vi indgå et mere tæt samarbejde med de lokale, regionale og nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter om EU's politikudformning.Nogle af de nye elementer i denne meddelelse er allerede omsat til praksis såsom arbejdet på Fit for Future-platformen, der rådgiver om måder, hvorpå EU-lovgivningen kan blive lettere at overholde, og hvordan den kan blive mere effektiv og tilpasset fremtiden. Andre vil blive gennemført i de kommende måneder. I år vil der bl.a. være tale om:
  • Den årlige undersøgelse af byrden for 2020 om de resultater, Kommissionen har nået med hensyn til at reducere byrden.

  • En revision af værktøjskassen til bedre regulering for at tage højde for de nye elementer i meddelelsen. Europa-Kommissionens tjenestegrene skal følge konkrete retningslinjer ved udarbejdelse af nye initiativer og forslag og forvaltning og evaluering af de eksisterende.BaggrundI 2019 foretog Kommissionen en statusopgørelse over gennemførelsen af dagsordenen for bedre regulering, der bekræftede, at ordningen generelt fungerer godt, om end der er plads til forbedringer, som afspejler erfaringerne.EU har en lang tradition for evidensbaseret politikudformning, og har siden 2002 bl.a. arbejdet på at mindske den administrative byrde. Der er bl.a. tale om regelmæssige evalueringer af eksisterende lovgivning, en meget avanceret konsekvensanalyseordning, en enestående tilgang til høringer af interessenter og et omfattende program for reduktion af administrative byrder (Refit).Yderligere oplysninger2021-meddelelsen om bedre reguleringSpørgsmål og svar om 2021-meddelelsen om bedre reguleringStatusopgørelse 2019Dagsordenen for bedre reguleringLovgivningsprocessen i EUPortalen "Deltag i debatten"Fit for Future-platformenRefit — enklere, billigere og fremtidssikret EU-lovgivning