EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en ny strategi for en bærekraftig blå økonomi i EU. Tilpasning av EUs blå økonomi til en bærekraftig fremtid

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new approach for a sustainable blue economy in the EU. Transforming the EU's Blue Economy for a Sustainable Future

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 19.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.5.2021)

Den europæiske grønne pagt: En bæredygtig blå økonomi i Den Europæiske Union

Europa-Kommissionen foreslår i dag en ny strategi for en bæredygtig blå økonomi i EU for alle industrier og sektorer, der er knyttet til hav- og kystområderne. En bæredygtig blå økonomi er afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt og for at sikre en grøn og inklusiv genopretning efter pandemien.

Ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, udtaler: "Sunde have er en forudsætning for en blomstrende blå økonomi. Sammen med konsekvenserne af klimaændringerne truer forurening, overfiskeri og ødelæggelse af levesteder havets rige biodiversitet, som den blå økonomi er afhængig af. Vi må omstille os og udvikle en bæredygtig blå økonomi, hvor miljøbeskyttelse og økonomiske aktiviteter går hånd i hånd."

Kommissær med ansvar for miljø, fiskeri og maritime anliggender, Virginijus Sinkevičius, udtaler: "Pandemien har ramt havøkonomiens sektorer på forskellig, men dybtgående vis. Vi har nu en mulighed for at starte på en frisk, og vi ønsker at sikre, at genopretningen har fokus på bæredygtighed og modstandsdygtighed, ikke kun på udnyttelse. For at være virkelig grønne må vi også tænke blåt."

Alle sektorer i den blå økonomi, herunder fiskeri, akvakultur, kystturisme, søtransport, havneaktiviteter og skibsbygning, skal mindske deres miljø- og klimapåvirkning. Håndtering af klima- og biodiversitetskriser kræver sunde have og en bæredygtig anvendelse af deres ressourcer for at skabe alternativer til fossile brændstoffer og traditionel fødevareproduktion.

Omstilling til en bæredygtig blå økonomi kræver investeringer i innovative teknologier. Bølge- og tidevandsenergi, algeproduktion, udvikling af innovative fiskeredskaber eller genopretning af marine økosystemer vil skabe nye grønne job og forretningsmuligheder i den blå økonomi.

Meddelelsen præsenterer en detaljeret dagsorden for den blå økonomi for at:

  • Nå målene om klimaneutralitet og nulforurening, navnlig ved at udvikle vedvarende offshore energi, dekarbonisere søtransporten og gøre havnene mere miljøvenlige. Et bæredygtigt havenergimix, der omfatter flydende anlæg til offshore vindenergi, termisk energi samt bølge- og tidevandsenergi, kan generere en fjerdedel af EU's elektricitet i 2050. Havne spiller en afgørende rolle for konnektiviteten og økonomien i Europas regioner og lande og kan fungere som energiknudepunkter.
  • Skifte til en cirkulær økonomi og mindske forurening – bl.a. ved at forny standarderne for udformning af fiskeredskaber, skibsophugning og demontering af offshore platforme samt mindske forurening med plast og mikroplast.
  • Bevare biodiversiteten og investere i naturen – ved at beskytte 30 % af EU's havområder kan vi vende biodiversitetstabet, øge fiskebestandene, bidrage til at afbøde og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringerne og skabe betydelige finansielle og sociale fordele. Fiskeriets miljømæssige indvirkning på marine habitater skal mindskes yderligere.
  • Fremme klimatilpasning og modstandsdygtige kyster – tilpasningsaktiviteter, såsom udvikling af grøn infrastruktur i kystområder og beskyttelse af kystlinjer mod risikoen for erosion og oversvømmelser, vil bidrage til at bevare biodiversiteten og landskaberne og samtidig gavne turismen og kystøkonomien.
  • Sikre bæredygtig fødevareproduktion – bæredygtig produktion af og nye handelsnormer for fisk og skaldyr, anvendelse af alger og havgræs, styrket fiskerikontrol samt forskning og innovation inden for cellebaseret fremstilling af fødevarer vil bidrage til at bevare Europas have. Med EU's strategiske retningslinjer for bæredygtig akvakultur , som nu også er vedtaget, har Kommissionen desuden forpligtet sig til at fremme bæredygtig akvakultur i EU.
  • Forbedre forvaltningen af havområderne – det nye blå forum for brugere af havet, der skal koordinere dialogen mellem offshore operatører, interessenter og forskere, der beskæftiger sig med fiskeri, akvakultur, skibsfart, turisme, vedvarende energi og andre aktiviteter, vil styrke samarbejdet om en bæredygtig anvendelse af havmiljøet. Der vil blive udarbejdet en rapport om gennemførelsen af EU-direktivet om maritim fysisk planlægning i 2022 efter vedtagelsen af de nationale fysiske planer for det maritime rum i marts 2021.

Kommissionen vil også fortsætte med at skabe de rette betingelser for en bæredygtig blå økonomi på internationalt plan i overensstemmelse med den internationale havforvaltningsdagsorden.

Finansiering af den bæredygtige blå økonomi

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, der består af Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond (EIF), vil øge deres samarbejde om en bæredygtig blå økonomi. De vil samarbejde med medlemsstaterne om at imødekomme de eksisterende finansieringsbehov for at mindske forureningen i de europæiske have og støtte investeringer i blå innovation og blå bioøkonomi.

Den nye Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond – først og fremmest dens BlueInvest-platform og den nye BlueInvest-fond – vil støtte omstillingen til mere bæredygtige værdikæder baseret på hav- og kystaktiviteter. For at finansiere omstillingen har Kommissionen desuden opfordret medlemsstaterne til at medtage investeringer i en bæredygtig blå økonomi i deres nationale resiliens- og genopretningsplaner samt deres nationale operationelle programmer for forskellige EU-fonde fra nu af og frem til 2027. Andre EU-programmer som forskningsprogrammet Horisont Europa vil også bidrage, og der vil blive oprettet en særlig mission vedrørende havene.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_222

Hvad angår private investeringer bør fastlagte havspecifikke bæredygtighedsprincipper og -standarder, som f.eks. det EU-støttede finansieringsinitiativ vedrørende en bæredygtig blå økonomi, lægges til grund for investeringsbeslutningerne. 

Baggrund

EU's blå økonomi omfatter alle industrier og sektorer, der er knyttet til hav- og kystområderne, hvad enten aktiviteterne finder sted til søs (f.eks. skibsfart, fremstilling af fødevarer og energiproduktion) eller til lands (havne, skibsværfter og kystinfrastrukturer). Ifølge den seneste rapport om den blå økonomi tegner de traditionelle sektorer i den blå økonomi sig for 4,5 millioner direkte arbejdspladser og genererer over 650 milliarder euro i omsætning.

Dagens meddelelse erstatter meddelelsen om blå vækst fra 2012. Direktivet om maritim fysisk planlægning opfordrer alle medlemsstater til at udarbejde formelle planer for deres havområder senest i 2021.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om en ny strategi for en bæredygtig blå økonomi i EU

Spørgsmål og svar om bæredygtig blå økonomi

Factsheet

Den blå økonomi

Indikatorer for den blå økonomi

EU's strategiske retningslinjer for akvakultur