Sikker og bærekraftig energi til overkommelige priser (REPowerEU)

Sikker og bærekraftig energi til overkommelige priser (REPowerEU)

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. REPowerEU: felles europeisk innsats for sikrere og mer bærekraftig energi til overkommelige priser
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy

Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.3.2022)REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til overkommelige priserEuropa-Kommissionen har i dag foreslået en plan, som skal gøre Europa mere uafhængig af russiske fossile brændstoffer — i første omgang gas — længe inden 2030. Det sker i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.Planen indeholder også en række foranstaltninger til håndtering af de stigende energipriser i Europa og opfyldning af gaslagrene til næste vinter. Europa har i adskillige måneder oplevet stigende energipriser, men usikkerheden med hensyn til forsyningen forværrer nu problemet. REPowerEU har til formål at diversificere gasforsyningerne, fremskynde udrulningen af vedvarende gasser og erstatte gas, der bruges til opvarmning og elproduktion. Dette kan reducere EU's efterspørgsel efter russisk gas med to tredjedele inden udgangen af året.Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "Vi skal frigøre os fra afhængigheden af russisk olie, kul og gas. "Vi kan ganske enkelt ikke forlade os på en leverandør, som eksplicit truer os. Vi er nødt til at handle nu for at afbøde virkningerne af de stigende energipriser, diversificere vores gasforsyning for næste vinter og sætte skub i omstillingen til ren energi. Jo hurtigere vi skifter over til vedvarende energi og hydrogen i kombination med større energieffektivitet, jo hurtigere vil vi for alvor være uafhængige og herre over vores energisystem. Senere på ugen vil jeg drøfte Kommissionens idéer med de europæiske ledere i Versailles og efterfølgende arbejde for en hurtig gennemførelse sammen med mit team."Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, udtaler: "Tiden er inde til at tage hånd om vores sårbarheder og hurtigt blive mere uafhængige i vores energivalg. Lad os med lynets hast omstille os til brugen af vedvarende energi. Vedvarende energiformer er billige, rene og potentielt set uendelige. De skaber beskæftigelse her i stedet for at finansiere industrien for fossile brændstoffer andetsteds. Putins krig i Ukraine viser det akutte behov for at fremskynde vores omstilling til ren energi." Kadri Simson, kommissær med ansvar for energi, tilføjer: "Ruslands invasion af Ukraine har forværret sikkerheds- og forsyningssituationen og presset energipriserne op på hidtil usete niveauer. Europa har tilstrækkeligt med gas til de resterende uger af denne vinter, men vi er nødt til snarest at fylde vores reserver til næste år. Kommissionen vil derfor foreslå, at gaslagrene i EU inden den 1. oktober fyldes op til mindst 90 % af deres kapacitet. Vi har også skitseret tiltag som prisregulering og statsstøtte samt skatteforanstaltninger, der skal beskytte europæiske husholdninger og virksomheder mod konsekvenserne af de ekstraordinært høje priser." Nødforanstaltninger vedrørende energipriser og gaslagringKommissionens værktøjskasse til håndtering af energipriser fra oktober sidste år har hjulpet medlemsstaterne med at afbøde virkningerne af de høje priser for sårbare forbrugere og er fortsat en vigtig ramme for nationale foranstaltninger. I dag fremlægger Kommissionen yderligere vejledning for medlemsstaterne, som bekræfter muligheden for at regulere priser under ekstraordinære omstændigheder, og fastsætter, hvordan medlemsstaterne kan omfordele høje fortjenester fra energisektoren og fra emissionshandel til forbrugerne. EU's statsstøtteregler giver medlemsstaterne mulighed for at yde kortsigtet hjælp til virksomheder, der er ramt af høje energipriser, og bidrage til at mindske deres eksponering for energiprisvolatilitet på mellemlang til lang sigt. Efter en høring om målrettede ændringer af retningslinjerne for statsstøtte inden for rammerne af emissionshandelssystemet vil Kommissionen ligeledes høre medlemsstaterne om behovet og anvendelsesområdet for nye midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte i krisetider for at yde støtte til virksomheder, der er ramt af krisen, navnlig dem der oplever høje energiomkostninger.Inden april har Kommissionen har til hensigt at fremlægge et lovgivningsforslag, hvor det påkræves, at underjordiske gasoplagringsfaciliteter fyldes op til mindst 90 % af deres kapacitet inden den 1. oktober hvert år. Forslaget vil kræve tilsyn med og håndhævelse af opfyldningsniveauerne og bygge på solidariske ordninger medlemsstaterne imellem. Kommissionen viderefører desuden sin undersøgelse af gasmarkedet som reaktion på bekymringer vedrørende potentielle konkurrenceforvridninger hos operatører, navnlig Gazprom.Kommissionen vil for at tage hånd om de skyhøje energipriser se på alle muligheder for nødforanstaltninger som eksempelvis midlertidige prisgrænser, der kan begrænse den afsmittende effekt, gaspriserne kan have på elpriserne. Den vil også se på mulighederne for at optimere udformningen af elektricitetsmarkedet og tage hensyn til den endelige rapport fra EU's Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og andre bidrag om elmarkedets funktion og om fordele og ulemper ved alternative prissætningsmekanismer, der kan bevare overkommelige priser på elektricitet uden at forstyrre forsyningen og yderligere investeringer i den grønne omstilling.REPowerEU — slut med afhængigheden af russisk gas inden 2030Vi kan udfase vores afhængighed af fossile brændstoffer fra Rusland i god tid inden 2030. Med henblik herpå foreslår Kommissionen at udarbejde en REPowerEU-plan, der vil øge modstandsdygtigheden i energisystemet i hele EU baseret på to søjler: diversificering af gasforsyningerne gennem øget import af LNG og rørledningsimport fra ikke-russiske leverandører og større mængder af biometan og produktion og import af vedvarende brint og hurtigere reduktion af vores afhængighed af fossile brændstoffer i boliger, bygninger og industrien og i elsystemet ved at øge energieffektiviteten, andelen af vedvarende energi og elektrificering og afhjælpe infrastrukturflaskehalse.En fuldstændig gennemførelse af Kommissionens "Fit for 55"-forslag vil allerede reducere vores årlige forbrug af fossile gasser med 30 %, svarende til 100 mia. m³, inden 2030. Med foranstaltningerne i REPowerEU-planen kan vi gradvist skære mindst 155 mia. m³ af brugen af fossile gasser, hvilket svarer til den mængde, der blev importeret fra Rusland i 2021. Næsten to tredjedele af denne reduktion kan nås inden for et år, hvormed der kan sættes punktum for EU's overdrevne afhængighed af en enkelt leverandør. Kommissionen foreslår at arbejde sammen med medlemsstaterne om at indkredse de mest passende projekter for at nå disse målsætninger, idet der bygges videre på det omfattende arbejde, der allerede er udført med hensyn til genopretnings- og resiliensplanerne.BaggrundDen nye geopolitiske situation og realiteterne på energimarkedet kræver, at vi går drastisk til værks for at fremskynde omstillingen til ren energi og øge Europas uafhængighed af upålidelige leverandører og flygtige fossile brændstoffer.Efter invasionen af Ukraine har argumenterne til fordel for en hurtig omstilling til ren energi aldrig været stærkere eller klarere. EU importerer 90 % af sit gasforbrug, og Rusland leverer omkring 45 % af denne import. Omfanget varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Rusland tegner sig også for omkring 25 % af olieimporten og 45 % af kulimporten.Kommissionens værktøjskasse til håndtering af energipriser fra oktober 2021 har de seneste måneder hjulpet borgere og virksomheder med at tackle de høje energipriser. 25 medlemsstater har vedtaget foranstaltninger i tråd med værktøjskassen, som allerede letter energiregningerne for mere end 70 millioner husholdninger og flere millioner mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.Kommissionen arbejder fortsat sammen med de naboer og partnere på Vestbalkan og i Energifællesskabet, som lider under samme afhængighed af fossile brændstoffer og eksponering for prisstigninger som EU og også har de samme langsigtede klimamål. For så vidt angår Ukraine, Moldova og Georgien er EU rede til at yde støtte for at sikre pålidelig og bæredygtig energi. Den igangværende indsats for i nødsituationen at synkronisere de ukrainske og moldoviske elnet med det kontinentale europæiske net er et klart udtryk for denne forpligtelse.Yderligere oplysningerMeddelelse om REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til overkommelige priserSpørgsmål & svarFaktablad — REPowerEUWebsted for den europæiske grønne pagtWebsted for EU's støtte til Ukraine