Sertifisering av karbonopptak

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av en EU-sertifisering av karbonopptak

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union certification framework for carbon removals

Siste nytt

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonen har ikke merket forslaget som EØS-relevant.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.11.2022)

Den europæiske grønne pagt: Kommissionen foreslår certificering af kulstoffjernelse for at bidrage til at nå nettonulemissioner

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag om en første EU-dækkende frivillig ramme for pålidelig certificering af kulstoffjernelse af høj kvalitet. Forslaget vil fremme innovative teknologier til kulstoffjernelse og bæredygtige løsninger for kulstofbindende dyrkning og bidrage til EU's klima-, miljø- og nulforureningsmål. Den foreslåede forordning vil væsentligt forbedre EU's kapacitet til at kvantificere, overvåge og verificere kulstoffjernelse. Større gennemsigtighed vil sikre interessenternes og industriens tillid og forebygge grønvaskning. Kulstoffjernelse kan og skal medføre tydelige fordele for klimaet, og Kommissionen vil prioritere de kulstoffjernelsesaktiviteter, som giver væsentlige fordele for biodiversiteten. Fremover vil Kommissionen med støtte fra eksperter udarbejde skræddersyede certificeringsmetoder for kulstoffjernelsesaktiviteter, som opfylder klimamålene og andre miljømål.

For at sikre gennemsigtighed og troværdig i certificeringsprocessen er der i forslaget fastsat regler for uafhængig verifikation af kulstoffjernelse og regler om anerkendelse af certificeringsordninger, der kan anvendes til at påvise overensstemmelse med EU-rammen. For at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af de forskellige former for kulstoffjernelser er der fastsat fire QU.A.L.ITY-kriterier i den foreslåede forordning.

  1. Kvantificering (quantification): Kulstoffjernelsesaktiviteterne skal måles nøjagtigt og give entydige fordele for klimaet
  2. Additionalitet (Additionality): Kulstoffjernelsesaktiviteterne skal gå videre end eksisterende praksis og lovkrav
  3. Langtidslagring (long-term storage): Certifikaterne er knyttet til varigheden af kulstoflagringen med henblik på at sikre permanent lagring
  4. Bæredygtighed (sustainability): Kulstoffjernelsesaktiviteterne skal værne om eller bidrage til at nå bæredygtighedsmål som f.eks. tilpasning til klimaændringer, den cirkulære økonomi, vand- og havressourcer og biodiversitet.

Forslaget er afgørende for at nå EU's mål om at blive verdens første klimaneutrale kontinent i senest 2050. For at nå dette mål er det nødvendigt. at EU reducerer sine drivhusgasemissioner til et minimum. Samtidig er EU nødt til at opskalere fjernelsen af kulstof fra atmosfæren for at opveje de emissioner, der ikke kan elimineres.

Industrielle teknologier som eksempelvis bioenergi med CO2-opsamling og -lagring (BECCS) eller CO2-opsamling direkte fra atmosfæren (DACCS) kan opsamle kulstof og lagre det permanent. Inden for landbrug og skovbrug kan kulstofbindende dyrkning på bæredygtig vis øge lagringen af kulstof i jordbunden og skovene eller reducere udledningen af kulstof fra jordbunden og skabe en ny forretningsmodel for landbrugere og skovbrugere. Holdbare produkter og materialer som f.eks. træbaserede byggematerialer kan også holde kulstof bundet i adskillige årtier eller længere.

Det forslag, der er vedtaget i dag, vil fremme banebrydende teknologier og støtte det nye europæisk Bauhaus ved at anerkende træbaserede og energieffektive byggematerialers evne til at lagre kulstof. Forslaget vil muliggøre innovative former for privat og offentlig finansiering, herunder finansieringsordninger med en særlig positiv indvirkning eller resultatbaseret offentlig støtte inden for rammerne af statsstøtte eller den fælles landbrugspolitik. Kommissionen vil fortsat finansiere foranstaltninger til kulstoffjernelse i marken via Innovationsfonden (som bl.a. kan finansiere BECCS- og DACCS-projekter), den fælles landbrugspolitik, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Life-programmet og Horisont Europa-programmet (herunder missionen "En jordpagt for Europa").

Næste skridt

Kommissionens forslag vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. På grundlag af QU.A.L.ITY -kriterierne vil Kommissionen med støtte fra en ekspertgruppe udarbejde skræddersyede certificeringsmetoder til de forskellige typer kulstoffjernelsesaktiviteter. Ekspertgruppens første møde er planlagt til at finde sted i første kvartal af 2023.

Baggrund

Den europæiske grønne pagt er EU's langsigtede strategi, som skal gøre Europa klimaneutralt inden 2050. Den europæiske klimalov, som blev undertegnet i 2021, gør det juridisk bindende for at EU at opnå balance mellem drivhusgasemissioner og -optag i senest 2050 og at opnå negative emissioner derefter. Loven indeholder også et ambitiøst klimamål for 2030 om en reduktion af nettoemissionerne af drivhusgasser på mindst 55 % sammenlignet med niveauerne i 1990. Derfor er det forslag om certificering af kulstoffjernelse, der er vedtaget i dag, afgørende for at nå EU's langsigtede klimamål i henhold til Parisaftalen og virkeliggøre den europæiske grønne pagt.

Det forslag, der er vedtaget i dag, bygger på Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb, som blev vedtaget i 2021. Forslaget vil bidrage til at nå EU's ambitiøse mål om fjernelse af 310 megaton kulstof inden for sektoren for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i senest 2030 og fremme naturgenopretningsaktiviteter i overensstemmelse med naturgenopretningsloven og praksis for cirkulær økonomi indeholdt i handlingsplanen for den cirkulære økonomi. Det vil hjælpe virksomheder til at rapportere om deres klimafodaftryk i overensstemmelse med direktivet om virksomhedernes sociale ansvar og de dertil knyttede standarder for bæredygtighedsrapportering, og det vil give større gennemsigtighed, når det drejer sig om påstande om klimaneutralitet som fremsættes af offentlige og private organisationer.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om certificering af kulstoffjernelse

Faktablad om certificering af kulstoffjernelse

Forslag til forordning om en EU-certificering af kulstoffjernelse

Rapport om konsekvensanalysen der ledsager forslaget

Pressemeddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb (december 2021)

Yderligere oplysninger om bæredygtige kulstofkredsløb

Gennemførelse af den europæiske grønne pagt

Quote(s)

Det forslag om EU-certificering af kulstoffjernelse, som er vedtaget i dag, er et historisk skridt i vores bekæmpelse af klimakrisen. For at opnå klimaneutralitet er vi nødt til kraftigt at reducere drivhusgasemissionerne, men vi er også nødt til at fjerne kulstof fra atmosfæren. Med vores Fit for 55-pakke er arbejdet i gang med at skrue ned for drivhusemissionerne, så hurtigt vi kan. Nu har vi fastsat en regelramme til samtidig at skabe incitament for kulstoffjernelse ad teknologisk vej eller ved hjælp af naturlige kulstofdræn. Dette rummer også et stort potentiale for biodiversiteten. Certificeret kulstoffjernelse skaber forretningsmuligheder for landbrugere, skovbrugere og arealforvaltere, som er opsat på at gøre en ekstra indsats for klimaet og miljøet.

Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt - 30/11/2022

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Annen informasjon