Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser