EU-strategi for utvikling og produksjon av mikrochips

EU-strategi for utvikling og produksjon av mikrochips

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Et rammeverk for mikrochips i Europa
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Chips Act for Europe

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen med pressemelding. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.2.2022)

Digital suverænitet: Kommissionen foreslår en lovpakke om mikrochips, der skal imødegå manglen på halvledere og styrke Europas teknologiske førerposition

Kommissionen har i dag fremlagt forslag til et omfattende sæt foranstaltninger, der skal sikre EU's forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed og teknologiske førerposition inden for halvlederteknologier og -anvendelser. Lovpakken om europæiske mikrochips vil styrke Europas konkurrenceevne og modstandsdygtighed og bidrage til at opnå både den digitale og den grønne omstilling.

Den seneste tids globale mangel på halvledere har medført fabrikslukninger i en lang række sektorer, lige fra biler til sundhedsudstyr. For eksempel faldt bilproduktionen i nogle medlemsstater med en tredjedel i 2021. Dette tydeliggjorde halvlederværdikædens ekstreme globale afhængighed af et meget begrænset antal aktører i en kompleks geopolitisk kontekst. Men den illustrerede også betydningen af halvledere for hele den europæiske industri og for samfundet.

Forordningen om europæiske mikrochips vil bygge på Europas styrker, som omfatter verdens førende forsknings- og teknologiorganisationer og -netværk samt førende producenter af udstyr, og afhjælpe svaghederne. Den vil skabe et blomstrende halvledersektor fra forskning til produktion og en modstandsdygtig forsyningskæde. Den vil mobilisere 43 mia. EUR i offentlige og private investeringer, og sammen med medlemsstaterne vil der blive truffet foranstaltninger til at forberede, foregribe og reagere hurtigt på de nuværende og fremtidige afbrydelser i forsyningskæderne. Det vil sætte EU i stand til at nå ambitionen om at fordoble sin nuværende markedsandel til 20 % i 2030.

Med forordningen om europæiske mikrochips sikres det, at EU har de nødvendige værktøjer, færdigheder og teknologiske evner til at blive førende, ikke blot inden for forskning og teknologi, men også inden for udformning, fremstilling og emballering af avancerede chips. Dermed sikres forsyningen af halvledere, og den eksterne afhængighed mindskes. Hovedbestanddelene er:

  • Mikrochips til Europa-initiativet vil samle ressourcer fra Unionen, medlemsstaterne og tredjelande, der er associeret med de eksisterende EU-programmer, samt fra den private sektor gennem det udvidede fællesforetagende for mikrochips, som følge af den strategiske omlægning af det eksisterende fællesforetagendet for centrale digitale teknologier. 11 mia. EUR vil blive stillet til rådighed for at styrke eksisterende forskning, udvikling og innovation, sikre udrulningen af avancerede halvlederværktøjer, etablere pilotlinjer til prototypefremstilling, afprøve og udføre forsøg med nyt udstyr til innovative praktiske anvendelser, uddanne personale og udvikle et indgående kendskab til økosystemet og værdikæden for halvledere.
  • En ny ramme, der skal sikre forsyningssikkerheden ved at tiltrække investeringer og øget produktionskapacitet, hvilket er stærkt nødvendigt for, at innovation inden for avancerede knudepunkter, innovative og energieffektive chips kan blomstre. Desuden vil en mikrochipfond lette adgangen til finansiering for startups og hjælpe dem med at modne deres innovationer og tiltrække investorer. Den vil også omfatte en særlig investeringsfacilitet for halvlederrelaterede aktiver under InvestEU for at hjælpe vækstvirksomheder og SMV'er med at lette deres markedsudvidelse.
  • En koordineringsmekanisme mellem medlemsstaterne og Kommissionen skal overvåge udbuddet af halvledere, vurdere efterspørgslen og foregribe mangler. Den vil overvåge værdikæden for halvledere ved at indsamle vigtige oplysninger fra virksomhederne for at kortlægge primære svagheder og flaskehalse. Ved hjælp af den nye nødværktøjskasse vil den samle fælles krisevurderinger og koordinere passende foranstaltninger. Den vil også kunne foranstalte hurtig og beslutsom fælles respons ved at gøre fuld brug af både nationale instrumenter og EU-instrumenter.

Kommissionen foreslår også en henstilling rettet til medlemsstaterne. Den muliggør koordineringsmekanismen mellem medlemsstaterne og Kommissionen med øjeblikkelig virkning. Dette vil fra nu af gøre det muligt at drøfte og træffe beslutning om rettidige og forholdsmæssige kriseforanstaltninger.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Kommissionsformand Ursula von der Leyen udtaler: "Forordningen om europæiske mikrochips vil være en afgørende ændring for Europas indre markeds globale konkurrenceevne. På kort sigt vil det øge vores modstandsdygtighed over for fremtidige kriser ved at sætte os i stand til at foregribe og undgå afbrydelser i forsyningskæden. Og på mellemlang sigt vil det bidrage til at gøre Europa førende inden for denne strategiske sektor. Med forordningen om europæiske mikrochips leverer vi investeringerne og strategien. Men nøglen til vores succes ligger hos Europas innovatorer, vores forskere i verdensklasse, i de mennesker, der har gjort vores kontinent blomstrende gennem årtierne."

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Chips er nødvendige for den grønne og digitale omstilling — og for den europæiske industris konkurrenceevne. Vi bør ikke lade forsyningssikkerheden afhænge af ét land eller én virksomhed. Vi må gøre mere sammen — inden for forskning, innovation, design og produktionsfaciliteter — for at sikre, at Europa bliver stærkere som en central aktør i den globale værdikæde. Det vil også være til gavn for vores internationale partnere. Vi vil samarbejde med dem for at undgå fremtidige forsyningsproblemer."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, tilføjer: "Uden chips, ingen digital omstilling, ingen grøn omstilling, ingen teknologisk førerposition. Sikring af forsyningen af de mest avancerede chips er blevet en økonomisk og geopolitisk prioritet. Vi har sat målet højt, nemlig at fordoble vores globale markedsandel med 20 % i 2030 og producere de mest avancerede og energieffektive halvledere i Europa. Med forordningen om europæiske mikrochips vil vi styrke vores forskningsekspertise og hjælpe den med at overføre viden fra forskning til produktion. Vi mobiliserer betydelige offentlige midler, som allerede tiltrækker betydelige private investeringer. Og vi forbereder os på at sikre hele forsyningskæden og undgå fremtidige ubehagelige oplevelser for vores økonomi, som vi oplever det med den nuværende forsyningsknaphed på chips. Ved at investere i fremtidens førende markeder og genskabe balancen i de globale forsyningskæder vil vi gøre det muligt for den europæiske industri at forblive konkurrencedygtig, skabe kvalitetsjob og imødekomme den voksende globale efterspørgsel."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Mikrochips til Europa-initiativet er tæt knyttet til Horisont Europa og vil være afhængig af løbende forskning og innovation for at udvikle den næste generation af mindre og mere energieffektive chips. Det fremtidige initiativ vil give vores forskere, innovatorer og nystartede virksomheder en fantastisk mulighed for at føre an i den nye innovationsbølge, der vil udvikle avancerede teknologiske hardwareløsninger. Udvikling og produktion af mikrochips i Europa vil være til gavn for vores økonomiske aktører i vigtige værdikæder og vil hjælpe os med at nå vores ambitiøse mål inden for byggeri, transport, energi og det digitale område."

Næste skridt

Medlemsstaterne opfordres til straks at påbegynde koordineringsindsatsen i overensstemmelse med henstillingen for at forstå den nuværende situation i værdikæden for halvledere i hele EU, foregribe potentielle forstyrrelser og træffe korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe den nuværende mangel, indtil forordningen er vedtaget. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne vil behandle Kommissionens forslag til forordningen om europæiske mikrochips efter den almindelige lovgivningsprocedure. Hvis forordningen vedtages, vil den finde direkte anvendelse i hele EU.

Baggrund

Mikrochips er strategiske aktiver i vigtige industrielle værdikæder. Med den digitale omstilling opstår der nye markeder for halvlederindustrien, f.eks. højautomatiserede biler, cloud, IoT, konnektivitet (5G/6G), rummet/forsvar, databehandlingskapacitet og supercomputere. Halvledere er også genstand for stærke geopolitiske interesser, da de er nødvendige for at kunne handle (militært, økonomisk og industrielt) og udnytte digital teknologi.

I sin tale om Unionens tilstand i 2021 skitserede Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, Europas strategiske vision for i fællesskab at skabe et avanceret europæisk økosystem for mikrochips, hvilket omfatter produktion og en sammenkobling af EU's forsknings-, udformnings- og testkapaciteter i verdensklasse. Formanden besøgte også ASML, en af Europas vigtigste aktører i den globale værdikæde for halvledere, med base i Eindhoven.

I juli 2021 lancerede Europa-Kommissionen industrialliancen om processorer og halvlederteknologier med det formål at identificere de nuværende mangler i produktionen af mikrochips og den teknologiske udvikling, der er nødvendig for, at virksomheder og organisationer kan trives, uanset deres størrelse. Alliancen vil bidrage til at fremme samarbejdet på tværs af eksisterende og fremtidige EU-initiativer, og vil også spille en vigtig rådgivende rolle og udstikke en strategisk køreplan for Mikrochips til Europa-initiativet sammen med andre interesserede parter.

Indtil videre har 22 medlemsstater i en fælles erklæring, der blev undertegnet i december 2020, forpligtet sig til at arbejde sammen om at styrke Europas værdikæde for elektronik og indlejrede systemer og styrke produktionskapaciteten.

De nye foranstaltninger vil hjælpe Europa med at nå sit 2030-mål for det digitale årti om at have en andel på 20 % af det globale marked for mikrochips inden 2030.

Sammen med forordningen om europæiske mikrochips offentliggjorde Kommissionen i dag også en målrettet rundspørge for at indsamle detaljerede oplysninger om den nuværende og fremtidige efterspørgsel efter mikrochips og wafers. Resultaterne af denne rundspørge vil bidrage til en bedre forståelse af, hvordan manglen på chips påvirker den europæiske industri.

Yderligere oplysninger

Lovpakken om europæiske mikrochips: Spørgsmål & svar

Lovpakken om europæiske mikrochips: Online Faktaside

Lovpakken om europæiske mikrochips: Faktablad

Meddelelsen om europæiske mikrochips

Forordningen om europæiske mikrochips: om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europæiske økosystem for halvledere

Kommissionens henstilling til medlemsstaterne om en fælles EU-værktøjskasse til afhjælpning af manglen på halvledere og en EU-mekanisme til overvågning af økosystemet for halvledere

Målrettet rundspørge