Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal trafikk og største tillatte lvekt i internasjonal trafikk for visse kjøretøy i bruk i Unionen (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down for certain road vehicles circulating within the Union the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic (codification)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 regulerer tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal trafikk, og tillatte vekter i internasjonal trafikk. Direktivet har vært endret flere ganger, gjennom direktiv 2002/7/EF, direktiv 2015/719/EU, beslutning (EU) 2019/984 og senest ved forordning (EU) 2019/1242.

Ved direktiv 2002/7/EF, ble hoveddirektivets virkeområde (96/53/EF) utvidet fra godstransport til også å omfatte persontransport og busser. Ved endringsdirektiv 2015/719/EU ble det gjort en rekke endringer for å legge til rette for bruk av kjøretøy med grønne drivlinjer og aerodynamisk utforming og intermodal transport, samt å styrke kontrollen av overholdelse av direktivets bestemmelser. Ved forordning (EU) 2019/1242 ble det gjort ytterligere tillempinger for nullutslippskjøretøy. Det ble også gitt en tilhørende gjennomføringsforordning om bruk av bakmonterte aerodynamiske innretninger ved forordning (EU) 2019/1916.

Direktivet ble lagt frem av Kommisjonen 7. desember 2021. Det nye direktivet erstatter de forskjellige rettsakter som er innarbeidet i direktivet, av klarhets- og rasjonaliseringshensyn. Forslaget endrer ikke innholdet i rettsaktene som kodifiseres, og er kun ment å være en sammenskriving av disse hvor kun de formelle endringene som er nødvendige av hensyn til selve kodifikasjonen gjennomføres.

Merknader
Direktivet vil erstatte direktiv 96/53/EF med endringer, men endrer ikke gjeldende rett eller innfører ny rett. Direktiv 96/53/EF er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5.

Rettslige konsekvenser
Kodifiseringen av direktiv 96/53/EF og senere endringsrettsakter, innebærer ingen materielle endringer.

Det må gjøres oppdatering av feltene for EØS-henvisning i forskrift om bruk av kjøretøy (FOR-1990-01-25-92), forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (FOR-1994-10-04-918) og forskrift om gebyr for overlasting (FOR-1971-12-17-1). I forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (FOR-2012-07-05-817), og den kommende nye forskriften om dette, må henvisning til 96/53/EF i fotnote 1 til tabellen i vedlegg 1 oppdateres.

Henvisninger til direktiv 96/53/EF i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 5-2, 5-3 og 5-4 må oppdateres med henvisning til nytt direktiv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivforslaget innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover oppdatering av hjemmelshenvisninger i nevnte regelverk. I tillegg må også henvisninger i Statens vegvesens instruks for trafikkontroll langs veg oppdateres.

Det kan forekomme merknader i vognkort og autosys som henviser til 96/53/EF og endringsdirektiver. Det vil antakelig være tilstrekkelig å informere eller instruere aktuelle instanser om at henvisning til 96/53/EF, eventuelt artikkelnummer, også vil være gyldig etter at direktivet er erstattet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget kodifiserer rettsakter som i all hovedsak er tatt inn i EØS-avtalen.

Forslag til konsoliderende direktiv henviser til blant annet forordning (EU) 2018/858 som er en ny rammeforordning for godkjenning av kjøretøy. (EU) 2018/858 er inkludert i EØS-komitébeslutning av 18. mars 2022, men ikrafttredelsen avventer konstitusjonelle krav fra EFTA-landene i henhold til art. 103 i EØS-avtalen. Implementering av forordningen har vært planlagt mot slutten av juni, og vil dermed antakelig være på plass når det blir aktuelt å implementere det konsoliderende direktivet.

Vurdering
Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble lagt frem av Kommisjonen 7. desember 2021. Forslaget er foreløpig ikke vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet