Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering

Tittel

(Forslag) Rådsdirektiv om standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av personer uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse, likebehandling når det gjelder tilsetting og arbeidsvilkår mellom personer uavhengig av religion eller tro, funksjonshemming, alder eller seksuell legning, likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om trygd og i tilgang til og levering av varer og tjenester, og oppheving av artikkel 13 i direktiv 2000/43/EF og artikkel 12 i direktiv 2004/113/EF

(Proposal) Council Directive on standards for equality bodies in the field of equal treatment between persons irrespective of their racial or ethnic origin, equal treatment in the field of employment and occupation between persons irrespective of their religion or belief, disability, age or sexual orientation, equal treatment between women and men in matters of social security and in the access to and supply of goods and services, and deleting Article 13 of Directive 2000/43/EC and Article 12 of Directive 2004/113/EC

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2023

Kommisjonen har ikke merket forslaget som EØS-relevant. Direktiv 2000/43/EF (ikke-diskrimineringsdirektivet) er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derimot direktiv 2004/113/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilgang til varer og tjenester) og direktiv 2006/54/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår).

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 7.12.2022)

Ligestillingspakken: Kommissionen foreslår at styrke ligestillingsorganer for at bekæmpe forskelsbehandling

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to forslag for at styrke ligestillingsorganer, navnlig deres uafhængighed, ressourcer og beføjelser, så de kan bekæmpe forskelsbehandling i Europa mere effektivt. Ligestillingsorganer er afgørende for at hjælpe ofre for forskelsbehandling og sikre, at EU-lovgivningen om ikkeforskelsbehandling gennemføres i praksis. Denne nye lovgivning vil sikre, at ligestillingsorganerne kan udnytte deres fulde potentiale. Lovgivningen vil sikre ofre for forskelsbehandling bedre beskyttelse og bidrage til at forebygge forskelsbehandling.

Styrkelse af ligestillingsorganerne

De eksisterende EU-regler om ligestillingsorganer giver medlemsstaterne en vid skønsmargen med hensyn til deres indretning og funktion. Dette har resulteret i betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, navnlig med hensyn til ligestillingsorganernes beføjelser, uafhængighed, ressourcer, tilgængelighed og effektivitet. Kommissionen foreslår et sæt bindende regler for at styrke ligestillingsorganernes rolle og uafhængighed:

  • Styrkede kompetencer: Forslagene udvider ligestillingsorganernes kompetence til at omfatte to eksisterende direktiver, direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet og direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder på området social sikring.
  • Uafhængighed: Der vil være et retligt krav om, at ligestillingsorganerne ikke må være underlagt udefrakommende indflydelse, navnlig med hensyn til deres retlige struktur, ansvarlighed, budget, personale og organisatoriske spørgsmål.
  • Tilstrækkelige ressourcer: Medlemsstaterne skal give ligestillingsorganerne de menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, der er nødvendige for, at de kan udøve alle deres kompetencer effektivt.
  • Tilgængelighed for alle ofre: Ligestillingsorganernes tjenester skal være gratis og tilgængelige for alle ofre for forskelsbehandling på lige fod, herunder for personer med handicap. Ligestillingsorganerne vil også skulle give klagere en foreløbig vurdering af deres sag.
  • Høring vedrørende lovgivnings- og politikudformningsprocessen: Offentlige institutioner vil skulle foretage en rettidig høring af ligestillingsorganerne og tage hensyn til deres henstillinger i spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og ligebehandling. Ligestillingsorganerne vil også samarbejde med andre relevante interessenter for at dele viden og skabe synergier.  
  • Øgede beføjelser i sager om forskelsbehandling: Ligestillingsorganerne vil kunne undersøge sager om forskelsbehandling, afgive udtalelser eller træffe bindende afgørelser (afhængigt af medlemsstaternes valg), og de vil kunne handle i retssager om forskelsbehandling. Ligestillingsorganerne vil også kunne foreslå en alternativ metode til tvistbilæggelse, såsom forlig eller mægling, til parterne i en klagesag.
  • Bevidstgørelse: Medlemsstaterne og ligestillingsorganerne vil øge deres indsats for at forebygge forskelsbehandling og fremme ligestilling.
  • Deling af ekspertviden: Ligestillingsorganerne vil udarbejde regelmæssige rapporter om situationen med hensyn til ligebehandling og forskelsbehandling, og de vil kunne fremsætte henstillinger.

I dag er der ingen fælles formel overvågning af ligestillingsorganer. Ifølge forslaget skal Kommissionen fastlægge fælles indikatorer for at vurdere virkningerne af de foreslåede foranstaltninger og sikre sammenlignelighed af de data, der indsamles på nationalt plan. Kommissionen vil hvert femte år udarbejde en rapport om situationen for ligestillingsorganer i hele EU.

Baggrund

Ligestilling er en af EU's grundlæggende værdier. EU-retten kræver, at medlemsstaterne opretter ligestillingsorganer inden for rammerne af direktivet om racelighed (2000/43/EF), direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder på området varer og tjenesteydelser (2004/113/EF), direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder på beskæftigelsesområdet (2006/54/EF) og direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder på området selvstændig erhvervsvirksomhed (2010/41/EU). Direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (2000/78/EF) og direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder på området social sikring (79/7/EØF) indeholder ingen bestemmelser om ligestillingsorganer.

Ligestillingsorganer er offentlige institutioner, der yder bistand til ofre for forskelsbehandling og udarbejder rapporter og henstillinger. De udgør en del af de institutionelle kontrolforanstaltninger i et sundt demokrati. En styrkelse af ligestillingsorganerne bidrager til at sikre ligestilling, og at der ikke sker forskelsbehandling, i folks dagligdag.

For at styrke ligestillingsorganernes beføjelser og funktion vedtog Kommissionen i 2018 en ikkebindende henstilling om standarder for ligestillingsorganer. Det er imidlertid kun nogle medlemsstater, der har gennemført reformer for at løse de problemer, der sættes fokus på i henstillingen, mens de fleste enten har rapporteret, at der slet ikke er sket nogen ændringer, eller at der ikke er blevet gennemført større reformer. I 2019 var 59 % af europæerne stadig af den opfattelse, at forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse var udbredt i deres land. For seksuel orientering, religion, handicap og alder er tallene henholdsvis 53, 47, 44 og 40 %. Der kan således konstateres et højt niveau af forskelsbehandling for hele EU, og den generelle bevidsthed om ofres rettigheder og viden om forskelsbehandling begrænset.

Den offentlige høring i marts 2022 bekræftede, at et flertal af interessenterne går ind for yderligere EU-regler om standarder for ligestillingsorganer.

Initiativet består af to i det væsentlige identiske forslag til direktiver. Der er to forslag, fordi de seks direktiver, der er omfattet af initiativet, er baseret på to forskellige retsgrundlag, der kræver forskellige vedtagelsesprocedurer.

Yderligere oplysninger

Factsheet

Forslag til Rådets direktiv om standarder for ligestillingsorganer 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om standarder for ligestillingsorganer på området ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv

 

Websted om ligestillingsorganer

RightHereRightNow-kampagnen – ikkeforskelsbehandling

Quote(s)

Vi skaber en Union med ligestilling, hvor vi alle, uanset køn, religion, etnicitet, handicap eller seksuel orientering, kan leve uden at blive udsat for forskelsbehandling. I den proces er styrkelsen af ligestillingsorganerne afgørende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling til gavn for den enkelte og samfundet som helhed. Vores forslag vil sørge for at styrke ligestillingsorganerne, så de kan blive uafhængige, få de nødvendige ressourcer og blive knudepunkter for ekspertviden om ligestilling.

Helena Dalli, kommissær med ansvar for ligestilling - 07/12/2022