Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester

Tittel

Rådsdirektiv 2004/113/EF av 13. desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med adgang til og levering av varer og tjenester

Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013

Finansdepartementet sendte 24. april 2013 på høring et forslag til endring i forsikringsvirksomhetsloven som følge av en fortolkningsdom i EU-domstolen om anvendelsen av direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet. Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Dette er imidlertid i strid med en kjennelse i EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achatdommen). Europakommisjonen publiserte 13. januar 2012 retningslinjer om anvendelse av direktivet i lys av tolkning av dommen. Den foreslåtte norske lovendringen skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilgang til varer og tjenester er vedtatt med hjemmel i Amsterdamtraktaten artikkel 13, hvor Kommisjonen kan fremme forslag som forhindrer diskriminering basert på blant annet kjønn, rase og religiøs oppfatning.

Direktivet gjelder likebehandling av kvinner og menn utenfor arbeidslivets område, men er begrenset til varer og tjenester. Direktivet tillater begrunnet forskjellsbehandling på noen områder, det vil si unntak for tjenester som i utgangspunktet kun er tiltenkt det ene kjønn; for eksempel svømmeundervisning for bare jenter. Videre er utdanning, media og markedsføring eksplisitt unntatt fra direktivets anvendelsesområde.

Direktivet regulerer eksplisitt beregning av forsikringspremier og ytelser. Hovedregelen er at det skal være lik pris for begge kjønn jfr. artikkel 5 nr. 1 om at bruk av kjønn ikke skal resultere i ulike premier og forsikringsytelser. Imidlertid kan medlemsstatene etter artikkel 5 nr. 2 tillate forskjeller mellom kjønnene dersom risikovurderingen er basert på relevant og presis kjønnsstatistikk og statistiske data. Videre må de medlemsstater som velger å gjøre unntak fra hovedregelen, informere Kommisjonen om dette og forsikre at dataene regelmessig samles, publiseres og oppdateres. I tillegg må disse landene gjennomgå sitt standpunkt på nytt etter fem år etter en gitt dato, og meddele resultatet til Kommisjonen.

Direktivet er et minimumsdirektiv, og medlemsstatene kan opprettholde eller innføre gunstigere bestemmelser. Gjennomføring av direktivet i nasjonal lovgivning skal ikke medføre svekkelse av allerede eksisterende vilkår på gjeldende område i medlemsstaten. Fristen for gjennomføring av direktivet i nasjonal rett var 30. juni 2010.

Merknader
Direktivet er vedtatt med hjemmel i artikkel 13 i Amsterdamtraktaten, men denne bestemmelsen har ikke noen parallell i EØS-avtalen. Det har derfor vært et spørsmål om direktivets EØS-relevans. EU har vedtatt to andre direktiver med hjemmel i EØS-avtalen om hhv likebehandling i arbeidslivet og likebehandling på grunnlag av etnisitet og religion. Disse er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men norsk rett samsvarer med innholdet i direktivene. Likestilling mellom kjønn har imidlertid en annen forankring i EØS-avtalen. Norge, Island og Liechtenstein ble derfor enige om at direktivet var EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader
Barne- likestlling- og inkludeirngsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Likestillingsloven omfatter allerede tilgang til varer og tjenester. Etter likestillingsloven § 3 første ledd er forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke tillatt. Det var derfor ikke nødvendig å endre likestillingsloven ved innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

Etter forsikringsvirksomhetsloven skal forsikringsselskapene påse at selskapets premier vil stå i rimelig forhold til den risiko som selskapet overtar. Dersom det foreligger statistiske og aktuarmessige data som blant annet viser at risikoen er vesentlig forskjellig for kvinner og menn, skal forsikringsselskapene derfor som utgangspunkt benytte kjønn som faktor ved beregning av premie. Innen livsforsikring beregnes premie ut fra faktorer som antatt levealder og uførerisiko, som er ulik for kvinner og menn.

Norsk rett antas her å være i samsvar med kravene i unntaks¬bestemmelsen som er gitt i direktivets artikkel 5, om at kjønn kan benyttes som faktor ved premieberegning dersom den er en vesentlig forklaringsvariabel for forsikringsrisikoen. For å sikre at det ikke er tvil om at bruk av kjønn som beregningsfaktor i livsforsikring fortsatt skal være tillatt etter norsk rett, jf. unntaksbestemmelsen i direktivet, ble det tatt inn en eksplisitt bestemmelse i forsikringsvirksomhetsloven om dette, jfr lovproposisjon fra FIN om generelle endringer i forsikringsvirksomhetsloven våren 2010, Prop. 134 L (2009-2010).

Innlemmelse av direktivet om likebehandling av menn og kvinner ved tilgang til varer og tjenester i EØS-avtalen vil bidra til å styrke arbeidet med å fremme likebehandling av kvinner og menn. Ettersom norsk rett i hovedsak tilfredsstiller direktivet, har ikke gjennomføring av direktivet medført administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Status
Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved avgjørelse i EØS-komiteen nr 147/2009 av 4. desember 2009 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen (Helse, sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og likebehandling av kvinner og menn). 12 februar 2010 ble Prop. 72 S (2009-2010) om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 147/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester, fremmet av UD til Stortinget

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2003
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2004
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2007
Anvendelsesdato i EU
21.12.2007
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 351-357
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
12.02.2010
Høring
Høring publisert
24.04.2013
Høringsfrist
15.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro