Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester

Tittel

Rådsdirektiv 2004/113/EF av 13. desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med adgang til og levering av varer og tjenester

Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services

Siste nytt

EØS-komitebeslutning nr. 308/2021 ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.3.2022.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.8.2021)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 2004/113/EF av desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn om tilgang til og levering av varer og tjenester.

Saken gjelder oppdatering av EØS-avttalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og likebehandling av menn og kvinner) som omfatter rådsdirektiv 2004/113/EC om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester

Direktivet ble allerede innlemmet i EØS-avtalen i desember 2009.

Artikkel 5(2) i rådsdirektiv 2004/113/EC ble erklært ugyldig av EU-domstolen 1. mars 2011 (og har vært rettskraftig i EU siden 21. desember 2012 (sak C-236/09). Følgelig skal direktivets artikkel 5(2) under EØS-avtalen heller gjelde.

En tilpasning i EØS-avtalens vedlegg XVIII til ovennenvte vil ikke få noen praktisk betydning for norsk lovverk, siden nasjonal gjennomføringslovgivning allerede er endret og praktiseres i tråd med EU-domstolens avgjørelse.

Bakgrunn
Direktiv 2004/113/EF fra desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester har siden desember 2009 vært en del av EØS-avtalen. Direktivet regulerer eksplisitt beregning av forsikringspremier og ytelser. Hovedregelen er at det skal være lik pris for begge kjønn jfr. artikkel 5 nr. 1 om at bruk av kjønn ikke skal resultere i ulike premier og forsikringsytelser.

Imidlertid tillot artikkel 5 nr. 2 i direktivet opprinnelig forsikringsselskapene å forskjellsbehandle kvinner og menn ved utstedelse av eksempelvis bilforsikringer basert på risikovurdering og ulykkesstatistikk. I en avgjørelse av EU-domstolen 1. mars 2011 i den såkalte Test Achats-dommen konkludere domstolen med at denne unntaksbestemmelsen i direktivet er ugyldig. Det er artikkel 5(2) som EU-domstolen erklærte ugyldig i 2011, og hvor det i vedlegget til EØS-avtalen nå legges opp til en tilpasningstekst som sier at "Article 5(2) will not apply."

Tilpasningen i EØS-avtalens vedlegg XVIII punkt 21c får IKKE materiell betydning for Norge siden norske myndigheter allerede legger til grunn at direktivet skal tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelse (avsnitt 5.3 i Prop 87 L).

Siden EU-domstolens avgjørelser ikke formelt er bindende for EØS-statene er det likevel nyttig å få domskonklusjonen formalisert i EØS-avtalen gjennom en ny tilpasning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen rettslige konsekvenser. Tilpasningen i EØS-avtalens vedlegg XVIII punkt 21c får IKKE materiell betydning for Norge siden norske myndigheter allerede legger til grunn at direktivet skal tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelse (avsnitt 5.3 i Prop 87 L).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Siden EU-domstolens avgjørelser ikke formelt er bindende for EØS-statene er det likevel nyttig å få domskonklusjonen formalisert i EØS-avtalen gjennom en ny tilpasning.

Vurdering
Oppdatering og formalisering i EØS-avtalen medfører ingen rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. EØS-komitébeslutningen innebærer en formalisering av at artikkel 5(2) i rådsdirektiv 2004/113/EF ikke skal gjelde i EU/EØS.

Status
Utenriksdepartementet forventer at EØS-komiteen 24. september 2021 beslutter oppdatering av EØS-avttalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og likebehandling av menn og kvinner) som omfatter rådsdirektiv 2004/113/EC om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester, - og hvor det vil fremgå at direktivets artikkel 5(2) ikke skal gjelde.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2003
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.12.2004
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2007
Anvendelsesdato i EU
21.12.2007
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 351-357
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
12.02.2010
Gjennomføring i norsk rett
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro