Strategi for bekjempelse av covid-19 høsten 2022 og vinteren 2023

Strategi for bekjempelse av covid-19 høsten 2022 og vinteren 2023

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EU-tiltak mot Covid 19: forberedelser til høsten og vinteren 2023
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023

Dansk departementsnotat offentliggjort 27.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 2.9.2022)Covid-19: Kommissionen opfordrer EU-landene til at forberede sig på efteråret og vinteren

Kommissionen foreslår i dag konkrete foranstaltninger for at undgå en kraftig stigning i antallet af covid-19-tilfælde i den kommende efterårs- og vintersæson. Kommissionen opfordrer indtrængende EU-landene til at indføre de nødvendige strategier og strukturer, herunder for covid-19-vaccination og -overvågning, for at kunne reagere hurtigt og vedholdende på fremtidige udbrud. Hovedformålet med de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, er at øge udbredelsen af vacciner, herunder tilpassede og nye vacciner, og at sikre, at alle borgere er godt beskyttet.Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "De seneste to år har gjort EU parat til at stå over for endnu en covid-19-bølge i efteråret og vinteren. Vores indsats vil nu i høj grad være afgørende for pandemiens fremtid og den grad af immunitet, der kan opbygges i befolkningen. EU-landene bør fortsætte med at koordinere beredskabsindsatsen i hele EU forud for den næste bølge og yderligere udrulning af vaccinationsprogrammer. "En indsats nu vil begrænse presset på sundhedssystemerne, forstyrrelserne af økonomierne og udfordringerne for samfundet."Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Pandemien er stadig i høj grad blandt os. Vi skal handle nu, i fællesskab, på en koordineret og vedholdende måde for at undgå endnu en stigning i antallet af alvorlige covid-19-tilfælde. Med henblik herpå er det afgørende, at alle EU-lande har indført robuste vaccinationsstrategier for at forberede sig på efteråret og vinteren, herunder udrulningen af de nyligt godkendte tilpassede boostervacciner. Hullerne i vaccinationsdækningen skal udbedres som en topprioritet. Det er også vigtigt, at der oprettes robuste overvågningssystemer til overvågning af virussets udvikling, at der om nødvendigt indføres strategier for genindførelse af effektive folkesundhedsforanstaltninger, og at sundhedssystemernes kapacitet styrkes. For at sige det klart er vi nødt til at være parate til at stå over for endnu en udfordrende sæson."Vigtigste tiltag vedrørende covid-19-vaccinationKommissionen opfordrer navnlig EU-landene til at:
  • forbedre vaccinationsudbredelsen for det primære vaccinationsforløb og den første boosterdosis blandt personer, der kan komme i betragtning. Dette er særlig vigtigt for befolkningsgrupper med højere risiko for alvorlige konsekvenser og for lande med lavere vaccinationsrater

  • prioritere administration af en yderligere boosterdosis til specifikke befolkningsgrupper, navnlig personer på 60 år og derover og andre relevante personer, uanset alder, med risiko for alvorlig sygdom

  • kombinere covid-19- og influenzavaccinationskampagner lade vaccinationen være ledsaget af regelmæssigt opdateret og klar kommunikation baseret på den epidemiologiske udvikling, adfærdsmæssig indsigt og offentlighedens opfattelse

  • sikre klar kommunikation til borgerne om fordelene ved vaccination.Den 1. september godkendte Kommissionen efter henstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur de tilpassede omikron-vacciner fra BioNTech Pfizer og Moderna i EU. Andre foranstaltninger, der bør træffes med henblik på at gøre nye og tilpassede covid-19-vacciner tilgængelige, omfatter:
  • udarbejdelse af nationale vaccinationsstrategier, der præciserer, hvilke vacciner, herunder nye og tilpassede vacciner, der bør gives til hvilke befolkningsgrupper, også i lyset af mulig fremkomst af nye varianter, på grundlag af den vejledning, som Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme snart vil udsende  

  • sikring af tilstrækkelig logistisk kapacitet til at kunne give vaccinerne, så snart der leveres nye og tilpassede vacciner.Andre foranstaltninger ud over vaccinationOvervågning af luftvejsvirus som f.eks. influenza, covid-19 og andre er afgørende for bedre at forstå, hvordan virusset spredes og udvikler sig.Afhængigt af de epidemiologiske situationer er afbødende foranstaltninger, f.eks. mundbind eller begrænsning af forsamlingernes størrelse, fortsat en afgørende del af EU-landenes værktøjskasse for at begrænse spredningen af virusset. Det er vigtigt, at alle EU-landene er parate til at genindføre folkesundhedsmæssige foranstaltninger baseret på klare tærskelværdier. Alle foranstaltninger, der gennemføres i skolerne, bør tilpasses uddannelsesmiljøet og aldersgruppen og holdes på et minimum for at forhindre enhver afbrydelse af uddannelsen.I meddelelsen fremhæves også betydningen af stærke sundhedssystemer og -kapaciteter i alle EU-landene. Sundhedssystemernes beredskab over for udbrud af smitsomme sygdomme og andre former for chok skal forbedres. Der bør også træffes yderligere foranstaltninger til at støtte sundhedspersonalets og den samlede befolknings gode mentale sundhed.EU-landene opfordres også til at gå sammen om at indsamle ajourført dokumentation om forholdene efter covid-19 og forbedre uddannelsen af sundhedspersonale, så senfølger af covid-19 bedre kan anerkendes, navnlig inden for primær sundhedspleje.Desuden er det fortsat af afgørende betydning at videreføre bestræbelserne på at lette den frie bevægelighed i EU under covid-19-pandemien, både for mennesker og varer. I forbindelse med rejser fra tredjelande agter Kommissionen om kort tid at foreslå en ændring af den relevante henstilling fra Rådet for at tage hensyn til den ændrede epidemiologiske situation, øget vaccination i hele verden og udviklingen i kravene vedrørende indrejse i EU-landene.Endelig er det for at sætte en stopper for pandemien fortsat afgørende at støtte bestræbelserne på at bekæmpe covid-19 på verdensplan. EU vil fortsat samarbejde med internationale partnere for at sikre hurtig udvikling, opskalering og retfærdig distribution af vacciner i hele verden.BaggrundCovid-19-sommerbølgen, der blev drevet af omikron BA.4 og BA.5, viste, at pandemien endnu ikke er overstået, da virusset fortsat cirkulerer i og uden for Europa. Alle EU-lande har ophævet de fleste restriktioner, og deres befolkninger oplever pandemitræthed, hvilket kan føre til adfærdsændringer.Det gør det lettere for virusset at cirkulere hurtigt i EU og giver plads til fremkomsten af nye varianter, som folk måske ikke er immune over for, spreder sig lettere eller forårsager mere alvorlig sygdom. Det er derfor muligt, at de dyrt indhøstede gevinster, der er opnået som reaktion på pandemien, kan gå tabt, hvis virusset ikke bekæmpes, og yderligere infektioner ikke forhindres.Yderligere oplysningerMeddelelseFaktabladErklæring fra kommissær Stella Kyriakides om godkendelse af de første covid-19-varianttilpassede boostervaccinerReaktion på coronavirusSikre covid-19-vacciner