Asbestdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2009/148/EF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 17.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.9.2022)

Kommissionen skrider til handling for bedre at beskytte mennesker mod asbest og sikre en asbestfri fremtid

Asbest er et yderst farligt, kræftfremkaldende stof, som stadig findes i mange af vores bygninger og er skyld i mange undgåelige dødsfald i EU. Kommissionen fremlægger i dag en samlet tilgang til bedre at beskytte mennesker og miljø mod asbest og sikre en asbestfri fremtid.

Pakken omfatter:

Selv om asbest i alle former har været forbudt i EU siden 2005, findes der stadig asbest i ældre bygninger. Dette udgør en sundhedstrussel, især når asbestholdige materialer udsættes for fysisk manipulering, f.eks. i forbindelse med renovering, så fibrene frigives og således kan indåndes.

Op til 78 % af de arbejdsrelaterede kræftformer, der er anerkendt af EU-landene, er relateret til asbest. Når luftbårne asbestfibre indåndes, kan de bl.a. forårsage lungehindekræft og lungekræft med en gennemsnitlig forsinkelse på 30 år fra eksponering til de første sygdomstegn.

Det er derfor vigtigt at mindske sundhedsrisiciene ved eksponering for asbest for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og samtidig sikre anstændige leve- og arbejdsvilkår. Dette er endnu mere relevant i forbindelse med den grønne omstilling og EU's ambition om at øge renoveringsprocenten for bygninger. Renovering vil forbedre sundheden og levevilkårene for beboerne og gøre deres energiregninger lavere. Men det vil samtidig øge risikoen for eksponering for asbest, navnlig for byggearbejdere.

De tiltag, der fremlægges i dag, er en del af forebyggelsessøjlen i den europæiske kræfthandlingsplan og vil bidrage til at nå målene i den europæiske grønne pagt, handlingsplanen for nulforurening og den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Indsatsen for en asbestfri fremtid for alle

For at beskytte mennesker mod eksponering for asbest og forebygge risici for kommende generationer fastlægger Kommissionen en omfattende folkesundhedsmæssig tilgang med henblik på:

  • bedre at støtte ofre for asbestrelaterede sygdomme:
  • bedre at beskytte arbejdstagerne mod asbest: Kommissionen vil:
  • i dag foreslå en revision af direktivet om asbest på arbejdspladsen med henblik på at sænke grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering for asbest betydeligt
  • ajourføre retningslinjerne for at støtte EU-landene, arbejdsgiverne og arbejdstagerne i gennemførelsen af det reviderede direktiv og
  • iværksætte en oplysningskampagne om forsvarlig bortfjernelse af asbest.
  • at sikre bedre informationsmateriale om asbest i bygninger: Kommissionen vil:
  • fremsætte et lovgivningsforslag om kortlægning og registrering af asbest i bygninger. EU-landene vil blive bedt om at udvikle nationale strategier for bortfjernelse af asbest og
  • foreslå en lovgivningsmæssig tilgang til indførelse af digitale bygningslogbøger for bedre at kunne udveksle og anvende bygningsrelaterede data, lige fra tegnebordsfasen til opførelse og nedrivning. 
  • at sikre forsvarlig bortskaffelse af asbest samt nulforurening: Kommissionen vil:

Der er betydelige EU-midler til rådighed til at støtte EU-landene i sygdomsforebyggelse og -behandling, renovering og forsvarlig bortfjernelse af asbest gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten, Den Europæiske Socialfond Plus og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Desuden vil EU også fremover føre an i den globale kamp mod asbest, f.eks. i forbindelse med partskonferencen under Rotterdamkonventionen, Den Internationale Arbejdsorganisation, G7 og G20.  

at beskytte arbejdstagere mod eksponering for asbest:

Arbejdstagerne er i størst risiko for at blive eksponeret for kræftfremkaldende asbest. For at øge beskyttelsen af dem fremlægger Kommissionen i dag et forslag om ændring af direktivet om asbest på arbejdspladsen. Forslaget omfatter bl.a. en sænkning af grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering for asbest til en tiendedel af den nuværende grænseværdi (fra 0,1 fibre pr. kubikcentimeter (f/cm³) til 0,01 f/cm³) baseret på den seneste videnskabelige og teknologiske udvikling.

Sammen med oplysningskampagner og andre forbedringer inden for sygdomsforebyggelse og -behandling vil dette forslag bringe os nærmere vores EU-mål om at bekæmpe kræft. Det skaber også lige vilkår for virksomheder, der opererer i hele EU, samtidig med at sundhedsudgifterne i forbindelse med lægebehandling reduceres.

De næste skridt

Kommissionen opfordrer alle EU's institutioner, EU-landene, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter til at optrappe indsatsen for at opnå et asbestfrit EU for nulevende borgere og for kommende generationer. Kommissionens forslag om at ændre direktivet om asbest på arbejdspladsen vil blive drøftet af Europa-Parlamentet og EU-landene, og Kommissionen vil opfordre til en hurtig godkendelse af forslaget. Når det er blevet vedtaget, har EU-landene to år til at gennemføre direktivet i national ret.

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

Kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, udtaler: "Sidste år forpligtede vi os over for Europa-Parlamentet til at følge de vigtige opfordringer til handling i dets betænkning om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Her ét år senere fremlægger Kommissionen nu en række tiltag, som ikke blot vil give arbejdstagerne bedre beskyttelse, men som også udgør et syvmileskridt i retning af et asbestfrit Europa. 78 % af de arbejdsrelaterede kræftformer, der er anerkendt af EU-landene, er relateret til asbest. Det ændringsdirektiv, vi i dag foreslår, vil drastisk reducere eksponeringsniveauerne for arbejdstagere og tilbyde uddannelse og vejledning til arbejdsgiverne."

Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, udtaler: "Forebyggelse af kræft er mere effektivt end nogen behandlingsform. Og eftersom 40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges, er dette den mest effektive langsigtede strategi. Som led i tiltagene under den europæiske kræfthandlingsplan sigter vi mod at bidrage væsentligt til kræftforebyggelse ved at reducere eksponeringen for farlige stoffer — deriblandt asbest. Det forslag, der fremsættes i dag, er endnu et vigtigt resultat af vores kræfthandlingsplan og udgør endnu et fremskridt i vores arbejde med at opbygge en stærk europæisk sundhedsunion."

Baggrund

De tiltag, der præsenteres i dagens meddelelse, er en opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2021 om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Dette er i overensstemmelse med kommissionsformand Ursula von der Leyens tilsagn i hendes politiske retningslinjer om at reagere hensigtsmæssigt på beslutninger i henhold til artikel 225 i TEUF under fuld overholdelse af principperne om proportionalitet, subsidiaritet og bedre lovgivning.

En effektiv reduktion af eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer såsom asbest indgår i Kommissionens europæiske kræfthandlingsplan og handlingsplan for nulforurening. I sit arbejdsprogram for 2022 og i EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for 2021-2027 bebudede Kommissionen et forslag om at sænke den nugældende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for asbest. I forbindelse med konferencen om Europas fremtid påpegede EU-borgerne ligeledes behovet for af, at direktivet om asbest på arbejdspladsen revideres. Det forslag, der fremsættes i dag, er resultatet af en omfattende høringsproces bestående af en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter og et tæt samarbejde med videnskabsfolk, repræsentanter for arbejdstagere, arbejdsgivere og EU-lande.

Arbejdsrelateret kræft er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU, og heraf er op til 78 % af de anerkendte arbejdsrelaterede kræftformer relateret til asbest. Alene i 2019 døde over 70 000 mennesker i EU som senfølge af eksponering for asbest på arbejdspladsen. Det anslås, at mellem 4,1 og 7,3 mio. arbejdstagere i øjeblikket bliver eksponeret for asbest, hvoraf 97 % arbejder inden for byggeri og 2 % inden for affaldshåndtering. For at fjerne de risici, der er forbundet med asbest, har EU igennem de seneste 40 år truffet foranstaltninger for først at begrænse brugen af asbest og derefter i 2005 helt at forbyde det.

Men i betragtning af at det er inden forbuddet blev opført over 220 mio. bygningsenheder, er det sandsynligt, at adskillige af dem indeholder asbest og udgør en sundhedstrussel. Desuden er det fortsat nødvendigt at håndtere og bortskaffe asbestaffald. Renoveringsbølgestrategien, som har til formål at som minimum fordoble det årlige antal bygningsrenoveringer inden 2030, understreger yderligere betydningen af at anlægge en samlet tilgang til asbestspørgsmålet. Forslaget til et revideret direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, som blev fremlagt i december 2021, understreger ligeledes, at EU-landene bør støtte opgraderinger af eksisterende bygningers energimæssige ydeevne for at bidrage til at opnå et sundt indeklima, bl.a. gennem bortfjernelse af farlige stoffer som asbest.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: hen imod en asbestfri fremtid

Faktablad: beskyttelse af mennesker mod asbest

Meddelelse om indsatsen for en asbestfri fremtid

Forslag til ændring af direktivet om asbest på arbejdspladsen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet