Asbestdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

(Forslag) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) .../... om endring av direktiv 2009/148/EF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet

(Proposal) Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.6.2023. Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 27.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2023)

Innledning

Europa-Kommisjonen la 28. september 2022 frem forslag til endring av europaparlament- og rådsdirektiv 2009/148/EF av 30. november 2009 om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet (asbestdirektivet).

Formålet med endringsforslaget er å styrke arbeidstakeres rett til beskyttelse mot helsefare relatert til eksponering for asbest og forhindre sykdom knyttet til arbeidsrelatert kreft.

Forslaget er et ledd i EU`s handlingsplan for den europeiske søyle for sosiale rettigheter og i arbeidet med en strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for perioden 2021-2027. Beskyttelse av arbeidstakere mot eksponering av asbest er av Europa-parlamentet utpekt som en nøkkelprioritet i dette arbeidet. Kommisjonen har som følger vedtatt å jobbe mot en asbestfri framtid i Europa.

Forslaget medfører et behov for endring av vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358) samt kapittel 3 og 4 i forskrift om utførelse av arbeid (FOR-2011-12-06-1357)

Forslagets innhold

Asbestdirektivet fastsetter minimumskrav for beskyttelse av arbeidstakere mot eksponering av asbest, medlemsstatene står dermed fritt til å fastsette strengere bestemmelser i nasjonal lovgivning.  

Direktivforslaget foreslår en reduksjon av grenseverdi for asbest i arbeidsatmosfæren fra 0,1 fiber/cm3 til 0,01 fiber/cm3. Grenseverdien gjelder som tidligere gjennomsnittskonsentrasjon for en åttetimersperiode.

Hva gjelder målemetode for kontroll av asbestpartikler i arbeidsatmosfæren, foreslår Kommisjonen at det presiseres i direktivet at fibertelling også kan utføres ved bruk av nyere målemetoder, som for eksempel elektronmikroskopi eller ved metoder som gir tilsvarende eller bedre resultater enn ved bruk av fasekontrastmikroskop som benyttes i dag.

Det foreslås at det tilføyes i direktivet at arbeidstakers eksponering for asbest skal reduseres til et nivå som er så lavt som teknisk mulig under gjeldende grenseverdi.

Det foreslås videre at det før rivnings- eller vedlikeholdsarbeider, i tillegg til informasjon fra eier av bygget, skal innhentes nødvendig informasjon fra mulige relevante registre eller andre informasjonskilder for å identifisere materialer som kan inneholde asbest.

Ut over overnevnte forslag inneholder forslaget til endringsdirektiv kun mindre språklige justeringer.

Forslag til rettsakt gjelder et område som omfattes av EØS-avtalen vedlegg XVIII

Forslaget inneholder ikke rapporteringsforpliktelser.

Hjemmel: TEUV 153 (2)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Asbestdirektivet er gjennomført i norsk rett i kapittel 3 og 4 i forskrift om utførelse av arbeid. Grenseverdi for asbest i arbeidsatmosfæren er fastsatt i vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Gjeldende norsk grenseverdi for asbest i arbeidsatmosfæren er i dag 0,1 fiber/cm3 og må ved gjennomføring av forslag reduseres til direktivverdi tilsvarende 0,01 fiber/cm3. Målemetode for asbestfibre i luften på arbeidsplassen er regulert i forskrift om utførelse av arbeid § 3-2 fjerde ledd. Bestemmelsen åpner i dag for bruk av lysmikroskopi med fasekontrast eller annen metode for måling som gir tilsvarende resultat. I Arbeidstilsynets kommentar til bestemmelsen nevnes bruken av skanning elektronmikroskopi (SEM) som et alternativ til lysmikroskopi med fasekontrast (PCM) som gir tilsvarende eller bedre resultat. Målemetode fastsatt i § 3-2 anses allerede å oppfylle direktivforslaget, men bør vurderes ytterligere presisert i forskriftstekst i forhold til bruk av skanning elektronmikroskopi som alternativ målemetode.

Gjennomføring av forslaget vil etter en foreløpig vurdering medføre endring av grenseverdi for asbest i arbeidsatmosfæren i vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358), med tilhørende henvisninger i forskrift om utførelse av arbeid (FOR-2011-12-06-1357) kapittel 3 og 4. Det må videre vurderes behovet for presisering av målemetode for asbest i arbeidsatmosfæren.

Hva gjelder øvrige forslag vurderes norsk regelverk i dag å være i samsvar med Kommisjonens forslag til endring i asbestdirektivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivforslage vil i all hovedsak berøre virksomheter innenfor bygg- og anlegg, særlig gjelder dette virksomheter som utfører asbestsanering. I direktivforslagets konsekvensanalyse bemerkes det at forslaget kan medføre enkelte merkostnader for virksomheter ved gjennomføring, disse vil særlig være knyttet til skjepede krav til personlig verneutstyr i forbindelse med endring av grenseverdi for asbest i arbeidsatmosfæren. Da forslaget i all hovedsak medfører en innskjerping av allerede eksisterende regler antas det at berørte virksomheter for øvrig allerede har fungerende systemer og rutiner tilgjengelig. Gjennomføring av direktivet er følgelig ikke vurdert til å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Gjennomføring antas, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative konsekvenser for offentlig myndighet

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Arbeidstilsynet har vurdert direktivforslaget og anser det som relevant og akseptabelt

Status

Europaparlamentet og Rådet diskuterer direktivforslaget