Veien til et sterkere clearingsystem i EU

Veien til et sterkere clearingsystem i EU

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske sentralbank og Den europeiske økonomiske og sosiale komite. En vei mot sterkere clearingsystem i EU
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee. A path towards a stronger EU clearing system

Svensk departementsnotat offentliggjort 27.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 7.12.2022)Kapitalmarkedsunionen: Nye forslag om clearing, virksomheders insolvens og børsnotering skal gøre EU's kapitalmarkeder mere attraktiveFor at videreudvikle EU's kapitalmarkedsunion har Europa-Kommissionen i dag fremlagt foranstaltninger, der skal:  
 • gøre EU's clearingydelser mere attraktive og modstandsdygtige ved at støtte EU's åbne strategiske autonomi og bevare den finansielle stabilitet

 • harmonisere visse regler om virksomheders insolvens i hele EU ved at gøre dem mere effektive og ved at bidrage til at fremme investeringer på tværs af grænserne

 • lette den administrative byrde — gennem en ny lovgivning om børsnotering — for virksomheder af alle størrelser, særlig SMV'er, så de bedre kan få adgang til offentlig finansiering gennem notering på fondsbørser.ClearingEU har behov for en sikker, robust og attraktiv clearing, hvis man vil sikre en velfungerende kapitalmarkedsunion. Hvis clearingen ikke fungerer effektivt, står de finansielle institutioner, virksomheder og investorer over for flere risici og højere omkostninger, hvilket fremgik tydeligt af finanskrisen i 2008.De foranstaltninger, der foreslås i dag, vil: 
 • gøre clearinglandskabet mere attraktivt ved at give centrale modparter (CCP'er) — som leverer clearingydelser — mulighed for at udvide deres produkter hurtigere og lettere og ved yderligere at tilskynde EU's markedsdeltagere til at cleare og opbygge likviditet hos CCP'er i EU

 • bidrage til at opbygge et sikkert og modstandsdygtigt clearingsystem ved at styrke EU's tilsynsramme for CCP'er og trække på erfaringerne fra den seneste udvikling på energimarkederne som følge af Ruslands aggression mod Ukraine. F.eks. ved at øge gennemsigtigheden af margin calls, således at markedsdeltagerne (herunder energiselskaberne) bedre er i stand til at forudsige disse

 • reducere EU-markedsdeltageres uforholdsmæssigt store eksponeringer mod CCP'er i tredjelande, navnlig for derivater, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed betegner som væsentligt systemiske. Det forslag, der fremlægges i dag, kræver, at alle relevante markedsdeltagere har aktive konti hos CCP'erne i EU til clearing af mindst en del af visse systemiske derivatkontrakter. Det vil forbedre risikostyringen af den finansielle stabilitet i EU.Virksomheders insolvensMedlemsstaterne har forskellige insolvensordninger. Dette er en udfordring for grænseoverskridende investorer, som skal tage hensyn til 27 forskellige regelsæt om insolvens, når de vurderer en investeringsmulighed.Det forslag, der fremsættes i dag, vil:
 • harmonisere specifikke aspekter af insolvensbehandlinger i hele EU. Det vil f.eks. omfatte regler om:

  • foranstaltninger til sikring af konkursboet (dvs. hindre handlinger fra skyldners side, som kan reducere den værdi, som kreditorerne kan opnå)

  • kreditorudvalg for at sikre en rimelig fordeling af den inddrevne værdi blandt kreditorerne

  • den såkaldte pre-pack-procedure (dvs. hvor salget af virksomheden aftales, inden insolvensbehandlingen indledes)

  • og ledelsens pligt til rettidigt at indgive konkursbegæring for at undgå, at virksomhedens værdi forringes


 • indføre en forenklet ordning for mikrovirksomheder for at mindske omkostningerne ved afvikling af disse og gøre det muligt for virksomhedernes ejere at blive frigjort fra gæld og give dem en ny start som iværksættere

 • pålægge medlemsstaterne at udarbejde et informationsfaktablad, der opsummerer de væsentlige elementer i deres nationale insolvenslovgivning, for at fremme de grænseoverskridende investorers beslutningstagning.Disse foranstaltninger vil fremme grænseoverskridende investeringer i hele det indre marked, sænke virksomhedernes kapitalomkostninger og i sidste ende bidrage til EU's kapitalmarkedsunion. Samlet set forventes fordelene ved forslaget at overstige 10 mia. EUR om året.Lovgivning om børsnoteringVirksomheder konfronteres i dag med betydelige krav, når de børsnoteres. For eksempel kan prospekternes længde nå op på 800 sider.De ændringer, der foreslås i dag, vil:
 • forenkle den dokumentation, som virksomhederne skal registrere på offentlige markeder, og strømline de nationale tilsynsmyndigheders kontrolprocesser og dermed fremskynde og reducere omkostningerne ved børsnoteringen, når det er muligt. Det anslås f.eks., at børsnoterede virksomheder i EU vil spare ca. 100 mio. EUR om året gennem lavere overholdelsesomkostninger, og at virksomhederne vil spare 67 mio. EUR om året alene på grund af forenklede prospektregler

 • forenkle og præcisere visse markedsmisbrugsregler uden at bringe markedsintegriteten i fare

 • hjælpe virksomhederne med at være mere synlige for investorer ved at tilskynde til mere investeringsanalyse, især for små og mellemstore virksomheder

 • give virksomhedsejere mulighed for at registrere sig på vækstmarkeder for små og mellemstore virksomheder ved hjælp af aktiestrukturer med flere stemmer, så de kan bevare tilstrækkelig kontrol over deres virksomhed efter børsnoteringen, samtidig med at alle andre aktionærers rettigheder beskyttes.Disse foranstaltninger vil videreudvikle kapitalmarkedsunionen ved at mindske unødvendigt bureaukrati og omkostninger for virksomhederne. Det vil tilskynde virksomhederne til både at blive og forblive noteret på EU's kapitalmarkeder. Lettere adgang til offentlige markeder vil gøre det muligt for virksomhederne bedre at diversificere og sammensætte de tilgængelige finansieringskilder. Yderligere oplysninger og de næste trinPakken om clearing består af:


  • en meddelelse

  • en forordning om ændring af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), kapitalkravsforordningen (CRR) og forordningen om pengemarkedsforeninger

  • et direktiv om ændring af kapitalkravsdirektivet, direktivet om investeringsselskaber og direktivet om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS).

Pakken om børsnotering består af:


  • en ændringsforordning om ændring af prospektforordningen, forordningen om markedsmisbrug og forordningen om markeder for finansielle instrumenter

  • et ændringsdirektiv om ændring af direktivet om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af børsnoteringsdirektivet, og

  • et direktiv om aktier med flere stemmer. 


 • Pakken om virksomheders insolvens består af:  • et direktiv om virksomheders insolvens.

De seks lovgivningsforslag vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse.Yderligere oplysningerClearingSpørgsmål og svarFaktabladPakke om kapitalmarkedsunionen — DokumenterLovgivning om virksomheders insolvens og børsnoteringSpørgsmål og svarFaktabladPakke om kapitalmarkedsunionen — DokumenterForslag til et nyt insolvensdirektiv om harmonisering af visse aspekter af den materielle lovgivning om insolvensbehandling Quote(s)

Det har aldrig været vigtigere at hjælpe europæiske virksomheder med at få adgang til forskellige finansieringskilder, så de kan vokse, være innovative, skabe arbejdspladser og tiltrække investeringer. Det har altid været målet for kapitalmarkedsunionen. Der er gjort gode fremskridt, men der kan gøres mere. Derfor gør vi det i dag endnu lettere for virksomheder at blive børsnoteret, hvilket giver dem flere finansieringsmuligheder. Vi forbedrer også EU's clearingsystem og den markedsinfrastruktur, som er nødvendig, for at kapitalmarkederne kan fungere effektivt. En yderligere tilpasning af de nationale regler om virksomheders insolvens vil fremme investeringer på tværs af grænserne. Det indebærer også enklere procedurer for mikrovirksomheder. Pakken i dag er endnu et skridt fremad for at styrke Europas økonomi og fastholde vores langsigtede vækst.Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle - 07/12/2022

Insolvensordningerne varierer meget i EU. Denne situation skaber ikke blot retsusikkerhed og er en hindring for investeringer på tværs af EU's grænser, men fører også til overdrevne inddrivelsestider og høje retsomkostninger. De nye regler vil sikre lige vilkår ved at støtte investorer, fremme den fri bevægelighed for kapital og styrke markedet ved at fastsætte fælles beskyttelsesforanstaltninger og standarder, der er egnet til den digitale tidsalder.Kommissær Didier Reynders - 07/12/2022"I dag tager vi tre store skridt hen imod kapitalmarkedsunionen. For det første, når det gælder clearing, opbygger vi markedsinfrastrukturernes kapacitet i EU, samtidig med at vi holder vores markeder åbne. Vores forslag vil støtte EU's kapitalmarkeder, give virksomhederne flere clearingmuligheder og opretholde den finansielle stabilitet. Det vil også tackle spørgsmål, der er opstået i forbindelse med energiselskabers clearing af derivater i lyset af de aktuelle udfordringer, som de står over for. For det andet gør vi i forbindelse med børsnotering det lettere for virksomheder at få adgang til flere typer finansiering — hvilket reducerer omkostningerne og papirarbejdet for virksomheder, der ønsker at blive noteret på EU's aktiemarkeder. For det tredje træffer vi i forbindelse med insolvens foranstaltninger til at nedbryde en af de største hindringer mellem de nationale markeder. Vores forslag vil give investorer en større sikkerhed for, hvor længe insolvensbehandlingen kan tage, og hvor stor værdi de vil kunne inddrive — hvilket gør dem mere tilbøjelige til at investere i virksomheder i en anden medlemsstat. Tilsammen vil disse tre trin bringe os tættere på fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen.Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen - 07/12/2022