Kommisjonens arbeidsprogram for 2023

Kommisjonens arbeidsprogram for 2023

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget.Kommisjonens arbeidsprogram 2023. En Union som står fast og forent
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission work programme 2023. A Union standing firm and united

Svensk departementsnotat offentliggjort 7.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.10.2022)


Kommissionen vedtager sit arbejdsprogram for 2023: Håndtering af de mest presserende udfordringer, samtidig med at kursen fastholdes på lang sigt

Kommissionen har i dag vedtaget sit arbejdsprogram for 2023. Det indeholder en dristig dagsorden med det formål at reagere på de nuværende kriser, der påvirker europæernes dagligdag, samtidig med at der sker en fordobling af den igangværende grønne og digitale omstilling, hvilket gør Den Europæiske Union mere modstandsdygtig.

I denne ånd ønsker Kommissionen at støtte mennesker og virksomheder — enten ved at sænke energipriserne, sikre de forsyninger, der er afgørende for vores industrielle konkurrenceevne og fødevaresikkerhed, eller ved at styrke vores sociale markedsøkonomi.


Arbejdsprogrammet indeholder 43 nye politiske initiativer, der dækker alle seks overordnede ambitioner i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer og bygger videre på hendes tale om Unionens tilstand i 2022 og hendes hensigtserklæring.

Mange af de vigtigste initiativer i dette arbejdsprogram følger også op på resultaterne af konferencen om Europas fremtid. Desuden vil den nye generation af borgerpaneler bidrage til Kommissionens politikudformning på visse nøgleområder. De første borgerpaneler vil behandle spørgsmål om madspild, læringsmobilitet og den virtuelle verden.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "I løbet af det seneste år har vi været konfronteret med en række sammenfaldende kriser som følge af den barbariske russiske invasion af Ukraine. I 2023 vil vi fremme en ambitiøs dagsorden for borgerne — tackle de høje energipriser for at mindske byrden for familier og virksomheder i hele Europa og samtidig fremskynde vores grønne omstilling. Derhjemme og over hele verden vil vi forsvare demokratiet og retsstatsprincippet."

Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, udtaler: "Kommissionens næste arbejdsprogram er drevet af vores bestræbelser på at tackle de mest presserende udfordringer, såsom energikrisen, samtidig med at vi intensiverer indsatsen med hensyn til generationsudfordringerne. Dette afspejles også godt i vores tilsagn om at fremsætte forslag om EU-foranstaltninger, der styrker Europas strategiske autonomi med hensyn til kritiske råstoffer, fordi der uden dem simpelthen ikke bliver nogen grøn og digital omstilling. Som formand for gruppen om sundhed er jeg også stolt over at sige, at konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid vil blive indarbejdet i mange af vores initiativer, og at borgernes engagement fortsat vil være en del af vores politiske beslutningsproces. Jeg opfordrer nu Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at nå til enighed om centrale lovgivningsforslag, så vi kan levere resultater for vores borgere og virksomheder i disse krævende tider."

 

Indfrielse af seks overordnede ambitioner

  1. En europæisk grøn pagt

På baggrund af Ruslands krig mod Ukraine vil Kommissionen i begyndelsen af 2023 bl.a. foreslå en omfattende reform af EU's elmarked, herunder afkobling af priserne på el og gas. For at bidrage til en hurtig opskalering af vores økonomi baseret på grøn brint vil Kommissionen foreslå, at der oprettes en ny europæisk brintbank, som vil investere 3 mia. EUR i at kickstarte et marked for brint i EU.

I 2023 vil Kommissionen også træffe foranstaltninger til at reducere affald og miljøvirkningerne af affald med fokus på mad- og tekstilaffald, et emne, der blev udpeget på konferencen om Europas fremtid. På samme måde vil Kommissionen som reaktion på borgernes bekymringer foreslå en revision af EU's dyrevelfærdslovgivning.

  1. Et Europa klar til den digitale tidsalder

For at imødegå nuværende og fremtidige risici for strategisk afhængighed vil Kommissionen foreslå EU-foranstaltninger med henblik på at sikre tilstrækkelig og diversificeret adgang til kritiske råstoffer, der er nødvendige for Europas digitale og økonomiske modstandsdygtighed.

På det indre markeds 30 års fødselsdag vil vi fremvise de betragtelige fordele ved vores indre marked og samtidig identificere og adressere områder med manglende gennemførelseRevisionen af reglerne for forsinket betaling vil bidrage til at mindske byrderne for SMV'er i en tid med økonomisk usikkerhed. Vores initiativ vedrørende yderligere udbredelse og opgradering af anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret vil hjælpe virksomhederne i det indre marked ved at forenkle de administrative og retlige procedurer.

Kommissionen vil også foreslå et fælles europæisk mobilitetsdataområde for at fremme digitaliseringen af mobilitetssektoren, mens en EU-lovramme for hyperloop vil hjælpe os med at forberede os på nye mobilitetsløsninger.

  1. En økonomi, der tjener alle

Under hensyntagen til input fra konferencen om Europas fremtid vil Kommissionen foretage en gennemgang af vores økonomiske styring for at sikre, at den stadig er egnet til formålet. For yderligere at styrke Unionens budget i lyset af de aktuelle presserende udfordringer vil vi også foretage en midtvejsevaluering af EU-budgettet for 2021-2027 og fremlægge den anden pakke af nye egne indtægter, der bygger på forslaget om et fælles sæt skatteregler for at drive virksomhed i Europa.

For at sikre, at Unionens fælles valuta er egnet til den digitale tidsalder, vil vi fremsætte et forslag om at fastlægge principperne for en digital euro, inden den eventuelt udstedes af Den Europæiske Centralbank.

I betragtning af de sociale udfordringer, der er opstået som følge af covid-19-pandemien og Ruslands krig mod Ukraine, vil vi ajourføre vores ramme for praktikophold af høj kvalitet for at tage fat på spørgsmål såsom rimelig løn og adgang til social beskyttelse med henblik på at styrke Europas sociale modstandsdygtighed.

Dette arbejdsprogram er blevet vedtaget i en tid med stor økonomisk usikkerhed. Vi er derfor klar til at revurdere det til foråret, navnlig med hensyn til de foranstaltninger, der kan påvirke konkurrenceevnen.

  1.  Et stærkere Europa i verden

Krigens grusomme virkelighed bekræfter behovet for at optrappe EU's indsats på sikkerheds- og forsvarsområdet. For at forsvare vores interesser, vores demokratiske principper og fred og stabilitet vil vi fremlægge EU's rumstrategi for sikkerhed og forsvar samt en ny EU-strategi for maritim sikkerhed. Vi vil også ajourføre vores sanktionsværktøjskasse, så den også omfatter korruption.

Vi vil foreslå en ny dagsorden for at puste nyt liv i vores forbindelser med Latinamerika og Caribien. Samtidig vil vi fortsætte vores samarbejde med kandidatlandene på Vestbalkan samt Ukraine, Moldova og Georgien med henblik på deres fremtidige tiltrædelse af Unionen.

 

  1. Fremme af vores europæiske levevis

Da kun 15 % af de unge har gennemført studier, uddannelse eller lærlingeophold i et andet EU-land, vil Kommissionen foreslå en ajourføring af EU's nuværende ramme for læringsmobilitet, så de studerende lettere kan bevæge sig mellem uddannelsessystemerne. Da 2023 bliver det europæiske år for færdigheder, ønsker vi at tiltrække højt kvalificerede fagfolk til sektorer, hvor Europa oplever mangel på arbejdskraft, ved hjælp af forslag om anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer. Et målrettet initiativ vil fremme en af de strategisk vigtigste færdigheder via et akademi for cybersikkerhedsfærdigheder.

For at skabe et modstandsdygtigt og sikkert Schengenområde, hvor der er mulighed for at rejse på tværs af grænserne uden grænsekontrol, vil vi foreslå lovgivning om digitalisering af EU-rejsedokumenter og forenkling af rejseaktivitet.


For at videreudvikle den europæiske sundhedsunion vil Kommissionen foreslå en samlet tilgang til mental sundhed, et af de vigtigste initiativer fra konferencen om Europas fremtid, samt en revideret henstilling om røgfrie miljøer og en ny henstilling om kræftformer, der kan forebygges ved vaccination.

  1.  Nyt skub i europæisk demokrati


Demokrati er fundamentet for vores Union. I 2023 vil Kommissionen fremlægge en pakke om forsvar af demokratiet, herunder et initiativ til beskyttelse af EU's demokratiske rum mod eksterne interesser.

Vi vil fortsætte med at opbygge en Union med lige muligheder ved at foreslå et europæisk handicapkort, der vil sikre gensidig anerkendelse af handicapstatus i alle medlemsstater. Vi vil også fortsætte vores arbejde med at afhjælpe mangler i den retlige beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

I overensstemmelse med vores principper om bedre regulering vil Kommissionen fortsat afdække mulighederne for at forenkle og mindske byrder samt støtte bæredygtighed. Som supplement til den systematiske indsats for at indkredse og fjerne bureaukrati vil en gruppe af interessenter på højt plan bidrage yderligere til en målrettet strømlining af EU-retten, der berører borgere og virksomheder.

 

Næste skridt


Kommissionen vil indlede drøftelser med Parlamentet og Rådet for at opstille en liste over fælles lovgivningsmæssige prioriteter, som lovgiverne er enige om at tage hånd om hurtigt. Kommissionen vil fortsat støtte og samarbejde med medlemslandene for at sikre, at nye og gældende EU-politikker og -regler gennemføres, og den vil ikke tøve med at opretholde EU-retten gennem traktatbrudssager, hvis det er nødvendigt.


Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i det kommende år. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække udestående forslag tilbage og gennemgå den gældende EU-lovgivning. Programmet omfatter ikke Kommissionens løbende arbejde med at varetage sin rolle som traktaternes vogter og håndhæve gældende lovgivning eller de løbende initiativer, som Kommissionen hvert år vedtager. Kommissionens arbejdsprogram for 2023 er resultatet af et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, medlemslandene og EU's rådgivende organer.