Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 av 16. mai 2018 om et pilotprosjekt for å implementere bestemmelsene om administrativt samarbeid nedfelt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 gjennom bruk av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2018/743 of 16 May 2018 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2019)

Sammendrag av innhold
Informasjonssystemet for det indre marked, heretter omtalt som IMI, er etablert med hjemmel i forordning (EU) 1024/2012. Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig for gjennomføring av IMI-forordningen i norsk rett. IMI er et informasjonsutvekslingsystem utviklet av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene for å lette den praktiske gjennomføringen av grenseoverskridende informasjonsutveksling og gjensidig bistand.

Forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) inneholder regler om behandling og utveksling av personopplysninger. Forordningen inneholder bestemmelser om samarbeid mellom europeiske personvernmyndigheter, Det europeiske personvernrådet (EDPB) og Kommisjonen. IMI kan være et hensiktsmessig verktøy for å gjennomføre personvernforordningens bestemmelser om samarbeid, og legge til rette for effektiv informasjonshåndtering. Det er derfor besluttet at det skal gjennomføres et pilotprosjekt som omtalt i forordning (EU) 1024/2012 art. 4. Det følger av kommisjonsbeslutningen at i de tilfellene der medlemsstatene har utpekt en tilsynsmyndighet som skal fungere som felles kontaktpunkt (se f.eks. personvernforordningen art. 51 nr. 3), skal denne tilsynsmyndigheten også være kompetent myndighet til å delta i pilotprosjektet. For å sikre ensartet anvendelse av personvernforordningens samarbeidsmekanismer, bør IMI legge til rette for lagring og gjenbruk av informasjon i saker som behandles etter personvernforordningen art. 56 og 60 til 66. IMI skal dessuten legge til rette en funksjon som gjør det mulig for EDPB å dele informasjon i samsvar med personvernforordningen art. 70 nr. 1 bokstav d-k, m og x i den hensikt å sikre ensartet og tidsriktig behandling av saker.

I samsvar med forordning (EU) 1024/2012 art. 4 nr. 2 skal Kommisjonen sende en evaluering av pilotprosjektet til Europaparlamentet og Rådet innen en fastsatt frist. i kommisjonsbeslutning 2018/743 er denne fristen satt til 31. desember 2021. Kommisjonsbeslutningen fikk anvendelse i EU samme dag som personvernforordningen tok til å gjelde, 25. mai 2018.

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Datatilsynet er knyttet til og bruker IMI i all sin informasjonsutveksling knyttet til behandling av saker etter personvernforordningen art. 56, 60-66 og 70. Det er ingen direkte økonomiske kostnader knyttet til bruk av systemet. For Datatilsynet har bruk av systemet den konsekvens at alle dokumenter som skal lastes opp i portalen må oversettes til engelsk. Dette er likevel ikke en direkte konsekvens av bruk av IMI, men en konsekvens av personvernforordningens samarbeidsmekanisme.

Sakkyndige instansers merknader
Datatilsynet har opplyst at IMI er et helt nødvendig verktøy for deres deltakelse i det europeiske personvernsamarbeidet og behandling av saker etter personvernforordningens samarbeidsmekanisme.

rettsakten vil bli behandlet på møtet i SU kommunikasjoner 14. februar 2019.

Vurdering
Bruk av IMI vurderes som helt avgjørende for Datatilsynets deltakelse i de samarbeidsmekanismene personvernforordningen legger opp til.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2018, og trådte i kraft 25. mai 2018.

Det norske Datatilsynet er gitt tilgang til og bruker IMI i sitt daglige arbeid.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
25.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0743
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro