Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsforordning (EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/296 of 20 February 2019 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2016/2286 laying down detailed rules on the application of fair use policy and on the methodology for assessing the sustainability of the abolition of retail roaming surcharges and on the application to be submitted by a roaming provider for the purposes of that assessment

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold
Gjennomøringsforordning retter enkelte feil i den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2286 artikkel 4(2) når det gjelder beregning av hvilken mengde (på sluttbruker nivå) datagjesting en gjestingskunde minst kan bruke ved periodiske reiser innenfor EU, når gjenstingstilbyder anvender "rimelig bruk" .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen har ingen rettslige konsekvener for norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke ansett nødvendig å innhente merknader.

Vurdering
Gjennomføringsforordning vil ikke ha betydning for norsk regelverk eller praksis.

Status
Gjennomføringsforordning er blitt behandlet i Communications Committee (COCOM).

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 14. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2019
Anvendelsesdato i EU
13.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0296
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro