Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)

Tittel

Kommisjonsbeslutning av 11. juni 2019 om opprettelse av Radio Spectrum Policy Group og oppheving av vedtak 2002/622/EF

Commission Decision of 11 June 2019 setting up the Radio Spectrum Policy Group and repealing Decision 2002/622/EC

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 1.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2019/C 196/08 oppretter den rådgivende gruppen, Radio Spectrum Policy Group (RSPG). Beslutningen erstatter i sin helhet kommisjonsbeslutning 2002/622/EF, hvor RSPG første gang ble opprettet.

Bakgrunnen for opprettelsen av RSPG er Europaparlamentets og Rådets beslutning 676/2002/EF som fastsetter regler for radiospektrumspolitikken innenfor EU. Beslutningen sikrer at politiske tilnærminger koordineres og, hvor det er hensiktsmessig, at det er harmoniserte vilkår for tilgjengelighet og effektiv bruk av radiospekteret (radiofrekvenser) som er nødvendig for etablering og funksjon av det indre markedet på Unionens politikkområder som elektronisk kommunikasjon, transport og forskning og utvikling.

Det følger av beslutning 676/2002/EF at Kommisjonen kan organisere konsultasjoner for å ta hensyn til medlemsstatene, unionsinstitusjonene, industrien, samt alle involverte radiospektrumbrukere (kommersielle og ikke-kommersielle), og andre parter med interesse for teknologisk, markedsmessig og regulatorisk utvikling som kan knytte seg til bruk av radiospektrum.

RSPG ble i sin tid opprettet for å bistå og gi råd til Kommisjonen om spektrumpolitiske spørsmål. Dette inkluderer tilgang til radiospektrum, harmonisering og tildeling av radiospektrum, informasjon om tildeling, tilgjengelighet og bruk av radiospektrum, metoder for å gi rettigheter til bruk av spektrum, planlegging av ny bruk av etablert spektrum, flytting, verdsettelse og effektiv bruk av radiospektrum og beskyttelse av menneskers helse.

I kommisjonsbeslutningen 2009/978/EU ble RSPG tillagt nye oppgaver. De nye oppgavene var i hovedsak at RSPG skulle bistå Kommisjonen med utarbeidelsen av Radio Spectrum Policy Programmes (RSPP) og forslag til felles EU-standpunkt i andre internasjonale organisasjoner som arbeider med frekvensforvaltning. RSPG kan også på oppdrag fra Parlamentet og Rådet utarbeide rapporter eller "opinions".

Gjennom ekomdirektiv 2018/1972/EU, som justerer og reviderer det felleseuropeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon, blir RSPG gitt ytterligere oppgaver, og gruppens rolle styrkes. Dette skal bidra til å lette utformingen av EUs spektrumpolitikk på ulike områder av det europeiske markedet for elektronisk kommunikasjon, spesielt trådløst bredbånd, ytterligere forbedre den strategiske orienteringen og åpenheten i spektrumpolitikken og støtte den strategiske planleggingen og koordineringen av spektrumpolitiske tilnærminger på unionsnivå.

RSPG skal videre bidra til utviklingen av en spektrumpolitikk i EU som ikke bare tar hensyn til tekniske parametere, men som også tar økonomiske, politiske, kulturelle, strategiske, helserelaterte og sosiale hensyn. De ulike mulig motstridende behovene til radiospekterbrukere skal vurderes med sikte på å oppnå en rettferdig, ikke-diskriminerende og proporsjonal balanse.

Den nye beslutningen danner også grunnlaget for at gruppen kan bli forumet for koordinering av medlemsstatenes gjennomføring av sine forpliktelser knyttet til frekvenser i henhold til direktivet, herunder gjennom fagfellevurderinger. Gruppen kan spille en sentral rolle på viktige områder for det indre markedet, for eksempel i forbindelse med koordinering av frekvensbruk ved landegrenser og standardisering av frekvenser.

RSPG skal bestå av statlige eksperter på høyt nivå fra medlemsstatene. Gruppen kan også inkludere observatører og invitere andre personer til å delta på møter etter behov, inkludert frekvensmyndigheter, konkurransemyndigheter, markedsaktører og bruker- eller forbrukergrupper. Gruppen skal være åpen for deltakelse fra observatører fra søkerland og fra land i EØS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU).

Beslutningen inneholder ingen direkte eller indirekte rettigheter eller plikter og gjennomføres derfor ikke i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering
Norske myndigheter deltar i RSPG og dens arbeidsgrupper, og følger arbeidet her tett.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI. Det vil være behov for tilpasning for å sikre EØS EFTA-landenes deltakelse i RSPG.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 11. juni 2019 og publisert i Official Journal of the European Union 12. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2019
Anvendelsesdato i EU
02.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet