Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/166/EU av 19. mars 2010 om samordnede vilkår for bruk av frekvenser til mobilkommunikasjonstjenester om bord på skip (MCV-tjenester) i EU

Commission Decision 2010/166/EU of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communications on board vessels (MCV) in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.10.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensressurser til mobilkommunikasjon ombord på skip – heretter MCV-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).

Formålet med MCV-beslutningen er å gi harmoniserte vilkår for bruk av MCV i EUs territorialfarvann. MCV benyttes f.eks. til å gi passasjerer ombord på ferjer mobildekning. Systemet består av en eller flere basestasjoner ombord og en satellittlink til kommunikasjon med omverdnen.

Etter beslutningens artikkel 3 skal medlemslandene gjøre minst 2x2 MHz i 900 og/eller 1800 MHz båndet tilgjengelig for MCV i deres territorialfarvann. I fortalens punkt 11 uttrykkes det et ønske om at begge båndene i sin helhet gjøres tilgjengelig for MCV, men pga. motstand fra enkelte medlemsstater er det kun satt et minstekrav om at 2x2 MHx skal gjøres tilgjengelig.

I annekset til beslutningen er det tatt inn vilkår til MCV-systemet. Det er bl.a. ikke tillatt å bruke systemet innenfor to nautiske mil fra grunnlinjen.

Vurdering
MCV-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i fribruksforskriften § 26, der hele 900 og 1800 MHz båndet gjøres tilgjengelig for MCV i norsk territorialfarvann utenfor to nautiske mil fra grunnlinjen.

MCV-beslutnigen er viktig for norske næringsinteresser på området, og spesielt for det norske selskapet Maritime Communications Partner AS som er en av de ledende MCV-operatørene i verden. SD og PT har vært i dialog med selskapet under arbeidet med MCV-beslutningen.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Kommisjonebeslutningen ble vedtatt i EU 19. mars 2010 og er nå også innlemmet i EØS-avtalen.

Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom fribruksforskriften § 26. I denne bestemmelsen er MCV tillatt i hele "GSM" 900- og 1800-båndene. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2010
Anvendelsesdato i EU
09.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 85-88
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0166
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro