Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF

Commission Implementing Decision 2013/752/EU of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/752/EU endrer SRD-beslutningen (2006/771/EF) som harmoniserer frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon og opphever beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4000-169,8125 MHz.

Formålet med SRD-beslutningen er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisering av frekvensbånd og tilhørende tekniske parametre med henblikk på adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon på en slik måte at utstyret kan klassifiseres i "klasse 1" (dvs. utstyr som kan markedsføres og tas i bruk i hele EØS uten noen form for restriksjoner, herunder krav til individuell frekvenstillatelse), jf. beslutning 2000/299/EF.

Utstyr for kortdistansekommunikasjon, for eksempel alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, døråpnere og medisinske implantater må på bakgrunn av dets allestedsnærvær i EU og i verden generelt tilkjennes en stadig viktigere rolle i økonomien og i hverdagen.

Utstyr for kortdistansekommunikasjon er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som lett kan tas med og anvendes på tvers av geografiske grenser. Forskjellige frekvenstilgangskrav utgjør en begrensning av den frie bevegelighet, øker produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens vis-a-vis andre radioapplikasjoner og tjenester. Målsettingen med beslutningen er et felles regelverk for utstyr for kortdistansekommunikasjon slik at utstyret kan markedsføres og tas i bruk uten begrensninger i hele Fellesskapet.

Denne type utstyr anvender frekvenser med lav utstrålt effekt og har en kort rekkevidde. Dette begrenser normalt utstyrets evne til å skape interferens for andre frekvensbrukere, og det er grunnen til at denne type utstyr kan dele frekvensbånd med andre tjenester enten de krever tillatelse eller ikke, uten særlig risiko for å forårsake skadelig interferens. Utstyret kan også anvendes sammen med annet utstyr for kortdistansekommunikasjon.

Kommisjonen har anbefalt at frekvensbruken for slikt utstyr ikke skal gjøres til gjenstand for individuell tillatelsesprosedyre etter Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF (tillatelsesdirektivet).

Radiokommunikasjonstjenester som definert i ITUs radioreglement har fortrinnsrett foran utstyr til kortdistansekommunikasjon, og det er ikke noe krav om at bestemte typer utstyr for kortdistansekommunikasjon skal beskyttes mot interferens fra slike tjenester. Det vil være opp til fabrikanten av utstyret å beskytte det mot skadelig interferens både fra radiokommunikasjonstjenester og fra andre systemer for kortdistansekommunikasjonsutstyr som anvendes i overensstemmelse med gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler.

Denne endringen av SRD-beslutningen skjer på bakgrunn av CEPT Report 44 fremlagt i mars 2013. CEPT har et stående mandat fra EU om å foreslå jevnlige oppdateringer av beslutningen i henhold til den løpende teknologiske og markedsmessige utviklingen for utstyr til kortdistansekommunikasjon. Det fremgår av CEPT Report 44 at det for utstyr for kortdistansekommunikasjon på ikke-eksklusivt og delt grunnlag er behov for rettssikkerhet når det gjelder mulighetene for å anvende delte frekvensressurser. Dette kan ifølge rapporten oppnås gjennom forutsigbare tekniske vilkår for deling av harmoniserte frekvensbånd som sikrer en pålitelig og effektiv utnyttelse av frekvensbåndene. Men rapporten synliggjør også at det er behov for tilstrekkelig fleksibilitet for at utstyr til kortdistansekommunikasjon kan ha forskjellige bruksområder slik at fordelene ved trådløs innovasjon i EU utnyttes best mulig.

Ved å avskaffe begrepet "type" kortdistansekommunikasjonsutstyr i vedlegget til rettsakten og erstatte dette med harmonisering av kategorier av kortdistansekommunikasjonsutstyr ønsker en å imøtekomme behovene som nevnt. Inndelingen av kategorier i vedlegget til rettsakten er enten basert på grunnlag av liknende spektrumstilgangsmekanismer eller på grunnlag av felles bruksscenarioer som sier noe om utbredelse. Harmonisering av vilkårene for frekvensbruk er med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) om fremme av kollektiv bruk av frekvenser i det indre marked for kategorier av kortdistansekommunikasjonsutstyr.

Opphevingen av vedtak 2005/928/EF skjer på bakgrunn av CEPTs svar på et mandat fra EU-kommisjonen av 6. juli 2011 der en skulle foreta undersøkelser med tanke på revisjon av den nevnte beslutning 2005/928/EF. I CEPT Report 43 fra juni 2012 rådet CEPT Kommisjonen til å innlemme eksisterende og ytterligere harmoniseringstiltak for laveffektsutstyr og utstyr til kortdistansekommunikasjon i 169 MHz-båndet i den kommende endringen av vedlegget til SRD-beslutningen (2006/771/EF) for å gjøre det harmoniserte frekvensbåndet 169,4000 til 169,8125 MHz mer synlig og transparent.

Endringene i 2013/752/EU skjer ved at vedlegget til SRD-beslutningen erstattes med et nytt vedlegg og beslutning 2005/928/EF oppheves.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen av 11. desember 2013 er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) og SRD-beslutningen (2006/771/EF). Rettsakten er EØS-relevant.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. forskrift 19. januar 2012 nr 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en er positiv til å gi tillatelser til bruk av frekvenser gjennom forskrift, for slik å la brukerne få tilgang til frekvenser uten å måtte søke om individuell tillatelse.

Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med Kommisjonens beslutning. Ved implementering av Kommisjonens beslutning vil det kun være behov for å ta inn enkelte mindre justeringer i fribruksforskriften. Slik endring vil bli lagt frem av Post- og teletilsynet i forbindelse med offentlig høring av forslag til endringer i fribruksforskriften i første kvartal i 2014.

Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Rettsakten faller inn i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (den Europeiske Konferanse av Post- og Teleadministrasjoner) med CEPT Report 43 og CEPT Report 44 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spektrum Komitéen) i EU.

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av SRD-beslutningen og oppheving av beslutning 2005/928/EF som nå er vedtatt i EU, er viktig for å sikre at det kan tas i bruk frekvenser uten å fremsette søknad om individuell tillatelse. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket. Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen den 11. desember 2013 og publisert i Official Journal of the European Union den 13. desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
02.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0752
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro