Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/191 av 1. februar 2017 om endring av beslutning 2010/166/EU for å introdusere nye teknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester ombord på skip (MCV-tjenester) i EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2018)

Sammendrag av innhold
ommisjonens gjennomføringsbeslutning om harmonisering av frekvensressurser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-beslutningen) har som formål å gi harmoniserte vilkår for bruk av MCV i EUs territorialfarvann. MCV benyttes f.eks. til å gi passasjerer ombord på ferjer mobildekning. Systemet består av en eller flere basestasjoner ombord og en satellittlink til kommunikasjon med omverdenen.

I den første utgaven av beslutningen, 2010/166/EU, skal medlemslandene gjøre minst 2x2 MHz i 900 og/eller 1800 MHz båndet tilgjengelig for MCV tjenesten på et ikke-forstyrrende og ikke-beskyttet grunnlag i deres territorialfarvann. I annekset til beslutningen er det tatt inn vilkår til MCV-systemet. Det er bl.a. ikke tillatt å bruke systemet innenfor to nautiske mil fra grunnlinjen.

I denne tilleggsbeslutningen skal medlemslandene gjøre tilgjengelig 5 MHz for opplink og 5 MHz for nedlink i 1900/2100 MHz-båndet for UMTS og 5 MHz for opplink og 5 MHz for nedlink i 1800 og 2600 MHz-båndene for LTE, på et ikke-forstyrrende og ikke-beskyttet grunnlag. I annekset til beslutningen er det tatt inn vilkår til MCV-systemet. Det er bl.a. ikke tillatt å bruke UMTS og LTE systemene innenfor henholdsvis to og fire nautiske mil fra grunnlinjen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har gjennom § 43 i fribruksforskriften gjort tilgjengelig både 900 MHz (880-915/925-960 MHz) og 1800 MHz (1 710-1 785/1 805-1 880 MHz) båndet til bruk for GSM på fartøy, i henhold til 2019/166/EU.

Som følge av denne tilleggsbeslutningen kreves det en oppdatering av fribruksforskriften for å tillate LTE i 1800 MHz båndet (1 710-1 785/1 805-1 880 MHz), LTE i 2600 MHz båndet (2 500-2 570/2 620-2 690 MHz) og UMTS i 1900/2100 MHz båndet (1 920-1 980/2 110-2 170 MHz) ombord på skip. Vilkår vil være i henhold til annekset i beslutningen.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer og tillegg i § 43 i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Revisjonen av MCV-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området.

MCV-beslutningen er viktig for norske næringsinteresser på området, og spesielt for det norske selskapet Telenor Maritime AS som er en av de ledende MCV-operatørene i verden.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 1. februar 2017 og publisert i Official Journal of the European Union 2. februar 2017. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 183/2017 datert 22. september 2017, gjeldende fra 23. september 2017.

2017/191/EU er gjennomført i norsk rett gjennom endring i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) som trådte i kraft 1. juli 2018, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Forslaget til endring i fribruksforskriften var på offentlig høring i perioden 26. mars til 14. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 488-493
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0191
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro