Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 av 13. desember 2018 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1979 of 13 December 2018 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/2311

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2019 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0085 per minutt (redusert fra Euro 0,0091 per minutt i 2018).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2018.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningen er den fjerde i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2017/2311 som fastsatte nivået for 2018.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. desember 2018. Forordningen ble publisert i Official Journal 14. desember 2018 og trådte i kraft 3. januar 2019.

Gjennomføringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars 2019 og gjennomført i ekomforskriften 8. april 2019 ved forskrift om endring i ekomforskriften nr. 466.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
03.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2019
Anvendes fra i Norge
08.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1979
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro