Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 av 13. desember 2017 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2311 of 13 December 2017 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/2292

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2018 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0091 per minutt (redusert fra Euro 0,0108 per minutt i 2017).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2017.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningnen er den tredje i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 20165/2292 som fastsatte nivået for 2017.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. desember 2017. Forordningen ble publisert i Official Journal 14. desember 2017 og trådte i kraft 3. januar 2018. rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018. Forskrift om endring av ekomforskriften som gjennomfører forordningen i ekomforskriften ble fastsatt 6. juli og trådte i kraft 8. juli 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2311
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro