Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/806 av 22. mai 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/806 of 22 May 2015 laying down specifications relating to the form of the EU trust mark for qualified trust services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019

EUs eID-tillitsmerke

For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2015)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets- og rådsforordning nr. 910/2014 (EU om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS -forordningen) har som formål å skape et felles grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere virksomheter og offentlig myndigheter og dermed øke effektiviteten til offentlige og private nett-tjenester, elektronisk forretningsdrift og elektronisk handel i unionen. Etter forordningens art. 23 kan kvalifiserte tillitstjenesteutbydere (jf. art. 21, 2, annet avsnitt og artikkel 22, 2) anvende et EU-tillitsmerke slik at de på en enkel gjenkjennelig og klar måte kan angi hvilke kvalifiserte tillitstjenester de tilbyr. I gjennomføringsforordningen med vedlegg gis det nærmere spesifikasjoner for formatet til merket. Logoen ble valgt etter en konkurranse organisert av Kommisjonen, og bestemmelsene i art. 2 og art. 3 gir nøyaktige spesifikasjoner om fargene og størrelsen på merket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsforordningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen om EU-tillitsmerke medfører ikke noe krav til næringsdrivende eller offentlige myndigheter. Det er et tilbud som kvalifiserte tilbydere kan benytte seg av. Dette skal bidra til å skape tillit rundt virksomheten, og må antas å være positivt for de som velger å benytte seg av merket. Etter departementets syn vil gjennomføringsforordningen derfor ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsforordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering
Gjennomføringsforordningen angir spesifikasjoner om formatet til EU-tillitsmerket. Kravene til utformingen til merket skal bidra til å skape tillit til at de som anvender det er kvalifiserte tillitstjenestetilbydere, noe som igjen skal bidra til å styrke tilliten til elektroniske transaksjoner. Etter departementets vurdering vil bruk av EU-tillitsmerket vil være positivt for næringsdrivende og offentlige myndigheter.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Konklusjon: Gjennomføringsforordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 23. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.05.2015
Anvendelsesdato i EU
12.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2019
Anvendes fra i Norge
21.11.2019
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0806
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro