Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/857 av 17. juni 2020 om fastsetjing av dei prinsippa som skal inngå i avtala mellom Europakommisjonen og registereininga for toppnivådomenet .eu i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/857 of 17 June 2020 laying down the principles to be included in the contract between the European Commission and the .eu top-level domain Registry in accordance with Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.8.2021)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 17. juni 2020 en gjennomføringsforordning som fastsetter prinsippene som skal inngå i kontrakten mellom Kommisjonen og toppnivådomeneregistraren (registraren) om organisering, administrasjon og forvaltning av toppnivådomenet .eu. Registraren skal forvalte toppnivådomet på en måte som fremmer Unionens identitet, Unionens verdier på nett og bruken av toppnivådomenet .eu i hele Unionen. Registraren skal videre fremme Unionens mål innenfor internetforvaltning og skal på forespørsel fra Kommisjonen sette til side en andel av det årlige overskuddet til å finansiere internetforvaltningsformål.

Gjennomføringsforordningen fastsetter krav til at registraren skal sikre en god forvaltning av toppnivådomene .eu. Registraren skal gjennomføre prosedyrer for å sikre at administrasjon og forvaltning av toppnivådomene .eu er i tråd med prinsippene om transparens, sikkerhet, stabilitet, forutberegnelighet, pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet, ikke-diskriminering og som sikre rimelige vilkår for konkurranse og forbrukerbeskyttelse, i tråd med EU-retten.

Registrarer skal søke råd, samarbeide og gjennomføre spesifikke instrukser fra Kommisjonen når det gjelder toppnivådomenet .eu og skal hensynta råd fra rådgivende flerpartsgruppe (multi stakeholder group) når Kommisjonen ber om det. Registraren skal videre samarbeide med kompetente myndigheter og private og offentlige organ som er involvert i arbeidet med å hindre nettkriminalitet, hindre spekulativ og utilbørlig registrering av domenenavn, fremme forbrukerbeskyttelse og å beskytte grunnleggende rettigheter.

Registrarer skal administrere toppnivådomenet .eu i det offentliges interesse med sikte på å øke folks tillit til onlinemiljøet og skal sikre høy kvalitet på tjenestene som leveres til konkurransedyktige priser. Avgifter/gebyrer registrareren planlegger å benytte skal legges frem for Kommisjonen sammen med informasjon om hvordan disse knytter seg til underliggende kostander.

Det stilles videre krav til et høyt sikkerhetsnivå for nettverk og informasjonssystemer som benyttes. Registraren skal fastsette prinsipper og prosedyrer for aktivt å begrense spekulativ og utilbørlig registrering av toppdomenenivå .eu, og skal gjennomføre prinsipper og prosedyrer for å tilbakekalle toppnivådomene .eu på eget initiativ. Registraren skal sørge for enkle, tilgjengelige, effektive og standard prosedyrer for å løse konflikter som gjelder registrering at toppnivådomene .eu.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene når den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 6 ved at forordningen tas inn i § 6-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konksekvenser for private eller offentlige parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering
Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppnivådomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7. Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for gjennomføringsforordningen.

Konklusjon:
Kommisjonens gjennomføringsforordning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Europakommisjonen 17. juni 2020 og publisert i Official Journal of the European Union 19. juni 2020.

Rettsakten trådte i kraft 9. juli 2020.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 19. mars 2021 med EØS-komitebeslutning 119/2021. EØS-komitebeslutningen trådte i kraft 1. august 2021. Forskrift om endring av ekomforskriften nr. 2486 gjennomfører forordningen i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2020
Anvendelsesdato i EU
08.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av fororodning (EU) 2019/517) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2021
Anvendes fra i Norge
10.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0857
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro