Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 av 3. november 2015 om fastsettelse av vilkår, formater og framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1984 of 3 November 2015 defining the circumstances, formats and procedures of notification pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 910/2014 (EU) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoenr i det indre marked (eIDAS-forordningen), har som formål å skape et felles europeisk grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere, virksomheter og offentlige myndigheter, for å kunne oppnå økt effektivitet og økonomisk vekst i unionen. Etter forordningens artikkel 9 skal alle medlemslandene ved notifikasjon av en eID-ordning, gi Kommisjonen en nærmere beskrivelse av ordningen slik det er nærmere beskrevet i artikkel 9(1). Etter artikkel 9(5) kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomførelsesrettsakter fastlegge vilkår, formater og prosedyrer for notifisering i henhold til artikkel 9(1). Disse gjennomføringsrettsaktene vedtas etter undersøkelsesprosedyren i artikkel 48(2), hvilket innebærer at artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 kommer til anvendelse.

Gjennomføringsbeslutningens artikkel 2 fastsetter at notifiseringen som skal innsendes på engelsk, med unntak av bilagsdokumenter dersom dette medfører en urimelig byrde. Artikkel 3 fastsetter at notifiseringen skal ske elektronisk og gir nærmere spesifikasjoner om prosedyre og formater. Artikkel 4 fastsetter at Kommisjonen må bekrefte mottagelsen av notifiseringen elektronisk. Artikkel 5 regulerer i hvilke tilfeller Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger eller nærmere avklaringer. Artikkel 6 fastsetter at notifiseringen først anses som utfylt når eventuelle tilleggsopplysninger eller avklaringer er sendt Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsbeslutningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen vil i seg selv ikke få administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med eventuell notifisering av norske eID-løsninger utover det som følger av selve forordningen. Det er frivillig å notifisere en eID-løsning, men enklere gjenbruk av eIDer forventes å føre til økt anvendelse av digitale selvbetjeningsløsninger både nasjonalt og på tvers i EU/EØS. Følgelig vil det innebære samfunnsøkonomiske gevinster og kostnadsbesparelser. Gjennomføringsrettsakten fastsetter enkle og klare prosedyrer for hvordan notifiseringen skal skje, noe som vil bidra til at notifiseringen skjer på en mest mulig kostnadseffektiv og administrativ lite byrdefull måte.

Sakkyndige instansers merknader
Direktoratet for forvaltning og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsbeslutningen i eIDAS Expert Group, og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering
Gjennomføringsbeslutningen fastsetter nærmere vilkår, prosedyrer og formater for notfisering av eID-løsninger. Notifisering er frivillig, men en grunnleggende forutsetning for gjensidig anerkjennelse av eID-løsninger på tvers av landegrensene i EU/EØS. Gjennomføringsbeslutningen sikrer en enhetlig bruk av notfiseringsskjemaer.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble publisert i Official Journal 5. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2015
Anvendelsesdato i EU
25.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2019
Anvendes fra i Norge
21.11.2019
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1984
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro