Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/98/EF av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester

Commission Decision 2007/98/EC of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
MSS-beslutningen har til formål å etablere en politisk og rettslig ramme for medlemsstatene for å sikre koordinert bruk av båndene 1980 – 2010 MHz (Earth-to-space) og 2170 – 2200 (space-to Earth) (2 GHz) for systemer som leverer mobile satellittjenester. MSS-beslutningen utgjør grunnlaget for et felles regulatorisk rammeverk for anvendelse av båndene.

Formålet med beslutningen er videre å sikre en effektiv og sammenhengende utnyttelse av frekvensressurser vesentlig for utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Målsettingen er en teknisk plattform som gjør det mulig å tilby tjenester i medlemsstatene på et regionalt nivå eller som er Europa-dekkende. I den forbindelse sees systemer som er i stand til å levere mobile satellittjenester (MSS) som en innovativ alternativ plattform som kan levere en rekke Europa-dekkende tjenester innen telekommunikasjon og kringkasting/multidistribusjon uavhengig av hvor sluttbrukerne er lokalisert. Dette kan være tjenester som høyhastighets internett/intranett aksess, mobile multimediatjenester og kommunikasjonsløsninger for beskyttelse av sivile og for katastrofehjelp.

Systemer som kan levere mobile satellittjenester bør inkludere en eller flere romstasjoner og kan omfatte komplimentære jordbaserte komponenter (Complimentary Ground Components – CGC), dvs. fast plasserte jordstasjoner for å forbedre tilgjengeligheten til mobile satellittjenester i områder hvor det ikke er mulig å sikre den nødvendige kvalitet på kommunikasjonen med en eller flere romstasjoner.

Det er frekvensressurser til rådighet for mobile satellittjenester i frekvensbåndene 1980 – 2010 MHz og 2170 – 2200 (2 GHz) i overensstemmelse med Den Internasjonale Telekommunikasjonsunionens (ITU) beslutninger under WARC-92.

Medlemsstatene skal sikre at båndene avsettes og gjøres tilgjengelig fra 1. juli 2007.

Medlemsstatene skal granske bruken av båndene og rapportere resultatene til Kommisjonen slik at denne kan vurdere revisjon av MSS-beslutningen om nødvendig.

Merknader
Kommisjonens beslutning om harmonisert bruk av frekvensressurser i 2 GHz-båndet med sikte på innføring av systemer som leverer mobile satellittjenester – heretter MSS-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven kapittel 6. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene i kapittel 6, tas det også i dag hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementeringen av MSS-beslutningen vil det ikke være nødvendig å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.

Vurdering
Det generelle utgangspunktet for norsk frekvensforvaltning er at samfunnet høster størst avkastning av frekvensspekteret i den grad det blir brukt til å produsere de tjenestene det er størst etterspørsel etter, og som det er størst betalingsvilje for. Et annet overordnet mål er at lisenser skal være så teknologinøytrale og fleksible som mulig med tanke på utnyttelsesmåte. Forholdene skal legges til rette for at eldre teknologi skal kunne erstattes med mer frekvenseffektiv teknologi og med muligheter for innovasjon og vekst i det nasjonale kommunikasjonstilbudet. Samtidig er det et mål at det skal gjennomføres en hurtig implementering av tiltrådte internasjonale avtaler om frekvensbruk, herunder felleseuropeiske beslutninger (ECC Decisions) om harmonisert frekvensbruk.

I henhold til norsk frekvensforvaltning i dag er innholdet i MSS-beslutningen ikke i strid med norske interesser på området selv om norsk frekvensforvaltning i størst mulig grad søker å være mest mulig teknologi- og tjenestenøytral er det støtte for at 2 GHz båndet avsettes til mobile satellittjenester.

Det er ikke avklart hvilke økonomiske konsekvenser beslutningen vil få. De administrative konsekvensene av beslutningen vil være at norske myndigheter må ta hensyn til den av EU planlagte allokeringen av frekvensbåndene til MSS-tjenester når myndigheten mottar søknad om utnyttelse av frekvensressurser i de aktuelle båndene.

Beslutningen er en sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger
EU-kommisjonen har invitert til offentlig høring av forslag til koordinert EU-prosess for utvelging og autorisasjon for systemer som kan tilby mobile satellittjenester i 2GHz-båndet. EU-kommisjonen har gjennom flere møter i ekspertgruppen "2 GHz MSS Regulatoy Issues" utarbeidet et forslag til grunnstrukturen for en over-europeisk tildelingsprosedyre og autorisasjon av systemer som tilbyr mobile satellittjenester som også inkluderer bruken av komplimentære bakkekomponenter (Complimentary Ground Components - CGC). Gruppen har bestått av representanter fra EUs Radio Spektrum komité (RSC) og Kommunikasjonskomité (COCOM). Post- og teletilsynet har også deltatt her.

Forslaget er lagt ut på EU-kommisjonens hjemmeside.

Høringen pågår frem til 30. mai 2007.

Status:
Beslutningen er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 288-290
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro