Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/513/EF av 11. juli 2005 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN)

Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - juni 2006)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har brukt sin kompetanse etter europaparlaments- og rådsvedtak 2002/676/EF om regulatorisk rammeverk for radiofrekvenspolitikk i EU, som ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI ved EØS-komiteens beslutning nr. 79/2003, til å gi et vedtak om harmonisert frekvensbruk. Kommisjonens begrunnelse for vedtaket er blant annet å samordne måten 5 GHz-båndet reguleres på ved å gjøre det disponibelt for RLAN i alle medlemsstater. Det vises også til at 2,4 GHz-båndet, som er harmonisert i Europa til tilsvarende bruk, har begynt å bli overbelastet.[1]

ERC vedtak (01)07 av 12. mars 2001 om harmoniserte frekvenser, tekniske spesifikasjoner og fritakelse fra individuell tillatelse av kortdistanseutstyr til radiobaserte lokale nett (RLAN) i frekvensbåndet 2 400-2 483,5 MHz. I henhold til vedtaket skal medlemsstatene innen 31. oktober 2005 avsette frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5470-5725 MHz, og legge til rette for innføring av trådløse tilgangssystemer. Vedtaket fastsetter samtidig tiltak for å beskytte andre brukere (særlig driften av militære og meteorologiske radarer i en rekke EU medlemsstater) i frekvensbåndene mellom 5 250 og 5 850 MHz mot skadelig interferens fra WAS/RLAN (WAS=wireless access systems= trådløse tilgangssystemer, RLAN=radio loacl area networks=radiolokalnett). Videre begrense bruken av en del av frekvensområdet til innendørs bruk.

Merknader
Post- og teletilsynet har gjennomført vedtaket i forskrift 20. juni 2005 nr. 715 som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser § 7. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2005. Forskriften omfatter en rekke andre tjenester og frekvenser som kan brukes uten at det stilles krav til individuell tillatelse og er resultat av en revisjon av tidligere forskrift med samme navn. Begrensningen i vedtaket om innendørs bruk er ikke inntatt, fordi det vil være svært problematisk å begrense bruken av en del av frekvensområdet til innendørs bruk.

Bakgrunnen for regelendringen og ønske om å innlemme vedtaket i EØS-avtalen er at et harmonisert regelverk kan gi hurtigere utbredelse av RLAN-systemer i EØS-området sammenlignet med om regelverket i stedet var ulikt i de forskjellige landene. Blant annet forventes det at det gjør det lettere å kjøpe og selge utstyr på tvers av grensene. Det antas at de aktuelle frekvenser først og fremst vil bli brukt til masseproduserte konsumentprodukter, og en avvikende regulering vil kunne hatt negative konsekvenser for både brukere og produsenter av dette utstyret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Post- og teletilsynet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

[1] ERC vedtak (01)07 av 12. mars 2001 om harmoniserte frekvenser, tekniske spesifikasjoner og fritakelse fra individuell tillatelse av kortdistanseutstyr til radiobaserte lokale nett (RLAN) i frekvensbåndet 2 400-2 483,5 MHz.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2005
Anvendelsesdato i EU
31.10.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 86-88
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.06.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.06.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.06.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0513
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro