Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/179 av 8. februar 2022 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett, og oppheving av vedtak 2005/513/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2022/179 of 8 February 2022 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks and repealing Decision 2005/513/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.2.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens meddelelse "Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti" fastsættes de nye konnektivitetsmål for Unionen, som skal nås gennem udbredt udrulning og ibrugtagning af net med meget høj kapacitet. En af målsætningerne er, at alle husholdninger i Unionen skal være forbundet til et gigabitnetværk senest i 2030. Trådløse adgangssystemer, herunder anvendelsen af radiobaserede lokalnet (WAS/RLAN), bidrager i vid udstrækning til opfyldelse af denne målsætning.

(2) Adgang til radiobaserede lokalnet er omfattet af artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 . Radiobaserede lokalnet er i nævnte direktiv defineret som trådløse adgangssystemer med lav effekt og lille rækkevidde, der har en lav risiko for at skabe interferens med andre sådanne systemer etableret i nærheden af andre brugere, og som på et ikkeeksklusivt grundlag anvender harmoniserede radiofrekvenser.

(3) Ved Kommissionens beslutning 2005/513/EF harmoniseredes anvendelsen af frekvensressourcer inden for 5 GHz-båndet (5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz) med henblik på trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet.

(4) I overensstemmelse med Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement (ITU's radioreglement) er frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz på primær basis allokeret til mobiltjenester, med undtagelse af mobiltjenester til luftfarten i alle tre ITU-regioner, under hensyntagen til behovet for at beskytte andre primærtjenester inden for disse frekvensbånd. ITU's verdensradiokonference 2003 (WRC-03) vedtog resolution 229 med titlen "Use of the bands 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz by the mobile service for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks". Denne resolution, der blev revideret på verdensradiokonferencen 2019 (WRC-19), udvidede anvendelsesområdet for indendørs brug til tog og vejtransportmidler, fastsatte den maksimale udstrålingseffekt for WAS/RLAN, der anvender frekvensbåndet 5 150-5 250 MHz i vejtransportmidler, og tillod begrænset udendørs brug inden for frekvensbåndet 5 150-5 250 MHz ved at beskytte andre allerede gældende anvendelser inden for det pågældende bånd.

(5) I en række medlemsstater er der et kritisk behov vedrørende drift af militære og meteorologiske radarer inden for frekvensbåndene i intervallet mellem 5 250 og 5 850 MHz, hvilket forudsætter en specifik beskyttelse mod skadelig interferens fra WAS/RLAN. I den forbindelse bør de tekniske og driftsmæssige vilkår for anvendelsen af WAS/RLAN sikre beskyttelsen af legitime samfundsinteresser for så angår andre radiosystemer, herunder militære og meteorologiske radarer. Det er også nødvendigt at beskytte anvendelsen af systemer, som bruges til satellitbaserede jordobservationstjenester (aktive), rumforskningstjenester (aktive) og MSS feeder links, navnlig inden for frekvensbåndet 5 150-5 350 MHz.

(6) Med henblik på at gennemføre resultaterne af WRC-19, som reviderede resolution 229, udstedte Kommissionen den 14. april 2020 i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF et mandat til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) om at ændre beslutning 2005/513/EF om samordnet anvendelse af frekvensressourcer inden for 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af WAS/RLAN. I henhold til dette mandat fik CEPT to opgaver. Den første var at foreslå tekniske vilkår med henblik på ændring af beslutning 2005/513/EF for så vidt angik frekvensbåndet 5 150-5 250 MHz på grundlag af resultaterne af WRC-19 (revision af resolution 229). Den anden var at foreslå tilsvarende ajourføringer af de harmoniserede tekniske vilkår for WAS/RLAN inden for frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz som nødvendigt. Formålet med ajourføringer var at overveje mulighederne for at anvende disse WAS/RLAN om bord på transportmidler (fly, vejkøretøjer (biler, busser), tog osv.) og at vurdere gennemførligheden af anvendelsen af WAS/RLAN til radioforbindelser i ubemandede luftfartøjssystemer (UAS).

(7) I overensstemmelse med ovennævnte mandat offentliggjorde CEPT rapport 79 om den harmoniserede anvendelse af frekvensressourcer inden for 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af WAS/RLAN i lyset af WRC-19. CEPT-rapport 79 indeholder reviderede tekniske vilkår for WAS/RLAN inden for frekvensbåndet 5 150-5 250 MHz for så vidt angår følgende indendørsanvendelser: inden i bygninger og installationer inden i vejkøretøjer, tog og fly samt begrænset udendørs brug. Driften af UAS er kun tilladt inden for frekvensbåndet 5 170-5 250 MHz som en specifik anvendelse udendørs. De foreslåede tekniske vilkår for frekvensbåndet 5 250-5 350 MHz tillader kun anvendelse indendørs inden i bygninger. Anvendelsen af frekvensbåndet 5 470-5 725 MHz er mulig både indendørs og udendørs, men ikke tilladt i vejkøretøjer, tog og fly og anvendelse i UAS. Resultaterne af mandatet som omhandlet i rapport 79 ligger til grund for denne afgørelse.

(8) I sin rapport 79 bekræftede CEPT den fælles forståelse af, at det er vigtigt at løse problemet med skadelig interferens inden for frekvensbåndet 5 600-5 650 MHz for så vidt angår meteorologiske radarer. For at bidrage til at reducere skadelig interferens for så angår meteorologiske radarer bør denne afgørelse fastsætte tekniske vilkår for WAS/RLAN-installationer i vejkøretøjer, tog og fly samt anvendelser til ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) og præcisere de gældende krav til dynamisk frekvensvalg (DFS). Afgørelsen bør evalueres i fremtiden med henblik på at vurdere effektiviteten af disse foranstaltninger.

(9) Når andre anvendelser udover WAS/RLAN er geografisk begrænset og kendt af de nationale tilsynsmyndigheder, bør det være tilladt for medlemsstaten på nationalt niveau at godkende indendørsinstallationer i tog, som anvender frekvensbåndene 5 250-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz, hvis anvendelsen af WAS/RLAN kan kontrolleres og begrænses geografisk.

(10) Denne afgørelse er baseret og bygger videre på principperne og bestemmelserne i beslutning 2005/513/EF. Af hensyn til retssikkerheden bør beslutning 2005/513/EF ophæves.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.02.2022
Anvendelsesdato i EU
02.03.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet