Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1083 av 14. mai 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 ved fastsetjing av kvalifikasjons- og utveljingskriteria og prosedyren for utpeiking av registereininga for toppnivådomenenamnet .eu

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1083 of 14 May 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council by establishing the eligibility and selection criteria and the procedure for the designation of the Registry of the .eu top-level domain name

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.8.2021.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.8.2021)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 14. mai 2020 en delegert gjennomføringsforordning som fastsetter kriteriene for kvalifisering og utvelgelse og prosedyren for utpeking av toppdomeneregistraren (registraren), som vil få ansvaret med å organisere, administrere og forvalte toppnivådomenet .eu.

Registraren vil bli valgt gjennom en åpen, transparent og ikke-diskriminerende utvelgelsesprosedyre som sikrer en rettferdig og konkurransebasert utvelgelsesprosess.

Rettsakten fastsetter nærmere krav både til kvalifiserings- og utvelgelsesprosessen, herunder til søknad, tidsfrister og krav til at Kommisjonen skal gi foretak som ikke oppfyller kravene til kvalifisering en begrunnelse.

Utvelgelsesprosessen vil foregå gjennom en todelt prosess. I første del av prosessen vil Kommisjonen kontrollere at aktuelle foretak oppfyller følgende tre kvalifiseringsskriterier:

• Registraren skal være en ideell organisasjon (non-profit organisajon) med hovedkontor og hovedforretningssted innenfor Unionens territorium. Dersom en sammenslutning av foretak eller gruppe av foretak går sammen om å sette opp en ideell organisasjon som skal utføre oppgaven som registrar, gjelder samme krav til hovedkontor og hovedforretningssted for hvert av foretakene som inngår sammenslutningen/gruppen som for et enkelt foretak.

• Infrastrukturen som er nødvendig for å foreta registrarens kjernefunksjoner skal være lokalisert innenfor Unionens territorium.

• Registraren skal ivareta sine oppgaver som hovedentreprenør selv. Det er kun tillatt å benytte underleverandører dersom det er nødvendig for å utføre arbeidet, og etter forutgående skriftlig avtale med Kommisjonen.

I andre del av utvelgelsesprosessen rangeres alle søkere som anses kvalifiserte basert på følgende utvelgelseskriterier:

• tjenestekvalitet (utgjør 40 prosent av samlet poengscore)

• menneskelige og tekniske ressurser (utgjør 30 prosent av samlet poengscore)

• finansiell stilling og etterlevelse av reglene (utgjør 30 prosent av samlet poengscore)

Kommisjonen vil dernest vedta en beslutning som utpeker den valgte registraren. Den søkeren som oppnår høyest samlet poengscore bør utpekes som toppnivådomeneregistrar. Valg av toppnivådomeneregistrar skal være avsluttet innen 12. oktober 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene når den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 6 ved at forordningen tas inn i § 6-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konksekvenser for private eller offentlige parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering
Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppnivådomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7. Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for gjennomføringsforordningen.

Konklusjon:
Kommisjonens delegerte forordning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Den delegerte forordningen ble vedtatt av Europakommisjonen 14. mai 2020 og publisert i Official Journal of the European Union 24. juli 2020.

Rettsakten trådte i kraft 25. juli 2020.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 19. mars 2021 med EØS-komitebeslutning 119/2021. EØS-komitebeslutningen trådte i kraft 1. august 2021. Forskrift om endring av ekomforskriften nr. 2486 gjennomfører forordningen i norsk rett

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.2020
Anvendelsesdato i EU
25.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av fororodning (EU) 2019/517) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2021
Anvendes fra i Norge
10.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro