Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 om rammen for samvirkingsevne i henhold til artikkel 12 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1501 of 8 September 2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2016)

Sammendrag av innhold
Etter artikkel 12 (2) i forordning (EU) nr. 910/2014 skal det innføres en interoperabilitetsramme for å sikre interoperabilitet mellom nasjonale eID-ordninger som er notifisert etter forordningens artikkel 9 (1). Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 fastsetter tekniske og operasjonelle krav til interoperabilitetsrammen.

Forordningen fastsetter tekniske minimumskrav, minstekrav til persoidentifikasjonsdata, felles operasjonelle standarder og referanser til sikkerhetsnivåer og mapping av disse.

Interoperabilitetsrammen tar sikte på å være teknologinøytral og skal ikke forskjellsbehandle mellom spesifikke nasjonale tekniske løsninger for eID innenfor et medlemsland. Den skal følge europeiske og internasjonale standarder så langt det er mulig, den skal lette gjennomføringen av prinsippet om innebygget personvern (privacy by design) og den skal sikre at personopplysninger behandles i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene utfyller forordningen slik at man sikrer en teknisk og operasjonell ramme for utveklsing av eID-er på på tvers av landene i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I all hovedsakelig vil rettsakten konsekvensene av rettsakten innebære nødvendig, først og fremst teknisk, tilrettelegging i ID-porten. I tillegg til det eventuelt være behov tilpasning i folkeregisteret for å gjenkjenne minimum datasett.

Sakkyndige instansers merknader
Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsfororordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering
Forordningen etablerer en plattform slik at man i praksis skal kunne koble til eID-løsninger fra de forskjellige medlemslandene, for å kunne muliggjøre interoperabilitet.

Konklusjon: Gjennomføringsforordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.09.2015
Anvendelsesdato i EU
29.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2019
Anvendes fra i Norge
21.11.2019
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1501
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro