Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1438 of 4 August 2017 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/1438/EU (heretter 3. endring av UWB-beslutningen) endrer UWB-beslutningen (2007/131/EC) som også ble endret ved beslutning 2009/343/EC samt 2014/702/EU. UWB-beslutningen harmoniserer tekniske vilkår for radioutstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (UWB) innen EU-området.

UWB-beslutningen sikrer således et helhetlig marked for ultrabredbåndssystemer med betydelige stordriftsfordeler og fordeler for forbrukerne. Den 3. endringen av UWB-beslutningen er et resultat av CEPTs innspill til EU om behovet for å oppdatere enkelte referanser til harmoniserte standarder i forbindelse med overgangen fra R&TTE-direktivet til RE-direktivet 2014/53/EU. Enkelte tidligere refererte standarder har blitt erstattet med nye i forbindelse med overgangen.

De harmoniserte ETSI standardene for UWB anvendt i utstyr for bygningsmaterialanalyse (BMA) og for UWB anvendt i utstyr for materialanalyse (ETSI EN 302 498-2 og ETSI EN 302 435-2) samt tilhørende standarder for tekniske karakteristikker og testmetoder (ETSI EN 302 498-1 og ETSI EN 302 435-1) har blitt erstattet av en felles harmonisert standard, ETSI EN 302 065-4. Målemetoder er samlet i den nye standarden ETSI EN 303 883.

I 3. endring av UWB-beslutning er referansene til tidligere standarder erstattet med referanser til de nye.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Som følge av denne tilleggsbeslutningen kreves det en oppdatering av fribruksforskriften §§ 33 og 34 for å referere til ny harmonisert standard.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer i §§ 33 og 34 i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Revisjonen av UWB-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området.

UWB-beslutningen er viktig for norske næringsinteresser på området.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 4. august 2017 og publisert i Official Journal of the European Union 8. august 2017. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 240/2017 datert 15. desember 2017, gjeldende fra 16. desember 2017.

2017/1438/EU er gjennomført i norsk rett gjennom endring i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) som trådte i kraft 1. juli 2018, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Forslaget til endring i fribruksforskriften var på offentlig høring i perioden 26. mars til 14. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.08.2017
Anvendelsesdato i EU
28.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 694-695
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1438
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro