Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2317 av 16. desember 2016 om endring av vedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2317 of 16 December 2016 amending Decision 2008/294/EC and Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the operation of mobile communications on board aircraft (MCA services) in the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/2317/EU som endrer kommisjonsvedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutningen 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) ble vedtatt i EU den 16. desember 2016.

MCA-vedtaket (2008/294/EF) åpnet for kommersiell bruk av MCA-tjenester for GSM-systemer i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Det ble i MCA-vedtaket tatt høyde for at beslutningen i fremtiden kunne bli utvidet til også å gjelde andre terrestrielle mobile kommunikasjonssystemer som opererer i henhold til andre standarder i andre frekvensbånd. En utvidelse til også å inkludere UMTS i 2100 MHz-båndet (1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) og LTE i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz) ble vedtatt med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU. Norge har implementert disse beslutningene gjennom § 44 i fribruksforskriften.

Dagens regelverk krever en Network Control Unit (NCU) som har til formål å forhindre at mobile terminaler om bord på fly forsøker å registrere seg på et bakkebasert mobilt nettverk. Kommisjonen ga 7. oktober 2015 et mandat til CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) om å vurdere behovet for å beholde dette kravet. CEPT konkluderte i rapport (nr. 63) av 17. november 2016 at det er forsvarlig å fjerne kravet om obligatorisk NCU for GSM- og LTE-baserte MCA-systemer, men at NCU må beholdes som obligatorisk for UMTS-systemer. Det anses som sannsynlig at en UMTS terminal om bord på et fly kan koble seg til et bakkebasert UMTS-nettverk med det resultat at man reduserer kapasiteten for dette nettet. Alternativt kan tilstrekkelig skjerming av flykroppen anvendes som erstatning for NCU.

Unntaket i 2013/654/EU vedrørende verdier som gjelder for maksimal e.i.r.p. utstrålt effekt utenfor flyet (fra nettkontrollenheten, basestasjon og node) i frekvensbåndet 2570-2690 MHz og dens gyldighet fra 1. januar 2017 er fjernet i denne nye gjennomføringsbeslutningen.

Øvrige tekniske krav beholdes uten endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har gjennom § 44 i fribruksforskriften implementert 2008/294/EF og tilleggene i 2013/654/EU.

Som en følge av denne tilleggsbeslutningen kreves det en oppdatering av fribruksforskriften for å ta bort kravet om NCU for GSM- og LTE-baserte MCA-system, samt oppdatere med tabeller som reflekterer denne endringen.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer og tillegg i § 44 i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Nkom har fulgt arbeidet i CEPT arbeidsgruppen ECC PT1.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 16. desember 2016 og publisert i Official Journal of the European Union 20. desember 2016.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner der berørte departementer og Nkom er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 143/2017 datert 7. juli 2017, gjeldende fra 8. juli 2017.

2016/2317/EU er gjennomført i norsk rett gjennom endring i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) som trådte i kraft 1. juli 2018, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Forslaget til endring i fribruksforskriften var på offentlig høring i perioden 26. mars til 14. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro