Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/671/EF av 5. august 2008 om harmonisert bruk av frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz for intelligente transportsystemer (ITS)

Commission Decision 671/2008/EC of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensressurser i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhetsralatert anvendelse av intelligente trafikksystemer - heretter ITS-beslutningen - er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

ITS er kortholdskommunikasjon kjøretøy - kjøretøy, infrastruktur - kjøretøy og kjøretøy - infrastruktur. Systemene kan brukes til å varsle om ulykker, køer, glatt veibane osv. ITS skal forebygge at det oppstår farlige situasjoner og redusere antall trafikkulykker.

Det er ikke tatt i bruk ITS-utstyr i EU, og det er fortsatt noe uklart hva slags utstyr som vil bli utviklet.

De tekniske parameterne for ITS-utstyr er angitt i vedlegget til beslutningen.

Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de berørte frekvensbånd og innberette resultatene til Kommisjonen med sikte på en rettidig revidering av beslutningen.

Frekvensbåndet skal gjøres tilgjengelig for ITS på en ikke eksklusiv basis innen 6 måneder fra beslutningens ikrafttredelse.

ITS-beslutningen foreslås inntatt i norsk rett ved en endring av forskrift av 20. april 2007 nr. 439, som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). I forslaget til ny § 16 tillates ITS brukt i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz, på tekniske vilkår som er identiske med vilkårene i ITS-beslutningen. Det vil derfor ikke være behov tekniske eller materielle tilpasningstekster i forbindelse med at beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Endringen i fribruksforskriften vil etter planen tre i kraft 1. juli 2009.

Vurdering
ITS-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i den reviderte fribruksforskriftens § 16. Forskriften er ventet å tre i kraft 1. juli 2009.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2008
Anvendelsesdato i EU
04.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 13-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0671
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro