Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1878 av 25. oktober 2021 om utpeking av registerenheten for toppnivådomenet .eu

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1878 of 25 October 2021 on the designation of the .eu top-level domain Registry

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen utpeker European Registry for Internet Domains (EURid) som ny registerenhet for toppnivådomenet .eu. EUrid er også per i dag registerenhet for doppnivådomenet .eu. Gjeldende kontrakt om organisering, administrasjon og forvaltning av toppnivådomenet .eu mellom Kommisjonen og EUrid ble inngått 10. oktober 2014 for en periode på fem år og ble deretter forlenget i 2019 med ytterligere tre år. Den utløper den 12. oktober 2022.

Tjenesteavtalen skal inngås for en innledende periode på fem år og kan forlegnes én gang med inntil fem år.

Rettsakten erstatter kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/207/EU.

Rettslige konsekvenser
Det anses ikke som nødvendig å gjennomføre beslutningen i norsk rett da den ikke gir rettigheter eller plikter for norske rettssubjekt. Rettsakten har således ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har hverken administrative eller økonomiske for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering
Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen uten at det er behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. oktober 2021 of trådte i kraft for EU-landene 27. oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.10.2021
Anvendelsesdato i EU
27.10.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet