Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/485/EU av 29. juli 2011 som endrer vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet

Commission Implementing Decision 2011/485/EU of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak som endrer vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-båndet for tidsbegrenset bruk av utstyr til kortdistanseradar i kjøretøyer i Fellesskapet - er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (2002/676/EF) og da særlig artikkel 4 (3). Gjennomføringsvedtaket er en oppfølging av kommisjonsbeslutning 2005/50/EF om harmonisering av radiofrekvenser i 24 GHz-båndet for tidsbegrenset bruk av kortdistanseradarutstyr i kjøretøyer i Fellesskapet.

Gjennomføringsvedtaket har til formål å tillate bruk av 24 GHz-båndet til kortdistanseradarutstyr til kjøretøyer i en utvidet tidsperiode til 1.1.2018. Ved en slik utvidelse av tidsperioden vil man sikre at kortdistanseradarutstyr i kjøretøy blir tilgjengelig på markedet frem til produsentene har utviklet utstyrsteknologi i 79 GHz-båndet. I Europa er det bare om lag 0,05 % av alle biler som er utstyrt med kortdistanseradar (i hovedsak luksusbiler), og disse benytter 24 GHz-frekvensene. Det har vist seg at utstyrsprodusentene har hatt noen vansker med å utvikle systemer som benytter 79 GHz-båndet. Dette har medført forsinkelser som innebærer at det ennå er for tidlig å starte massemarkedsproduksjon av utstyr til kjøretøy. I henhold til 2005/50/EF er 1.7.2013 tidspunktet for når avvikling av bruken av 24 GHz-båndet til kortdistanseradar skal skje. Det vil også være behov for å sikre overgangen fra 24 GHz-teknologien til 79 GHz-teknologien på kjøretøyserier som fortsatt anvender 24 GHz-teknologi når de nye kjøretøyserier med 79 GHz-teknologi innføres. Av disse grunner har det vært behov for å forlenge tidsrammen til 1.1.2018.

Med sikte på en ytterligere overgangsperiode forlenges datoen 1.1.2018 med ytterligere 4 år for kortdistanseradarutstyr montert i kjøretøy omfattet av typegodkjenning som er godkjent før 1.1.2018.

Kortdistanseradarutstyr i kjøretøy vil kontinuerlig kunne overvåke området rundt kjøretøyet, slik at f.eks. andre kjøretøyer, fotgjengere eller statiske objekter (stolper, bygninger, autovern etc.) fanges opp av radaren. Til forskjell fra parkeringsassistanse som finnes på mange nyere kjøretøyer har de nye kortdistanseradarene en lengre rekkevidde. På sikt vil slike radarsystemer kunne bidra til å nå Fellesskapets mål om å halvere antall drepte i trafikken.

Merknader
Gjennomføringsvedtaket er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (2002/676/EF), særlig artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. forskrift 19. januar 2012 nr 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 25. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Etter fribruksforskriften § 25 tillates frekvensbåndet 21,65-26,65 GHz brukt til kortdistanseradar for kjøretøy (SRR) (Short Range Radar). For båndet 22,00-26,65 GHz er maksimal spektral effekttetthet 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. For frekvensbåndet 21,65-22,00 GHz skal gjennomsnittlig spektral effekttetthet ikke være større enn -61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Båndet 24,05-24,25 GHz tillates brukt til smalbåndssending. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 dBm e.i.r.p. Dersom sendetid er høyere enn 10 prosent skal effekten maksimalt være -10 dBm e.i.r.p. Kortdistanseutstyr som gir utstrålinger fra 30° og høyere i det horisontale plan skal dempes med minimum 25 dB. Frekvensbåndet 76-77 GHz tillates brukt til kortdistanseradar for kjøretøy slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 301 091. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 50 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 23,5 dBm e.i.r.p. for pulsradar. Frekvensbåndet 77-81 GHz tillates brukt til kortdistanseradar for kjøretøy. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet er -3 dBm/MHz e.i.r.p. Spektral effekttetthet utenfor kjøretøyet skal ikke overstige -9 dBm/MHz e.i.r.p.

Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med Kommisjonens gjennomføringsvedtak da norsk regelverk ikke har noen fastsatt dato for når frekvensbruken til kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-båndet skal opphøre.

I Norge har vi for tiden ingen produksjon av biler, og rettsakten forventes ikke å få rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for private aktører og offentlige myndigheter i Norge.

Vurdering
Gjennomføringsvedtaket er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i gjennomføringsvedtaket er i samsvar med gjeldende norsk rett, jf. forskrift 19. januar 2012 nr 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 25.

Gjennomføringsvedtaket er sentralt i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU den 29. juli 2011. Den er behandlet i spesialutvalget den 22. november 2011. Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 28. september 2012, ikrafttredelse 29. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2011
Anvendelsesdato i EU
19.08.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 315-316
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0485
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro