Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU av 12. november 2013 som endrer vedtak 2008/294/EF om harmoniserte bruksvilkår for frekvenser til mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

Commission Implementing Decision 2013/654/EU of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.03.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU som endrer kommisjonsvedtak 2008/294/EF om harmoniserte bruksvilkår for frekvenser til mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) ble vedtatt i EU den 12. november 2013. MCA-vedtaket (2008/294/EF) åpnet for kommersiell bruk av MCA-tjenester for GSM-systemer i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Det ble i MCA-vedtaket tatt høyde for at beslutningen i fremtiden kunne bli utvidet til også å gjelde andre terrestrielle mobile kommunikasjonssystemer som opererer i henhold til andre standarder i andre frekvensbånd. Det er slik utvidelse som nå er vedtatt med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU.

Formålet med reguleringen er å harmonisere de tekniske vilkårene for bruk av frekvenser for mobile kommunikasjonstjenester ombord i luftfartøy. Etter mandat fra Kommisjonen utarbeidet CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) den 8. mars 2013 en rapport (nr. 48) der det ble vurdert om drift av luftbårne UMTS-systemer og andre mulige teknologier som for eksempel LTE eller WiMax er teknisk kompatible med radiotjenester som kan bli berørt. CEPT-rapport 48 konkluderte med at det på de relevante tekniske vilkår vil være mulig å innføre UMTS og LTE i henholdsvis 2100 MHz-båndet (1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) og 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU inkluderes disse teknologiene til å kunne benyttes på luftfartøy.

For å sørge for beskyttelse av allerede eksisterende radiotjenester er maksimal tillatt sendereffekt begrenset. Kravet til sendereffekt gjelder på alle faser av kommunikasjon, for GSM-mobilterminaler også under etablering av forbindelse. Minimumskrav til flyhøyde før systemene kan slås på er 3000 meter over bakken.

Gjennomføringsbeslutningen må være implementert i medlemslandenes regulering på et såkalt "ikke-interferensskapende og ikke-beskyttet grunnlag" senest 6 måneder etter beslutningens ikrafttredelse. Dette betyr at frekvensbruken ikke skal ha beskyttelse mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk av frekvenser og at frekvensbruken skal innrettes slik at den ikke reduserer kvaliteten på tjenester som opereres i medhold av individuelle frekvenstillatelser. Når det gjelder verdier som gjelder for maksimal e.i.r.p. utstrålt effekt utenfor flyet (fra nettkontrollenheten, basestasjon og node) i frekvensbåndet 2570-2690 MHz, så skal disse gjelde fra 1. januar 2017. Dette er den tiden en regner med at det tar før sertifisering av luftdyktighet er gjennomført for hver enkelt flytype.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumsvedtaket) og Kommisjonsbeslutning 2008/294/EF (MCA-vedtaket). Rettsakten er EØS-relevant. Kommisjonsbeslutning 2008/294/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2009 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. januar 2012 nr 77. om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 44. 2013/654/EU er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i fribruksforskriften § 44 som trådte i kraft 28. april 2014, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd. Forslaget til endring i forskriften var på offentlig høring i perioden 21. februar til 7. april 2014. Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en er positiv til å gi tillatelser til bruk av frekvenser gjennom generelle tillatelser i forskrift, for slik å la brukerne få tilgang til frekvenser uten å måtte søke om individuell tillatelse.

EØS-relevant og akseptabel
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke forventet at rettsakten vil få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører.

Rettsakten faller inn i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (den Europeiske Konferanse av Post- og Teleadministrasjoner) med CEPT-rapport 48 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spektrum Komitéen) i EU.

EU-Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av MCA-vedtaket som er vedtatt i EU, er viktig for å sikre at det kan tas i bruk ny teknologi - 3G- og 4G-kommunikasjon - i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket. Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst. 2013/654/EU er gjennomført i norsk rett gjennom fribruksforskriften § 44, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen den 12. november 2013 og publisert i Official Journal of the European Union den 14. november 2013.

Beslutningen er behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 227/2014 datert 24. oktober 2014, gjeldende fra 1. november 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2013
Anvendelsesdato i EU
04.12.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 507-510
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0654
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro