Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om fasetsettelse av spesifikasjoner for formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies pursuant to Articles 27(5) and 37(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2016)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsrettsakten skal sikre at attester som er signert med avansert signatur kan brukes i et annet medlemsland. Når dokumenter vedlegges avansert signatur må det aksepteres at andre medlemsland bruker andre formater. Kravet gjelder offentlig sektor og det vil følgelig være når offentlig forvaltning/offentlige virksomheter krever avanserte signaturer på et offentlig dokument, at signaturen må anerkjennes/aksepteres i et annet medlemsland når signaturen foreligger i et av formatene (XAdES, CAdES eller PAdES) som angitt i gjennomføringsrettsakten. I tillegg åpnes det for at et medlemsland kan bruke andre formater gitt at det etableres en valideringstjeneste som oppfyller nærmere angitte vilkår som fremgår av gjennomføringsrettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsbeslutningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil bli enklere å lage signeringsløsninger for offentlige dokumenter som kan brukes i utlandet. For de som krever avanserte signaturer vil håndtering og validering av ulike formater innebære en økt kostnad. Standardisering vil imidlertid kunne skape et europeisk marked som forenkler bruk av signaturer i de angitte formatene.

Vurdering
eIDAS-forordningen (Regulation (EU) No 910/2014) pålegger medlemsland som krever en avansert elektronisk signatur eller et avansert elektronisk segl for å bruke en online-tjeneste til en offentlig myndighet, å anerkjenne avanserte elektroniske signaturer og segl og avanserte elektroniske signaturer og segl som er basert på et kvalifiserte sertifikat, samt kvalifiserte elektroniske signaturer og segl i spesifikke formater eller alternative formater som er godkjent i henhold til spesifikke referansetemetoder. Gjennomføringsbeslutningen inneholder nærmere angivelse av hvilke formater på avanserte elektroniske signaturer og segl som skal aksepteres/anerkjennes av offentlige myndigheter samt fastsetter at andre formater kan brukes gitt at det etableres en valideringstjeneste. Gjennomføringsrettsakten vil bidra til en mer enhetlig bruk av avanserte signaturer.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. september 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.09.2015
Anvendelsesdato i EU
29.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
29.11.2018
Høringsfrist
06.02.2019
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2019
Anvendes fra i Norge
21.11.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1506
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro