Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082 av 14. desember 2020 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2082 of 14 December 2020 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/2116

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.4.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2021 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0076 per minutt (redusert fra Euro 0,0079 per minutt i 2020).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2020.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningen er den sjette i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2019/2116 som fastsatte nivået for 2020.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel for innlemming i EØS-avtalen.

Vurdering

Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 14. desember 2020. Forordningen ble publisert i Official Journal 15. desember 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118 19. mars 2021. Forskrift om endring i forskrit om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (komforskriften) nr. 989 av 23. mars 2021 gjennomfører forordningen i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2021
Anvendes fra i Norge
23.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2082
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro