Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/381/EF av 13. mai 2009 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr

Commission Decision 2009/381 of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.10.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2009/381/EF om harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon – heretter SRD-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4(3). Dette er den andre endringen av SRD-beslutningen

Formålet med SRD-beslutningen er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisering av frekvensbånd og tilhørende tekniske parametere med henblikk på adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon på en slik måte at utstyret kan klassifiseres i "klasse 1", jf. beslutning 2000/299/EF.

Utstyr for kortholdskommunikasjon, for eksempel alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, døråpnere og medisinske implantater må på bakgrunn av den betydelige utbredelsen i EU og i verden generelt tilkjennes en stadig viktigere rolle i økonomien og i hverdagen.

Kortdistanseutstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som lett kan tas med og anvendes på tvers av landegrenser. Forskjellige frekvensadgangskrav utgjør en begrensning av den frie bevegelighet, øker produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens vis-a-vis andre radioapplikasjoner og tjenester. Målsettingen med beslutningen er et felles regelverk for utstyr for kortholdskommunikasjon slik at utstyret kan markedsføres og tas i bruk uten begrensninger i hele Fellesskapet.

Denne type utstyr anvender frekvenser med lav utstrålt effekt og har en kort rekkevidde. Dette begrenser normalt utstyrets evne til å skape interferens for andre frekvensbrukere, og det er grunnen til at denne type utstyr kan dele frekvensbånd med andre tjenester enten de krever tillatelse eller ikke, uten å forårsake skadelig interferens. Utstyret kan også anvendes sammen med annet kortholdskommunikasjonsutstyr.

Kommisjonen har anbefalt at frekvensbruken for slikt ustyr ikke bør gjøres til gjenstand for individuell tillatelsesprosedyre i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EC (autorisasjonsdirektivet).

Radiokommunikasjonstjenester som definert i ITUs radioreglement har fortrinnsrett foran kortholdskommunikasjonsutstyr, og det er ikke noe krav om at bestemte typer kortholdskommunikasjonsutstyr skal beskyttes mot interferens fra slike tjenester. Det vil være opp til fabrikanten av utstyret å beskytte det mot skadelig interferens både fra radiokommunikasjonstjenester og fra andre systemer for kortholdskommunikasjonsutstyr som drives i overensstemmelse med gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler.

De tekniske parametrene for SRD-utstyr er angitt i vedlegget til endringsbeslutningen som erstatter vedlegget til den opprinnelige beslutningen. Endringene i SRD-beslutningen består i at en rekke nye frekvensbånd er inntatt i vedlegget. Disse båndene er avsatt til fjernmåling av nivået i tanker, og fjernstyring av modell- biler, båter eller fly. Endringene skjer på bakgrunn av en rapport fra CEPT, som har et stående mandat fra Kommisjonen om å oppdatere SRD-beslutningen på bakgrunn av den teknologiske og markedsmessige utviklingen for kortholdskommunikasjon.

Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de berørte frekvensbånd og innberette resultatene til Kommisjonen med sikte på en rettidig nyvurdering av beslutningen.

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Innholdet i beslutningen gjenspeiles i fribruksforskriften av 2. juni 2009, som trådte i kraft 1. juli 2009. De nye båndene er inntatt i §§ 21 og 22.

Vurdering
Endringene i SRD-beslutningen er i samsvar med norske interesser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i den reviderte fribruksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2009.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU, inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett gjennom fribruksforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.05.2009
Anvendelsesdato i EU
03.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 75-82
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0381
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro