Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/50/EF av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet

Commission Decision 2005/50/EC of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 2. juni 2003 om »Europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden — Halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave« beskriver en integreret tilgang til trafiksikkerheden i Den Europæiske Union. Herudover bekendtgjorde Kommissionen i sin meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 15. september 2003 med titlen »Informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer«, at den agtede at forbedre trafiksikkerheden i Europa — det såkaldte e-sikkerhedsinitiativ — ved at anvende nye informations- og kommunikationsteknologier samt intelligente trafiksikkerhedssystemer og kortdistanceradarudstyr til køretøjer. Den 5. december 2003 opfordrede Rådet i sine konklusioner om trafiksikkerhed også til at forbedre køretøjers sikkerhed ved at fremme nye teknologier som f.eks. elektroniske sikkerhedssystemer.

(2) Hurtig og samordnet udvikling og indførelse af kortdistanceradar til køretøjer i Fællesskabet forudsætter, at der umiddelbart og permanent er et harmoniseret frekvensbånd til rådighed til denne anvendelse i Fællesskabet, således at industrien er tryg ved at gennemføre de nødvendige investeringer.

(3) Med sigte på denne harmonisering udstedte Kommissionen den 5. august 2003 et mandat til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF om at samordne radiofrekvenser og lette en koordineret indførelse af kortdistanceradar til køretøjer.

(4) Resultatet af dette mandat blev, at CEPT udpegede frekvensområdet 79 GHz som det mest hensigtsmæssige frekvensbånd til langsigtet udvikling og udbredelse af kortdistanceradar til køretøjer, med indførelse af denne foranstaltning senest i januar 2005. Kommissionen vedtog derfor beslutning 2004/545/EF af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet.

(5) Teknologien til kortdistanceradar til køretøjer i 79 GHzbåndet er dog stadig under udvikling og endnu ikke omkostningseffektiv. Det forlyder dog, at industrien vil fremme udviklingen af denne teknologi, så den hurtigst muligt er til rådighed.

(6) I sin rapport til Kommissionen af 9. juli 2004 vedrørende mandatet af 5. august 2003 udpegede CEPT 24 GHz-båndet som en midlertidig løsning, som ville give mulighed for en tidlig indførelse af kortdistanceradar til køretøjer i Fællesskabet, således at målene for e-sikkerhedsinitiativet kan opfyldes, idet teknologien anses for tilstrækkelig moden til at kunne fungere i dette frekvensbånd. Medlemsstaterne bør derfor ud fra deres egen specifikke situation træffe passende foranstaltninger til at stille tilstrækkelige harmoniserede frekvensressourcer til rådighed i 24 GHz-båndet (21,65-26,65 GHz), samtidig med at eksisterende tjenester i dette frekvensområde beskyttes mod skadelig interferens.

(7) I henhold til fodnote 5.340 i ITU’s radioreglement er alle emissioner forbudt i frekvensområdet 23,6-24,0 GHz for at beskytte dette områdes primære anvendelse til radioastronomi,
jordobservationssatellitter og passive rumforskningstjenester. Dette forbud er velbegrundet, idet skadelig interferens for disse tjenester fra emissioner i dette frekvensområde ikke kan tolereres.

(8) Fodnote 5.340 gennemføres nationalt og kan anvendes sammen med artikel 4, stk. 4, i radioreglementet, som bestemmer, at radioreglementet ikke kan fraviges ved tildelingen af en frekvens til en station, medmindre det sker på den udtrykkelige betingelse, at stationen, når den anvender en sådan tildelt frekvens, ikke udløser skadelig interferens for en station, der opererer i overensstemmelse med ITU’s regler. CEPT påpegede derfor i sin rapport til Kommissionen, at fodnote 5.340 strengt taget ikke hindrer myndighederne at anvende frekvensbånd, som er omfattet af fodnoten, hvis dette ikke påvirker andre myndigheders tjenester og det ikke forsøges at få anvendelsen internationalt godkendt af ITU.

(9) Frekvensområdet 23,6-24,0 GHz er af primær interesse for forskere og meteorologer med henblik på måling af luftens indhold af vanddamp, som er væsentlig for temperaturmålinger i forbindelse med satellitjordobservationstjenesten. Dette frekvensområde spiller navnlig en vigtig rolle for GMES-initiativet (global miljø- og sikkerhedsovervågning), som skal føre frem til et operationelt europæisk advarselssystem. Området 22,21-24,00 GHz anvendes også til måling af ammoniaks og vands spektrallinjer samt til kontinuumobservationer for radioastronomitjenesten.

(10) Frekvensområderne 21,2-23,6 GHz og 24,5-26,5 GHz er primært allokeret til faste tjenester jf. ITU’s radioreglement og bruges udbredt til faste forbindelser som led i infrastrukturen til eksisterende 2G- og 3G-mobilnet og til udviklingen af faste trådløse bredbåndsnet.

(11) CEPT har på grundlag af undersøgelser af kompatibiliteten af kortdistanceradar til køretøjer og faste tjenester, jordobservationstjenester og radioastronomitjenester konkluderet, at en ubegrænset indførelse af kortdistanceradarsystemer til køretøjer i 24 GHz-båndet vil medføre uacceptabel skadelig interferens for eksisterende radioapplikationer i båndet. På baggrund af ITU's radioreglement og disse tjenesters vigtighed bør enhver indførelse af kortdistanceradar til køretøjer i 24 GHz-området kun
ske, hvis det sikres, at disse tjenester beskyttes tilstrækkeligt. I denne forbindelse er det vigtigt at tage hensyn til, at selv om signalet fra kortdistanceradar til køretøjer er meget lavt over det meste af 24 GHz-området, kan der være en kumulativ effekt ved anvendelsen af mange anordninger, som enkeltvis måske ikke medfører skadelig interferens.

(12) Ifølge CEPT ville eksisterende applikationer, som opererer i eller nær 24 GHz-båndet, i stigende grad blive udsat for skadelig interferens, hvis andelen af køretøjer, der anvender 24 GHz-båndet til kortdistanceradar til køretøjer, overskrider et vist niveau. CEPT konkluderede navnlig, at en delt anvendelse mellem jordobservationstjenester (EESS) og kortdistanceradar til køretøjer kun er mulig som en midlertidig løsning, hvis andelen af køretøjer udstyret med en 24 GHz-kortdistanceradar
begrænses til 7,0 % af det nationale marked i de enkelte lande. Denne andel er udregnet på grundlag af EESS-pixels, men de nationale markeder anvendes som reference for beregningen af tærskelværdien, da det er den mest effektive måde at overvåge situationen på.

(13) Herudover blev det i CEPT-rapporten konkluderet, at hvis den krævede beskyttelse af den faste tjeneste skulle opretholdes, så ville en midlertidig delt anvendelse sammen med kortdistanceradar til køretøjer kun være mulig, hvis andelen af køretøjer udstyret med kortdistanceradar inden for den faste tjenestes modtageområde var begrænset til mindre end 10 %.

(14) På baggrund af det arbejde, der er udført af CEPT, antages det, at der ikke vil være tale om skadelig interferens for andre brugere af frekvensbåndet, hvor det samlede antal køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar, som registreres, markedsføres eller ibrugtages, ikke overstiger 7 % af det samlede antal køretøjer, som færdes på vejene i den enkelte medlemsstat.

(15) Det antages på nuværende tidspunkt ikke, at denne tærskel nås inden referencedatoen den 30. juni 2013.

(16) En række medlemsstater anvender også 24 GHz-båndet til radar til hastighedskontrol, hvilket bidrager til trafiksikkerheden. Efter gennemførelse af en række kompatibilitetsundersøgelser mellem kortdistanceradar til køretøjer og en række af disse apparater, som bruges i Europa, har CEPT konkluderet, at kompabilitet er mulig under visse betingelser, primært ved at adskille de centrale frekvenser af de to systemer med mindst 25 MHz, og at risikoen for harmfuld interferens er minimal og ikke vil resultere i falske hastighedsmålinger. Fabrikanterne af køretøjer, som anvender kortdistanceradar, har også lovet at fortsætte med at tage skridt til at sikre, at risikoen for interferens med hastighedsradarer er minimal. Pålideligheden af radarmålingsudstyr vil derfor ikke blive påvirket i nævneværdig grad ved brug af kortdistanceradar til køretøjer.

(17) Nogle medlemsstater vil fremover anvende frekvensområdet 21,4-22,0 GHz til satellitdistributionstjenester for radio og tv i retning fra rummet til jorden. Efter kompatibilitetsundersøgelser har de relevante nationale myndigheder konkluderet, at der ikke er nogen kompatibilitetsproblemer, hvis emissionerne fra kortdistanceradar til køretøjer begrænses til højst – 61,3 dBm/MHz for frekvenser op til 22 GHz.

(18) Ovenstående antagelser og forbehold skal til stadighed være genstand for en fortsat objektiv og forholdsmæssig revision gennemført af Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne, således at det ud fra konkrete tal kan vurderes, om tærsklen på 7 % vil blive overskredet på et nationalt marked før referencedatoen, om overskridelse af tærsklen på 7 % på et nationalt marked har medført eller sandsynligvis inden for et kort tidsrum vil medføre skadelig interferens for andre brugere, eller om der har været tale om skadelig interferens for andre brugere, selv om tærsklen ikke er overskredet.

(19) Det kan derfor blive nødvendigt at ændre nærværende beslutning i overensstemmelse med oplysninger, der fremkommer i forbindelse med revisionen, navnlig for at sikre, at andre brugere af frekvensbåndet ikke udsættes for skadelig interferens.

(20) Det kan derfor ikke forventes, at 24 GHz-båndet fortsat vil være til rådighed for kortdistanceradar til køretøjer frem til referencedatoen, hvis nogen af de antagelser, der er nævnt i det foregående, viser sig ikke at være gyldige på et givet tidspunkt.

(21) Med henblik på at lette og gøre overvågningen af anvendelsen af 24 GHz-båndet og revisionsprocessen mere effektiv kan medlemsstaterne vælge at indhente de oplysninger, der kræves til revisionen, mere direkte hos fabrikanter og importører.

(22) Som anført af CEPT kan en delt anvendelse af kortdistanceradar til køretøjer og radioastronomitjenesten i frekvensområdet 22,21-24,00 GHz medføre skadelig interferens for radioastronomitjenesten, hvis køretøjer udstyret med kortdistanceradar uhindret opererer inden for en vis afstand fra en modtagestation til radioastronomi. Derfor, og med tanke på, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radioog teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse kræver, at radioudstyr skal konstrueres med henblik på at undgå skadelig interferens, bør kortdistanceradarsystemer, der opererer i frekvensbånd der anvendes af radioastronomien i 22,21-24,00 GHz-området, deaktiveres, når køretøjerne befinder sig inden for denne afstand af modtagestationer. De berørte radioastronomistationer og de tilhørende lukkede områder bør udpeges og begrundes af de nationale myndigheder.

(23) For at sikre en effektiv og pålidelig deaktivering bør den ske automatisk. Med sigte på at muliggøre en tidlig indførelse af kortdistanceradar til køretøjer i 24 GHzområdet kan der dog tillades et begrænset antal sendere med manuel deaktivering, da sandsynligheden for, at en så begrænset indførelse giver skadelig interferens for radioastronomitjenesten, forventes at forblive lav.

(24) Den midlertidige indførelse af kortdistanceradar til køretøjer i 24 GHz-båndet har enestående karakter og må ikke ses som forløber for en mulig midlertidig eller permanent indførelse af andre applikationer i frekvensbånd, der er omfattet af fodnote 5.340 i ITU's radioreglement. Kortdistanceradar til køretøjer må herudover heller ikke anses for at være en nødtjeneste i henhold til ITU’s radioreglement og skal drives på grundlag af principperne om ikke-interferens og ikke-beskyttelse. Desuden bør kortdistanceradar til køretøjer ikke begrænse den fremtidige udvikling af de applikationer i 24 GHz-frekvensområdet, som er beskyttet af fodnote 5.340.

(25) Markedsføring og drift af 24 GHz-kortdistanceradarudstyr til køretøjer som enkeltstående udstyr eller som udstyr til montering i køretøjer, der allerede findes på markedet, er ikke foreneligt med målet om at undgå skadelig interferens for eksisterende radioapplikationer i det pågældende frekvensområde, da der kunne blive tale om en ukontrolleret udbredelse af sådant udstyr. Det vil derimod være lettere at styre brugen af kortdistanceradarudstyr til køretøjer i 24 GHz-båndet, hvis udstyret udelukkende kan indgå som helhed i bilens elektriske system, udformning og softwarepakke og monteres i nye køretøjer eller erstatte kortdistanceradarudstyr, som oprindeligt var monteret i et køretøj.

(26) Denne beslutning finder anvendelse under henvisning til og med forbehold af Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil og direktiv 1999/5/EF.

(27) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2005
Anvendelsesdato i EU
01.07.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 228-233
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro