Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 24. januar 2019 om endring av vedtak 2008/411/EF med hensyn til oppdatering av relevante tekniske vilkår gjeldende for 3400-3800 MHz-båndet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/235 of 24 January 2019 amending Decision 2008/411/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 3 400-3 800 MHz frequency band

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning endrer Kommisjonsbeslutning 2008/411/EF (heretter 3,6 GHz-beslutningen) som harmoniserer frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer. 3,6 GHz-beslutningen harmoniserer de tekniske vilkårene for utnyttelse av frekvensressursene i 3 400-3 800 MHz-båndet til bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester i hele EU hovedsakelig med sikte på å oppnå trådløse bredbåndstjenester til sluttbrukerne.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/235/EU erstatter i sin helhet endringene i gjennomføringsbeslutningen 2014/276/EU.

European Electronic Communications Code (EECC) krever at medlemsstatene tillater bruk av 3 400-3 800 MHz båndet til bakkebaserte systemer som kan levere neste generasjons trådløse bredbånds elektroniske kommunikasjonstjenester (5G) innen 31. desember 2020. Det kreves også at medlemsstatene gjør alle nødvendige tiltak for å lette utrulling av 5G, inkludert omorganisering av 3 400-3 800 MHz båndet for å tillate tilstrekkelig store blokker av spektrum. Dette krever endringer i de harmoniserte tekniske vilkårene.

I desember 2016 ga Kommisjonen CEPT (the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) et mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for frekvensbruk for introduksjon av neste generasjons trådløse bredbånds elektroniske kommunikasjonstjenester (5G) i frekvensbåndene 3 400-3 800 MHz og 24,25-27,5 GHz i Unionen.

Som svar på dette mandatet fremla CEPT den 9. juli 2018 CEPT Report 67 med tekniske vilkår for spektrumharmonisering til støtte for introduksjon av neste generasjons trådløse bredbånds elektroniske kommunikasjonstjenester (5G) i frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz. CEPT Report 67 gir harmoniserte tekniske vilkår for både ikke-aktive antennesystemer (non-AAS) og aktive antennesystemer (AAS), som er bakkebaserte trådløse systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester for trådløst bredbånd under synkroniserte, semi-synkroniserte og usynkroniserte operasjoner. Det settes også krav rundt sameksistens mellom trådløst bredbånds elektronisk kommunikasjonstjenester og tjenester i nærliggende bånd (under 3 400 MHz og over 3 800 MHz).

Resultatene av CEPT Report 67 skal anvendes av alle medlemsstatene og implementeres av medlemsstatene uten forsinkelse. Dette vil fremme bruken av hele 3 400-3 800 MHz frekvensbåndet med sikte på å bringe Unionen i forkant av 5G utrullingen. Ved anvendelsen av denne gjennomføringsbeslutningen bør medlemsstatene velge deres foretrukne operasjonsmodus for 5G systemer basert på enten synkronisert, semi-synkronisert og usynkronisert nettverksoperasjon og sikre en effektiv bruk av spektrum. Medlemsstatene bør også ta hensyn til resultatene av ECC Report 296 om synkronisering.

I henhold til Article 54 i European Electronic Communications Code, bør medlemsstatene sikte mot å sikre en defragmentering av frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz for å muliggjøre tilgang til større sammenhengende spektrum i tråd med målet om gigabit tilkobling. Dette inkluderer tilrettelegging for handel og/eller leasing av eksisterende spektrumstillatelser. Større sammenhengende spektrum er fortrinnsvis 80-100 MHz blokker, hvilket vil legge til rette for utrulling av effektive 5G bredbåndstjenester, for eksempel ved hjelp av Active Antenna Systems (AAS), med høy hastighet, høy pålitelighet og lav tidsforsinkelse i tråd med retningslinjemålet for gigabit tilkobling. Dette målet er av særlig betydning for en defragmentering av båndet.

Koordineringsavtaler med naboland kan være nødvendig for å muliggjøre implementering av parameterne i gjennomføringsbeslutningen, og på så måte unngå ødeleggende interferens og forbedrer spektrumseffektivitet og fragmentering av spektrumet.

Rettsakten innebærer at vedlegget til 3,6 GHz-beslutningen erstattes av nytt vedlegg. De tekniske vilkårene i vedlegget til gjennomføringsbeslutningen skal tas i bruk i medlemslandene senest 30. september 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsvedtaket er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3) og 3,6 GHz-beslutningen (2008/411/EF). Rettsakten er EØS-relevant. Harmonisering av vilkårene for frekvensbruk er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (2012/243/EU) om en bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at tilbydere av ekomtjenester kan oppgradere nettene med ny teknologi.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 og § 6-1 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukere får tilgang til tjenester til rimelige priser.

Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.
Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) med CEPT Report 67 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spectrum Committee) i EU.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak om endring av 3,6 GHz-beslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Vedtaket er også sentralt i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukere får tilgang til tjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsvedtaket.

I Norge ble frekvensbåndet 3 413,5-3 600 MHz auksjonert ut i november/desember 2004 og tillatelsene har en varighet til 31.12.2022. Frekvenstillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og i tråd med de tekniske vilkårene i 3,6 GHz-beslutningen (vedtak 2008/411/EF).

Frekvensressursene i båndet 3 600-3 800 MHz ble tildelt på sekundær basis i februar 2016 med en varighet til 31.12.2022. Frekvenstillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og i tråd med de tekniske vilkårene i første endring av 3,6 GHz-beslutningen (2014/276/EU).

Konklusjon
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 24. januar 2019 og publisert i Official Journal of the European Union 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
28.02.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro