Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 av 20. juli 2017 om presentasjon av informasjon i henhold til artikkel 10(10) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1354 of 20 July 2017 specifying how to present the information provided for in Article 10(10) of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt gjennomføringsrettsakt om hvordan informasjon etter artikkel 10 (10) i Radiodirektivet 2014/53/EU skal presenteres. Forslaget er lagt frem for Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og i ekspertgruppe for telekommunikasjonsutstyr, Expert Group on Telecommunications Equipment hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar. I henhold til artikkel 10 (10) i Radiodirektivet skal det der det foreligger begrensinger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruk av radioutstyr gis opplysninger på emballasjen til radioutstyret som gjør det mulig å identifisere de medlemsstatene eller det geografiske området i en medlemsstat der det foreligger begrensninger for ibruktaking eller godkjennelse for bruk. Slike opplysninger skal utdypes i bruksanvisningene som følger med radioutstyret. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter der det angis hvordan slike opplysninger skal legges frem. I gjennomføringsrettsakten gis slike regler for hvordan opplysninger skal legges frem.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100a.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Gjennomføring av rettsakten om artikkel 10 (10) i direktivet vil skje ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten gir regler for hvordan informasjon med hensyn til bruksbegrensninger og krav om godkjenning skal gis, en plikt som allerede følger av hovedrettsakten og dermed ikke gir utvidede plikter for næringslivet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten retter seg mot medlemsstatene i EU og i Annex II er det listet opp forkortelser som skal anvendes knyttet til det enkelte medlemsland. Norge er ikke nevnt i denne listen og det er spilt inn behov til EFTA-sekretariatet om tilpasningstekst for Annex II ved innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er har vært behandlet i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Expert Group on Telecommunications Equipment. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i disse gruppene.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.07.2017
Anvendelsesdato i EU
09.08.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet