Beslutningsprosessen: mattrygghet

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om Listeria monocytogenes Ares(2024)2627325
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)2597725
Plastforordningen: endringsbestemmelser om kvalitetskontroll Ares(2024)1923851
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om forsendelser av landbruksmat som krever melding om ankomst Ares(2024)1751793
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader Ares(2024)1390795
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A Ares(2024)988745
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser Ares(2024)63997
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt Ares(2022)8490385 C(2023) 2781
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser Ares(2023)7148182
Såvaredirektivet (2021-initiativ) Ares(2021)3899523
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg Ares(2023)2987790
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon) Ares(2020)7905364
Bærekraftig system for matproduksjon Ares(2021)5902055
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker Ares(2021)4128214
Revisjon av regelverket for dyrevelferd Ares(2021)4402058
Fôrmiddelkatalogen: endringer Ares(2021)5544646
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner Ares(2021)1706513
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter Ares(2020)5280257
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale Ares(2020)5280212
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene Ares(2016)3620913
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
D095882/01
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
D095881/02
Ny mat-forordningen 2015: endringsbestemmelser om industrielt framstilt nanomateriale Ares(2023)8188172
C(2024) 1612
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om ergot sklerotia og ergot alkaloider
D095364/02
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
D089835/02
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazaquin, mepiquat og propamocarb
D094675/02
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: kaseinater fra melk
D094898/02
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringer og rettelser
D095305/02
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
D094899/02
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: nikkel
D094932/03
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
D094900/02
Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat
D094934/03
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
D094901/02
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: deltametrin, metalaksyl, tiabendazol og trifloksystrobin
D089877/04
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for benzovindiflupyr m.fl.
D094683/02
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon
D091849/04
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol
D093665/03
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om omsetning og import
D093824/02
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr: krysskontaminasjon med antimikrobielle stoffer Ares(2023)6932426
C(2024) 954
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
C(2024) 549
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
D089496/04
Næringsmidler for spesielle grupper: jernkaseinat med kaseinater fra melk
C(2024) 454
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribac, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid
D089881/04
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl
D087774/05
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
C(2023) 8519
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonicamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand
D093392/02
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
D093417/01
Økologiforordningen 2018: oppdatering av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Ares(2023)5187726
D089988/06
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
D084824/06
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Godkjenning av rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i fôr til katter og hunder
32024R1068
Godkjenning av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
32024R1070
Tillatelse til omsetning av kalsidiolmonohydrat som ny mat
D095768/01
32024R1052
Godkjenning av jern(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
32024R1055
Godkjenning av Aspergillus oryzae DSM 33700 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1058
Godkjenning av produkt framstilt av Weizmannia faecalis DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann
32024R1054
Godkjenning av riboflavin 5’-fosfatmononatriumsalt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1056
Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat
D095319/02
32024R1046
Tillatelse til omsetning av mononatriumsalt av L-5-metyltetrahydrofolsyre som ny mat
D095323/02
32024R1037
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av nikkel i næringsmidler
D095313/02
32024R1045
Tillatelse til omsetning av proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor som ny mat
D095320/02
32024R1048
Tillatelse til omsetning av 3′-sialyllaktosenatriumsalt som ny mat
D095371/02
32024R1047
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: T-2- og HT-2-toksiner
D092050/02
32024R1038
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyflumetofen, oksatiapiprolin og pyraklostrobin
D091942/02
32024R0342
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for oksamyl
D089655/03
32024R0331
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
D095312/02
32024R1023
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for galakto-oligosakkarid
D095375/02
32024R1027
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: deoksynivalenol
D092049/02
32024R1022
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: perklorat
D092110/02
32024R1002
Øvre grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: fettsyreestere i spedbarnsmat o.a.
D092106/02
32024R1003
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0997
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2025-2027)
D093198/03
32024R0989
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelsen av EUs referanselaboratorium for matforbedringsmidler
C(2024) 308
32024R1004
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til katter
32024R0980
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser
D095348/01
32024R0885
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin
D091951/03
32024R0451
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: indoxakarb
D087938/04
32024R0376
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: diethofenkarb, fenoksykarb, flutriafol og pencycuron
D087773/04
32024R0341
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: mandipropamid
D089656/03
32024R0344
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon
32022L1648
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om rapporteringskrav
D092546/01
32024R0918
EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler
32024H0907
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument
32024R0950
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import Ares(2022)8360797
D087710/02
32024R0887
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bifenazat
D085817/04
32024R0891
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
D091286/01
32024R0351
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia
D095232/02
32024R0877
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA): endringsbestemmelser
C(2024) 148
32024R0908
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
32024R0771
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
D095376/02
32024R1026
Godkjenning av gulsøterot-tinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
D093861/03
32024R0824
Tilsetningsforordningen: retting av portugisisk språkversjon
D056202/04
32024R0843
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter Ares(2023)2711632
C(2023) 6136
32023R2652
Godkjenning av furutinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0806
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger Ares(2022)3405208
C(2022) 4999
32022R2258
Godkjenning av timianolje, stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R0786
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
D093575/01
32024R0286
Kjæledyrforordningen 2013: endringsbestemmelser om rabiesantistoff-titrering for hunder, katter og ildere
C(2023) 7658
32024R0822
Fornyet godkjenning av preparat av Trichoderma citrinoviride DSM 34663 som fôrtilsetning
32024R0780
Godkjenning av preparat av Komagataella phaffii som fôrtilsetning
32024R0794
Godkjenning av Bacillus licheniformis DSM 33099 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R0778
Fornyet godkjenning av preparat av Saccharomyces cerevisiae og Aspergillus niger i fôrtilsetning
32024R0781
Godkjenning av Escherichia coli NITE BP-02917 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0777
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter: rettelse
32024R0762
Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
32024R0754
Godkjenning av lignosulfonat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0749
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0764
Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff
32024R0752
Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0763
Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0750
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner
D091423/03
32024R0231
Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat
D093401/02
32023R2847
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr Ares(2021)7257466
C(2022) 577
32022R0671
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania
D094630/01
32024R0566
Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer
D089779/04
32024R0239
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser
D091427/03
32024R0221
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D091429/03
32024R0220
Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
D086648/04
32024R0261
Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer
D091431/03
32024R0262
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer
D091435/03
32024R0228
Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D091426/03
32024R0252
Godkjenning av Taigarot-tinktur som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester
D089788/03
32024R0285
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
D087834/04
32024R0260
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
D089776/04
32024R0265
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
D089785/04
32024R0251
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R0413
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller Ares(2021)7258536
D078477/01
32022R0160
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
32022R1104
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
32023L1438
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: (Z)-13-heksadecen11-yn-1-ylacetat mfl.
D087941/04
32024R0352
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for fipronil
D089865/03
32024R0347
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoksydim, difenacoum og kaliumpermanganat
D089864/03
32024R0345
Tilsetningsforordningen: trimagnesiumdicitrat i kosttilskudd
D092086/02
32024R0346
EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr
32024D0266
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
D091841/02
32024R0246
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd
D090704/03
32024R0248
Aromaforordningen: restriksjoner for visse aromaer til bruk i næringsmidler
D091974/02
32024R0238
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
D091962/02
32024R0234
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
32024R0216
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan Ares(2023)4801449
C(2023) 7080
32024R0230
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2023) Ares(2023)7526605
32023R2785
Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra bygg og ris som ny mat
D093400/02
32023R2851
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: rettelse
D093248/02
32023R2852
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land
32023R2618
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2058
Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver
D091846/02
32023R2214
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
KOM(2023) 124
32023R1231
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
D091002/01
32023R2613
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr
C(2023) 5929
32023R2515
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp
32023R1510

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 7.19 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1057
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D087828/05
32023R2846
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe
D091420/03
32023R2802
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring
D091416/03
32023R2850
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for haloksyfop
D089878/03
32024R0398
Godkjenning av diclazuril (Coxiril) som fôrtilsetningsstoff
32023R2733
Godkjenning av Bacillus velezensis NITE BP-01844 som fôrtilsetningsstoff
32023R2736
Godkjenning av Macleaya cordata-blanding som fôrtilsetningsstoff
32023R2732
Godkjenning av kobberkelat av hydroksyanalog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)
32023R1334
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF som fôrtilsetningsstoff
32023R2734
Nasjonale tiltak i Danmark om bakteriell nyresykdom og infeksiøs pankreasnekrose
32023D2626
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) Ares(2023)1099947
C(2023) 3854
32023R1674
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
C(2022) 8349
32023R0182
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
D071843/04
32021R1323
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m. Ares(2020)5712178
D069033/06
32021R0181

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger Ares(2021)1790974
D072884/02
32021R0842 Nr. 48/2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
D065914/03
32020L0432 Nr. 185/2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
D044452/03
32016D0851 Nr. 73/2017
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
D030976/01
32014D0011 Nr. 150/2015
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
32013R0519 Nr. 159/2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
D025917/01
32013R0656 Nr. 159/2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
32013R0517 Nr. 159/2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
32013R0481 Nr. 159/2014
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
D027541/01
32013D0346 Nr. 159/2014
Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
D027540/01
32013D0347 Nr. 159/2014
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
D026370/01
32013D0290 Nr. 159/2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0026 Nr. 159/2014
Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
32013D0291 Nr. 159/2014
Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0020 Nr. 159/2014
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
32008R0282 Nr. 9/2012
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
32007D0026 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
32007D0213 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
32007D0029 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
32007D0023 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
32007D0031 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
32007D0027 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
32007D0264 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
32007D0030 Nr. 150/2007

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
D096591/01
32024R1086
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia
D095501/01
32024R0808
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R0399
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl.
D095999/01
32024R0968
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon
C(2023) 6808
32023R2911 Nr. 52/2024
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
KOM(2022) 659
32023R2419 Nr. 45/2024
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
32023R1774 Nr. 56/2024
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner
32023R2145 Nr. 57/2024
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
32023R2229 Nr. 53/2024
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen
32024R0870
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R0483
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia
32024R0760
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse av beskyttelsestiltak
32024R0360
Tredjelandslisten for innførsel av hovdyr, fjørfe og avlsmateriale fra disse: endringsbestemmelser om New Zealand, Sør-Afrika og Storbritannia
32024R0393
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest Italia, Latvia, Polen og Slovakia
32023R2894
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
C(2023) 3235
32023R1570 Nr. 1/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
32023R2612
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia, Italia og Polen
32023R2469
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy Ares(2022)7706331
C(2023) 1044
32023R0842 Nr. 298/2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy Ares(2022)7706071
D087380/01
32023R0372 Nr. 298/2023
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i slaktesvin
32023D1017 Nr. 303/2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen, Kroatia og Hellas
32023R2213
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
32023R2396
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
32023R2421
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Ares(2022)7369759
D079571/07
32023R0121 Nr. 211/2023
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene Ares(2022)5441287
C(2022) 8378
32023R0207 Nr. 209/2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
C(2022) 7913
32023R0119 Nr. 190/2023
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
C(2022) 7514
32023R0166 Nr. 194/2023
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
C(2022) 4951
32022R1667 Nr. 202/2023
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
D073497/02
32021L0971 Nr. 200/2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
32023R0861
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R0462
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32023R0514
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas
32023R0506
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
C(2022) 2430
32022R1615 Nr. 29/2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
D080442/01
32022R1403 Nr. 34/2023
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
C(2022) 1416
32022R0923 Nr. 41/2023
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
D078416/01
32022R0176 Nr. 38/2023
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
32022R0488 Nr. 38/2023
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
32022R1466 Nr. 42/2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
32022R1465 Nr. 42/2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32023R0141
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
32023R0373
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
32022R2568
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Slovakia
32023R0224
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen
32022R2486
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
32022R2437
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
32022R2348
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen
32022R2067
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
32022R2204
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen
D084479/01
32022R1841
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland
32022R1911
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
D083969/01
32022R1617
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia
32022R1460
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
D077105/03
32022R0617 Nr. 236/2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
D076098/01
32021R1921 Nr. 234/2022
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
D075053/01
32021R1849 Nr. 234/2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
32021L2171 Nr. 230/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1366
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
32022R0946
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022R1234
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R0917
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1413
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022R1325
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R1196
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
32019D0300 Nr. 166/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
32022R0889
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0852
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
D080232/01
32022R0491
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0705
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0743
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
32022R0587
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler Ares(2021)72083
C(2021) 899
32021R0630 Nr. 89/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
D080036/01
32022R0440
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
D079539/01
32022R0424
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
D079390/01
32022R0305
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
D079042/01
32022R0205
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D079020/01
32022R0194
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
D079230/01
32022R0215
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32022R0249
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
D077819/01
32022R0035
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D078242/01
32022R0038
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
D076876/02
32021R2246
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32021R2308
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
32022R0097
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32022R0080
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D078491/01
32022R0104
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32022R0065
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D077967/01
32021R2291
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2240
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
32021R2249
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2172
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D077290/01
32021R2107
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2031
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
32021R1937
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
32021R1850
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
32021R2158
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32021R2110
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
32021R2024
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32021R1907

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D087851/03
32023R1341 Nr. 46/2024
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe
32023R2628 Nr. 48/2024
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024D1066
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl.
D090972/02
32023R1455 Nr. 46/2024
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter
32023R1443 Nr. 46/2024
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023R1416 Nr. 46/2024
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
32023R1712 Nr. 50/2024
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32023R2645 Nr. 48/2024
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
32023R1342 Nr. 46/2024
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R2583 Nr. 47/2024
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32023R2647 Nr. 48/2024
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff
32023R2644 Nr. 48/2024
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32023R2632 Nr. 48/2024
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff
32023R1332 Nr. 46/2024
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner
32023R2594 Nr. 47/2024
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32023R1417 Nr. 46/2024
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser
32023R2662 Nr. 48/2024
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
32023R1682 Nr. 50/2024
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32023R2646 Nr. 48/2024
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1405 Nr. 46/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R1020
Navnsetting av plantesorter (2021)
32021R0384 Nr. 5/2024
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Sverige
D096000/01
32024D0963
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler Ares(2022)6618010
C(2023) 3366
32023R1605 Nr. 60/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R0834
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat
D092143/02
32023R2782 Nr. 55/2024
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat
D092144/02
32023R2783 Nr. 55/2024
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater
D091988/02
32023R2156 Nr. 44/2024
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer Ares(2023)3453246
C(2023) 4321
32023R1686 Nr. 54/2024
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler
KOM(2008) 40
32011R1169 Nr. 214/2014
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
KOM(2000) 438
32004R0853 Nr. 137/2007
Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat
D091868/03
32023R2210 Nr. 58/2024
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat
D091867/02
32023R2215 Nr. 58/2024
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252)
D089496/03
32023R2108 Nr. 50/2024
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat
D089305/03
32023R2379 Nr. 50/2024
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik
D089495/03
32023R2086 Nr. 50/2024
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner
D089641/02
32023R1719 Nr. 50/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: pyriproksyfen
D087925/03
32023R1753 Nr. 50/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron
32023R2382 Nr. 49/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0880
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
KOM(2000) 716
32002R0178 Nr. 134/2007
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Italia, Polen, Tsjekkia og Tyskland
32024D0852
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling Ares(2022)3269526
32022R2503 Nr. 304/2023
Dyrehelseforordningen 2016
KOM(2013) 260
32016R0429 Nr. 179/2020
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia og Danmark m.fl.
32024D0759
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R0579
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32024R0334
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R0748
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn
32024D0580
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl: endringsbestemmelser
D093316/02
32024R0256
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
KOM(2002) 153
32003R1831 Nr. 2/2005
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
KOM(2008) 345
32009R1069 Nr. 197/2015
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
C(2023) 4572
32023R1798 Nr. 2/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
D094629/01
32024R0387
Fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
D090879/02
32023R1711 Nr. 4/2024
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl.
D086634/03
32023R1703 Nr. 4/2024
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til slaktekyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter
D089771/03
32023R1713 Nr. 4/2024
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom
D089781/03
32023R1708 Nr. 4/2024
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
D090886/02
32023R1709 Nr. 4/2024
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker
D089676/03
32023R1710 Nr. 4/2024
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D089789/03
32023R1707 Nr. 4/2024
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
D089782/03
32023R1704 Nr. 4/2024
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff
D089787/03
32023R1699 Nr. 4/2024
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D089774/03
32023R1705 Nr. 4/2024
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
D089604/03
32023R1698 Nr. 4/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0452
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
32024D0416
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale Ares(2022)3169381
D083016/01
32022R1345 Nr. 3/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
D094533/01
32024R0359
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32023R2886
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland og Frankrike mfl.
32024D0258
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Danmark, Tyskland m.fl.
32023D2913
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2809
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin
D088849/02
32023R1536 Nr. 9/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
D087772/02
32023R1069 Nr. 8/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol
D084206/03
32023R1068 Nr. 8/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet
D087770/02
32023R1042 Nr. 8/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter
D087765/03
32023R1049 Nr. 8/2024
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
D087771/02
32023R1030 Nr. 7/2024
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026)
D085818/03
32023R0731 Nr. 13/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron
32023R1783 Nr. 10/2024
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon
C(2023) 2277
32023R1149 Nr. 6/2024
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Tyskland m.fl.
32023D2695
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2629
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2580
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Tyskland, Italia, Polen og Sverige
32023R2708
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2688
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika
32023D2609
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2755
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Ungarn og Romania
32023D2578
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
D082205/03
32022R1646 Nr. 305/2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
D090113/01
32023R1451 Nr. 300/2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland
D088855/01
32023D0749 Nr. 301/2023
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser
D090333/02
32023R1582 Nr. 309/2023
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
D090332/02
32023R1583 Nr. 309/2023
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
D090188/02
32023R1581 Nr. 309/2023
Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat
32023R0972 Nr. 312/2023
Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate
D089211/03
32023R1627 Nr. 310/2023
Plastforordningen: endringsbestemmelser
D084605/02
32023R1442 Nr. 309/2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om skrantesyke hos hjortedyr Ares(2022)112342
32022R2246 Nr. 299/2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023) 32020R0585 200 2021
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner 32009D0177 114 2010
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder 32015D1554 68 2016
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser 32019R0628 3 2020
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger 32019R0893 208 2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff 32017R2299 79 2018
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter 32017R0962 212 2017
Hestepassforordningen 2015 32015R0262 166 2016
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt 32014R0636 1 2017
Status for deler av EU som fri for varroatose hos bier 32013D0503 167 2014
Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns 32013R0413 183 2013
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser 31990L0429
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe 31988L0407
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse 32009R0669 60 2010
Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk 32013R0095 153 2013
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg 32009L0158 74 2012
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter 32012R0333 206 2012
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32011R0496 37 2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter 32011R0184 37 2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer 32011R0886 38 2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser 32011D0215 77 2012
Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32011R0170 37 2012
Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr 32011R0515 37 2012
Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner 32011R0212 37 2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler 32012R0843 53 2013
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler 32011R1068 38 2012
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester 32010R1119 125 2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32010R1120 125 2011
Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner 32010R0891 111 2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr 32010D0221 61 2011
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin 32010D0470 60 2011
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland 32009L0156 60 2011
Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import 32009D0712 59 2011
Fiskehelsedirektivet 32006L0088 99 2007
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr 32010R0277 8 2011
Godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metioninsom tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32010R0335 8 2011
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr 32010R0348 8 2011
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser 32010R0333 8 2011
Godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr 32010R0350 8 2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter 32008R1251 114 2010
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll 32008D0896 114 2010
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering) 32008D0185 55 2009
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap 32009R0616 115 2010
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak 32008D0392 114 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger 32009R1091 39 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender 32009R1096 39 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester 32009R0910 22 2010
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester 32009R0886 22 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker 32009R0911 22 2010
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr 32009R0379 121 2009
Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff 32008R1293 21 2010
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender 32009R0271 121 2009
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff 32008R1292 21 2010
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål 32005R0644 21 2009
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland 32004D0764 21 2009
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe 32004R0911 21 2009
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe 32006D0028 21 2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin 32008R0775 42 2009
Godkjent ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer 32008R0505 24 2009
Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer 32008R0165 2 2009
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering) 32008L0038 2 2009
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 32004D0558 48 2005
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose 32003D0467 93 2004
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose 31993D0052 7 1994
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe 31992L0066 7 1994
Kontroll og utdryddelse av blåtunge 32000L0075 148 2001
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger 32007R0786 21 2008
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin 32007R0538 152 2007
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr 32004L0068 46 2005
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest 32002L0060
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff 32007R1139 21 2008
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater 32004R0136 44 2005
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition 32007R0785 21 2008
Kontroll av fugleinfluensa 32005L0094 140 2006
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 32002L0099 166 2003
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest 32001L0089 26 2003
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff 32007R1137 21 2008
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr 32007R0757 21 2008
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv 31992L0065
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer 32007R1380 43 2008
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe 31989L0556
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke 32003L0085 118 2004
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff 32007R1142 21 2008