Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste over godkjente tredjeland og kontrollorganer
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om oppskjæring av skrotter
Bærekraftig system for matproduksjon
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
Såvaredirektivet (2021-initiativ)
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
28.01.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina-krigen
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
07.09.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
06.09.2022
Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i visse næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
01.09.2022
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter
12.08.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
31.08.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
29.08.2022
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.08.2022
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
29.08.2022
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
28.08.2022
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
28.08.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
28.08.2022
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
28.06.2022
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
01.01.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
06.08.2022
Olje med høyt innhold av DHA og EPA fremstilt av Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
25.08.2022
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
25.08.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
25.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
22.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamectin
22.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
22.08.2022
Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
18.08.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
18.08.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
18.08.2022
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
15.05.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
14.08.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.08.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
30.08.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
29.08.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.08.2022
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
29.08.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
29.08.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
18.07.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
15.12.2022
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
19.05.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
15.05.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
07.07.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
30.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
30.05.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
14.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
11.05.2022
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2022
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
24.07.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
01.01.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
01.04.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
20.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glycolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
20.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecithin i kakao- og sjokoladeprodukter
19.07.2022
Olje fra Calanus finmarchicus som ny mat: endringsbestemmelser
12.07.2022
Godkjenning av Jatropha curcas som ny mat
12.07.2022
Tillatelse til omsetning av tetrahydrocurcuminoider som ny mat
12.07.2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
09.05.2022
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
27.06.2022
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
05.07.2022
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
01.01.2023
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.12.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
05.07.2022
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
30.06.2022
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
28.06.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
22.06.2022
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
28.04.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
01.06.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
31.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
30.05.2022
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
17.04.2022
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
02.03.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
15.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
28.04.2022
EU-henstilling om overvåking av alternaria-toksiner i matvarer
Overvåking av furan og alkylfuraner i mat
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
28.03.2022
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
17.02.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
09.02.2022
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
23.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
27.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
14.01.2022
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
01.01.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
24.11.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
01.09.2022
Navnsetting av plantesorter (2021)
01.01.2022
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
15.11.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
09.08.2020
24.08.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
14.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
31.07.2022
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
28.03.2022
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'
19.04.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
26.05.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.05.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
11.05.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
11.05.2022
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.05.2022
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.04.2022
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
25.04.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
02.05.2022
Godkjenning av eterisk olje av petitgrain-bigarade som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
22.03.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk
20.03.2022
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter
16.03.2022
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
03.04.2022
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger
16.03.2022
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder og visse svin
16.03.2022
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
03.05.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
01.02.2022
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
25.11.2021
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
11.11.2021
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene
06.03.2022
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat
03.03.2022
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
03.03.2022
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat
01.03.2022
EU-listen over ny mat: rettelser
07.03.2022
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat
01.03.2022
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
03.02.2022
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
02.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
31.08.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
01.01.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
30.05.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
01.03.2021

2022/048

01.07.2022
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
30.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen
29.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
27.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
20.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
13.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
15.06.2022
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019

2022/166

11.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
08.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
02.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
07.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
29.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
17.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
13.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
12.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Portugal, Romania og Bulgaria
01.04.2022
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
01.09.2019

2022/101

01.09.2022
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever
27.12.2021

2022/105

30.04.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
21.04.2021

2022/089

30.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
19.03.2022
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
16.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
26.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
17.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
15.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
19.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
28.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
26.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
18.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
14.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.12.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.01.2022
06.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
17.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
18.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
10.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
08.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
07.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
20.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
16.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
11.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
05.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
23.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
13.10.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
30.06.2021

2021/323

11.12.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
30.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.05.2021

2021/322

10.12.2021
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
12.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
26.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
19.04.2021

2021/279

30.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
07.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
01.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
28.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
23.09.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/236

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
03.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
18.08.2021
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
23.07.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
20.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
06.07.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
17.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
18.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
23.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020

2021/164

12.06.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
21.04.2021
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019

2021/134

24.04.2021
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
30.11.2020

2021/095

20.03.2021
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
26.10.2020

2021/097

20.03.2021
Import av insekter fra Vietnam
18.02.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
07.02.2021
09.02.2021
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
14.05.2020

2021/023

06.02.2021
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
01.07.2020

2021/011

06.02.2021
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
27.04.2020

2021/010

06.02.2021
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
19.12.2019

2020/186

12.12.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
14.12.2019

2020/152

24.10.2020
26.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
01.01.2020

2020/059

01.05.2020
04.05.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
20.02.2019

2019/141

15.06.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
16.07.2022
12.08.2022
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk
02.01.2022
12.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland og Nederland
16.08.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.08.2022
10.08.2022
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
07.07.2022
10.08.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
26.12.2021

2022/204

09.07.2022
10.08.2022
Kontroll av animalske produkter: endringsbestemmelser for fiskeprodukter fra visse tredjeland
05.03.2022
08.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen
03.08.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
03.07.2022
03.07.2022
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
18.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
13.07.2022
19.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
30.06.2022
19.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
21.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
13.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
25.06.2022
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
17.06.2022
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
14.06.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022

2022/165

11.06.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
25.09.2021

2022/046

19.03.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
25.09.2021

2022/090

30.04.2022
29.06.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
15.12.2022

2022/204

15.12.2022
11.07.2022
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
25.02.2022

2022/203

09.07.2022
12.07.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
25.02.2022

2022/203

09.07.2022
12.07.2022
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
24.02.2022

2022/206

09.07.2022
11.07.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
11.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
12.07.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr
28.10.2021

2022/204

09.07.2022
11.07.2022
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
01.06.2022
03.06.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
18.04.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
02.02.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
16.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
05.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
14.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.09.2021
28.04.2022
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
14.09.2021
28.04.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (mai 2021)
09.06.2021
13.06.2022
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
18.07.2022
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser sertifikater og kontroll ved import
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
01.01.2022

2022/036

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
01.01.2022

2022/037

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av driftsansvarlige
01.01.2022

2022/038

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022

2022/039

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022

2022/037

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til journalføring for driftsansvarlige
01.01.2022

2022/037

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
01.01.2022

2022/035

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
01.01.2022

2022/038

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
01.01.2022

2022/035

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
01.01.2021

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
15.12.2020

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
01.01.2022

2022/032

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
01.01.2022

2022/038

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon
01.01.2022

2022/033

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særskilte produksjonsregler
01.01.2021

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
01.01.2021

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
14.11.2020

2022/031

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
01.01.2022

2022/038

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
01.01.2021

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.01.2021

2022/034

11.06.2022
25.06.2022
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2021

2022/031

11.06.2022
25.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
11.12.2021

2022/165

11.06.2022
16.06.2022
Godkjenning av dekokinat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
20.12.2021

2022/100

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til visse kalkuner, fjørfearter og prydfugler
15.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
19.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og avvente smågriser
20.12.2021

2022/100

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
19.12.2021

2022/100

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og livkyllinger
14.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlskalkuner
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
21.06.2022
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
21.09.2021

2022/098

30.04.2022
21.06.2022
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
19.12.2021

2022/167

11.06.2022
16.06.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner
15.12.2021

2022/167

11.06.2022
16.06.2022
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021

2022/167

11.06.2022
16.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland
21.06.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (februar 2022)
24.03.2022
13.06.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland
17.01.2022
13.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
07.11.2021

2022/165

11.06.2022
14.06.2022
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
01.09.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
12.05.2021
13.06.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
21.04.2021

2022/105

30.04.2022
02.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Slovakia, Bulgaria
29.06.2022
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
27.03.2021

2021/234

01.07.2022
01.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
25.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
19.05.2022
21.05.2022
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
15.12.2022

2022/113

15.12.2022
19.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
17.05.2022
17.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
07.05.2022
17.05.2022
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
06.05.2022
17.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
16.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
27.04.2022
02.05.2022

Sider