Beslutningsprosessen: mattrygghet

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter: lister over driftsansvarlige Ares(2024)4760280
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater Ares(2024)4406050
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland Ares(2024)4285980
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)4211339
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: fastsettelse av analysemetoder for offisielle kontroller Ares(2024)4002620
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om krav til import av brukt matolje Ares(2024)3246118
Dyrehelseforordnignen 2016: endringsbestemmelser om sykdomsfrie rom for landdyr Ares(2024)3088359
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om versjoner av økomerke-logo Ares(2024)3125487
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om Listeria monocytogenes Ares(2024)2627325
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)2597725
Plastforordningen: endringsbestemmelser om kvalitetskontroll Ares(2024)1923851
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader Ares(2024)1390795
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A Ares(2024)988745
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser Ares(2024)63997
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt Ares(2022)8490385 C(2023) 2781
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser Ares(2023)7148182
Såvaredirektivet (2021-initiativ) Ares(2021)3899523
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg Ares(2023)2987790
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon) Ares(2020)7905364
Bærekraftig system for matproduksjon Ares(2021)5902055
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker Ares(2021)4128214
Revisjon av regelverket for dyrevelferd Ares(2021)4402058
Fôrmiddelkatalogen: endringer Ares(2021)5544646
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner Ares(2021)1706513
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter Ares(2020)5280257
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale Ares(2020)5280212
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene Ares(2016)3620913
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Godkjenning av undec-10-enal, terpineol acetate m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D093919/05
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om forsendelser av landbruksvarer som krever melding om ankomst Ares(2024)2696280
C(2024) 3160
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser
D097867/02
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for proteinekstrakt fra svinenyrer
D097869/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser for olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA
D097894/02
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for delvis hydrolysert protein fra bygg og ris
D097897/02
Godkjenning av Ashitaba stilkjuice som ny mat
D097868/02
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: nikkel
D094932/03
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
C(2024) 549
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om utvalgskriterier for prøver
C(2024) 3574
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endringsbestemmelser
D096660/03
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
D096815/01
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse fiskerivarer
D096813/01
Bruksbetingelser for gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringsbestemmelser
D096732/02
Godkjenning av olje av Schizochytrium sp. som ny mat
D096729/02
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om nasjonal randomisert overvåkingsplan
D096677/02
Godkjenning av olje av Schizochytrium limacinum (TKD-1) som ny mat
D096730/02
Godkjenning av lakto-N-fukopentaose I og 2'-fukosyllaktose-blanding som ny mat
D096662/02
Godkjenning av 2´-fukosyllaktose framstilt av derivatstamme Escherichia coli W som ny mat
D096661/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om 2'-fukosyllaktose
D096665/02
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om omsetning og import
D093824/02
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
D094899/02
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
D094900/02
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
D094901/02
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om behensyre fra sennepsfrø
C(2024) 2407
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
D089835/02
Næringsmidler for spesielle grupper: jernkaseinat med kaseinater fra melk
C(2024) 454
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
D093417/01
Økologiforordningen 2018: oppdatering av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Ares(2023)5187726
D089988/06
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
D084824/06
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer: endringsbestemmelser
32024R1874
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: rettelse
D095234/03
32024R1839
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land
32024R1332
Omsetning av frø fra olje- og fiberplanter: midlertidig unntak for Belgia, Frankrike og Nederland
32024D1192
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner
D095364/02
32024R1808
Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1810
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazakin, mepikvat og propamokarb
D094675/02
32024R1439
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2025-2027)
D093198/03
32024R0989
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol
D093665/03
32024R1318
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, katter og hunder
32024R1786
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: jernkaseinater fra melk
D094898/02
32024R1821
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringer og rettelser
D095305/02
32024R1756
Godkjenning av eddiksyre, kalsiumacetat og natriumdiacetat som tilsetningsstoff i fôr til fisk
32024R1755
Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1757
Fornyet godkjenning av Levilactobacillus brevis som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
D095171/02
32024R1750
Forsøksdyrdirektivet: endringsbestemmelser om standarder for stell, plassering og avlivning Ares(2024)43492
C(2024) 1556
32024L1262
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoksydim, difenacoum og kaliumpermanganat
D089864/03
32024R0345
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for slakt og prydfugler
D097217/02
32024R1743
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
D096211/04
32024R1748
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet
D093925/04
32024R1727
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr: krysskontaminasjon med antimikrobielle stoffer Ares(2023)6932426
C(2024) 954
32024R1229
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser og slaktesvin
32024R1730
Godkjenning av Duddingtonia flagrans som tilsetningsstoff i fôr til beitedyr til melkeproduksjon
32024R1723
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for Nederland
32024D1188
Biproduktforordningen: retting av spansk språkversjon
D010438/04
32024R1719
Godkjenning av et preparat av glykosylert 1,25-dihydroksykolekasiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr
D095245/03
32024R1685
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon
32024R1683
Tillatelse til omsetning av proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor som ny mat
D095320/02
32024R1048
Tillatelse til omsetning av 3′-sialyllaktosenatriumsalt som ny mat
D095371/02
32024R1047
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
D095312/02
32024R1023
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av nikkel i næringsmidler
D095313/02
32024R1045
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon
D091849/04
32024R1314
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
D089496/04
32024R1081
Godkjenning av et preparat av cyanokobalamin (vitamin B12) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1325
Frokostdirektivene: endringsbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
KOM(2023) 201
32024L1438
Godkjenning av isomaltulosepulver som ny mat
D096731/02
32024R1611
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron: retting av språkversjoner
32024R1595
Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat
D094934/03
32024R1451
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelsen av EUs referanselaboratorium for matforbedringsmidler
C(2024) 308
32024R1004
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for benzovindiflupyr m.fl.
D094683/02
32024R1355
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
D091841/02
32024R0246
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
32024R0216
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA): endringsbestemmelser
C(2024) 148
32024R0908
Tillatelse til omsetning av kalsidiolmonohydrat som ny mat
D095768/01
32024R1052
Tillatelse til omsetning av mononatriumsalt av L-5-metyltetrahydrofolsyre som ny mat
D095323/02
32024R1037
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
D095376/02
32024R1026
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for galakto-oligosakkarid
D095375/02
32024R1027
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser Ares(2023)8545735
C(2024) 661
32024R1159
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
C(2023) 8519
32024R1141
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: T-2- og HT-2-toksiner
D092050/02
32024R1038
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyflumetofen, oksatiapiprolin og pyraklostrobin
D091942/02
32024R0342
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for oksamyl
D089655/03
32024R0331
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: deoksynivalenol (DON)
D092049/02
32024R1022
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: perklorat
D092110/02
32024R1002
Øvre grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: fettsyreestere i spedbarnsmat o.a.
D092106/02
32024R1003
Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat
D095319/02
32024R1046
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser
D095348/01
32024R0885
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: indoxakarb
D087938/04
32024R0376
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: diethofenkarb, fenoksykarb, flutriafol og pencycuron
D087773/04
32024R0341
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: mandipropamid
D089656/03
32024R0344
EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler
32024H0907
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument
32024R0950
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import Ares(2022)8360797
D087710/02
32024R0887
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
D091286/01
32024R0351
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
32024R0771
Kjæledyrforordningen 2013: endringsbestemmelser om rabiesantistoff-titrering for hunder, katter og ildere
C(2023) 7658
32024R0822
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: (Z)-13-heksadecen11-yn-1-ylacetat mfl.
D087941/04
32024R0352
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for fipronil
D089865/03
32024R0347
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd
D090704/03
32024R0248
Aromaforordningen: restriksjoner for visse aromaer til bruk i næringsmidler
D091974/02
32024R0238
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
D091962/02
32024R0234
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan Ares(2023)4801449
C(2023) 7080
32024R0230
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2058
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
KOM(2023) 124
32023R1231
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp
32023R1510
Særlige regler om visse varer av ikke-animalsk opprinnelse på listen over varer fra resten av verden
32023R2395
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
D092257/01
32023R2091
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2090
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2059
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022 Ares(2021)7519346, <br />Kommisjonens pressemelding 15.9.2022 (sak 4)
32022R1616
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
D084680/02
32023R0915
Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler
32023H0965
Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat
32023R0949
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
32022R1373
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon
32022L1647
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter Ares(2021)6601915
C(2022) 1804
32022R0887
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk Ares(2021)3395046
C(2021) 6723
32021R2089
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
32021R1938
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
C(2021) 5167
32021R1933
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
32020L0177
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
C(2019) 7006
32019R2122
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
D061325/02
32019H0794
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
KOM(2001) 425
32003R1829
Kontroll av arsen i matvarer
32015H1381
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
D029796/01
32014R0120
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
32014H0663
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
32014H0661
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
32013R0503
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
32011R0619
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
KOM(2001) 182
32003R1830

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
32023L1438
Fornyet godkjenning av ortofosforsyre som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
D093931/03
32024R1185
Godkjenning av kassiabladolje som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024R1195
Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe
32024R1190
Godkjenning av Cinnamomum verum J. Presl som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024R1186
Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024R1161
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av stjerneanis-terpener fra markedet
32024R1201
Fornyet godkjenning av nikotinsyre og nikotinamid som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1194
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1189
Fornyet godkjenning av Bifidobacterium animalis ssp. animalis, Ligilactobacillus salivarius og Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr
32024R1200
Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1196
Fornyet godkjenning av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôr til katter, hunder og akvariefisk
32024R1193
Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis og Lacticaseibacillus rhamnosus som tilsetningsstoff i fôr til kalver for oppdrett
32024R1187
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1179
Godkjenning av mangan(II)-betainkompleks som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1199
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: deltametrin, metalaksyl, tiabendazol og trifloksystrobin
D089877/04
32024R1342
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
32022R1104
Godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til hester, hunder, katter og kaniner
32024R1104
Godkjenning av Aspergillus oryzae DSM 33700 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1058
Godkjenning av jern(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
32024R1055
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til katter
32024R0980
Godkjenning av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
32024R1070
Godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 7.19 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1057
Godkjenning av produkt framstilt av Weizmannia faecalis DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann
32024R1054
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon
32022L1648
Godkjenning av rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i fôr til katter og hunder
32024R1068
Godkjenning av riboflavin 5’-fosfatmononatriumsalt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1056
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0997
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger Ares(2022)3405208
C(2022) 4999
32022R2258
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia
D095232/02
32024R0877
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter Ares(2023)2711632
C(2023) 6136
32023R2652
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om rapporteringskrav
D092546/01
32024R0918
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr
C(2023) 5929
32023R2515
Godkjenning av Escherichia coli NITE BP-02917 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0777
Godkjenning av gulsøterot-tinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
D093861/03
32024R0824
Godkjenning av Bacillus licheniformis DSM 33099 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R0778
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter: rettelse
32024R0762
Fornyet godkjenning av preparat av Saccharomyces cerevisiae og Aspergillus niger i fôrtilsetning
32024R0781
Godkjenning av lignosulfonat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0749
Godkjenning av timianolje, stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R0786
Fornyet godkjenning av preparat av Trichoderma citrinoviride DSM 34663 som fôrtilsetning
32024R0780
Godkjenning av preparat av Komagataella phaffii som fôrtilsetning
32024R0794
Godkjenning av furutinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0806
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) Ares(2023)1099947
C(2023) 3854
32023R1674
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
C(2022) 8349
32023R0182
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
D071843/04
32021R1323
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m. Ares(2020)5712178
D069033/06
32021R0181

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger Ares(2021)1790974
D072884/02
32021R0842 Nr. 48/2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
D065914/03
32020L0432 Nr. 185/2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
D044452/03
32016D0851 Nr. 73/2017
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
D030976/01
32014D0011 Nr. 150/2015
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
32013R0519 Nr. 159/2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
D025917/01
32013R0656 Nr. 159/2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
32013R0481 Nr. 159/2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
32013R0517 Nr. 159/2014
Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
D027540/01
32013D0347 Nr. 159/2014
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
D027541/01
32013D0346 Nr. 159/2014
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
D026370/01
32013D0290 Nr. 159/2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0026 Nr. 159/2014
Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
32013D0291 Nr. 159/2014
Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0020 Nr. 159/2014
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
32008R0282 Nr. 9/2012
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
32007D0031 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
32007D0027 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
32007D0264 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
32007D0030 Nr. 150/2007
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
32007D0026 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
32007D0213 Nr. 150/2007
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
32007D0029 Nr. 150/2007
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
32007D0023 Nr. 150/2007

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Tilsetningsforordningen: retting av portugisisk språkversjon
D056202/04
32024R0843 Nr. 157/2024
EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr
32024D0266 Nr. 163/2024
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Tyskland, Italia mfl.
32024R1269
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
D095882/01
32024R1130
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
32024R1454
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia og Polen
32024R1171
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R1333
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen
32024R0870
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl.
D095999/01
32024R0968
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia
D095501/01
32024R0808
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R0399
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon
C(2023) 6808
32023R2911 Nr. 52/2024
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner
32023R2145 Nr. 57/2024
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
32023R1774 Nr. 56/2024
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R0483
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia
32024R0760
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse av beskyttelsestiltak
32024R0360
Tredjelandslisten for innførsel av hovdyr, fjørfe og avlsmateriale fra disse: endringsbestemmelser om New Zealand, Sør-Afrika og Storbritannia
32024R0393
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest Italia, Latvia, Polen og Slovakia
32023R2894
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
C(2023) 3235
32023R1570 Nr. 1/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
32023R2612
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia, Italia og Polen
32023R2469
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i slaktesvin
32023D1017 Nr. 303/2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
32023R2396
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen, Kroatia og Hellas
32023R2213
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Ares(2022)7369759
D079571/07
32023R0121 Nr. 211/2023
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene Ares(2022)5441287
C(2022) 8378
32023R0207 Nr. 209/2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
C(2022) 7913
32023R0119 Nr. 190/2023
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
C(2022) 7514
32023R0166 Nr. 194/2023
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
C(2022) 4951
32022R1667 Nr. 202/2023
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
D073497/02
32021L0971 Nr. 200/2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
32023R0861
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32023R0514
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R0462
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
C(2022) 2430
32022R1615 Nr. 29/2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
D080442/01
32022R1403 Nr. 34/2023
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
C(2022) 1416
32022R0923 Nr. 41/2023
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
D078416/01
32022R0176 Nr. 38/2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
32022R1465 Nr. 42/2023
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
32022R1466 Nr. 42/2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen
32022R2067
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
32022R2204
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen
D084479/01
32022R1841
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland
32022R1911
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
D083969/01
32022R1617
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia
32022R1460
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
D077105/03
32022R0617 Nr. 236/2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
D076098/01
32021R1921 Nr. 234/2022
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
D075053/01
32021R1849 Nr. 234/2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
32021L2171 Nr. 230/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1366
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
32022R0946
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022R1234
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R0917
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1413
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022R1325
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R1196
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
32019D0300 Nr. 166/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
32022R0889
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0852
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
D080232/01
32022R0491
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0705
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0743
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
32022R0587
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler Ares(2021)72083
C(2021) 899
32021R0630 Nr. 89/2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
D080036/01
32022R0440
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
D079539/01
32022R0424
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
D079390/01
32022R0305
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D079020/01
32022R0194
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
D079230/01
32022R0215
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32022R0249
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D078242/01
32022R0038
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
D077819/01
32022R0035
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32022R0080
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D078491/01
32022R0104
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32022R0065
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32021R2308
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
32022R0097
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D077967/01
32021R2291
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2240
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
32021R2249
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2172
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
D077290/01
32021R2107
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2143
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R2031
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
32021R1937
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
32021R1850
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32021R2110
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
32021R2024
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32021R1907
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
32021R1794
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
32021R2158
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
32021R1977
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
D072996/02
32021R0969 Nr. 323/2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
D072997/02
32021R0981 Nr. 323/2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
D072998/02
32021R0982 Nr. 323/2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
D071595/02
32021R0709 Nr. 322/2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
D071578/02
32021R0758 Nr. 322/2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D071596/02
32021R0669 Nr. 322/2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
D071597/02
32021R0719 Nr. 322/2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner
D091423/03
32024R0231 Nr. 152/2024
Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer
D089779/04
32024R0239 Nr. 152/2024
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser
D091427/03
32024R0221 Nr. 152/2024
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D091429/03
32024R0220 Nr. 152/2024
Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
D086648/04
32024R0261 Nr. 152/2024
Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer
D091431/03
32024R0262 Nr. 152/2024
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer
D091435/03
32024R0228 Nr. 152/2024
Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D091426/03
32024R0252 Nr. 152/2024
Godkjenning av tinktur av russisk rot som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester
D089788/03
32024R0285 Nr. 152/2024
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0764 Nr. 153/2024
Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff
32024R0752 Nr. 153/2024
Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0763 Nr. 153/2024
Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0750 Nr. 153/2024
Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
32024R0754 Nr. 153/2024
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania
D094630/01
32024R0566 Nr. 149/2024
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land
32023R2618 Nr. 150/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribak, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid
D089881/04
32024R1076 Nr. 166/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuronmetyl, mesotrion og pyraflufenetyl
D087774/05
32024R1077 Nr. 166/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand
D093392/02
32024R1078 Nr. 166/2024
Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat
D093401/02
32023R2847 Nr. 159/2024
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: rettelse
D093248/02
32023R2852 Nr. 159/2024
Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra bygg og ris som ny mat
D093400/02
32023R2851 Nr. 159/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin
D091951/03
32024R0451 Nr. 164/2024
Tilsetningsforordningen: trimagnesiumdicitrat i kosttilskudd
D092086/02
32024R0346 Nr. 156/2024
Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver
D091846/02
32023R2214 Nr. 158/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bifenazat
D085817/04
32024R0891 Nr. 165/2024
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
D091002/01
32023R2613 Nr. 150/2024
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
32022R0488 Nr. 38/2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2023) Ares(2023)7526605
32023R2785 Nr. 155/2024
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
C(2015) 6482
32016R0128 Nr. 143/2016
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R1845
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
D096812/01
32024R1662
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
KOM(2022) 659
32023R2419 Nr. 45/2024
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
32023R2229 Nr. 53/2024
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
D087834/04
32024R0260 Nr. 116/2024
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
D089776/04
32024R0265 Nr. 116/2024
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
D089785/04
32024R0251 Nr. 116/2024
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe
D091420/03
32023R2802 Nr. 115/2024
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring
D091416/03
32023R2850 Nr. 115/2024
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D087828/05
32023R2846 Nr. 115/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
D096591/01
32024R1086
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
D095881/02
32024R1170
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Ungarn
32024D1222
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024D1184
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024D1066
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R1453
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Ungarn
32024D1297
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R1219
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024D1452
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
KOM(2014) 180
32018R0848 Nr. 31/2022
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy Ares(2022)7706331
C(2023) 1044
32023R0842 Nr. 298/2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy Ares(2022)7706071
D087380/01
32023R0372 Nr. 298/2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr Ares(2021)7257466
C(2022) 577
32022R0671 Nr. 114/2024
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller Ares(2021)7258536
D078477/01
32022R0160 Nr. 114/2024
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
32024R1044
Godkjenning av diclazuril (Coxiril) som fôrtilsetningsstoff
32023R2733 Nr. 85/2024
Fornyet godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)
32023R1334 Nr. 84/2024
Godkjenning av Bacillus velezensis NITE BP-01844 som fôrtilsetningsstoff
32023R2736 Nr. 85/2024
Godkjenning av Macleaya cordata-blanding som fôrtilsetningsstoff
32023R2732 Nr. 85/2024
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF som fôrtilsetningsstoff
32023R2734 Nr. 85/2024
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for haloksyfop
D089878/03
32024R0398 Nr. 86/2024
Nasjonale tiltak i Danmark om bakteriell nyresyke og infeksiøs pankreasnekrose
32023D2626 Nr. 83/2024
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Ares(2021)2131426
D067068/10
32021R1165 Nr. 38/2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Sverige
D096000/01
32024D0963
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0880
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R1020
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Italia, Polen, Tsjekkia og Tyskland
32024D0852
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
D087851/03
32023R1341 Nr. 46/2024
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32023R2645 Nr. 48/2024
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32023R1417 Nr. 46/2024
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
32023R1712 Nr. 50/2024
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe
32023R2628 Nr. 48/2024
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1405 Nr. 46/2024
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R2583 Nr. 47/2024
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff
32023R1332 Nr. 46/2024
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl.
D090972/02
32023R1455 Nr. 46/2024
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32023R2647 Nr. 48/2024
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter
32023R1443 Nr. 46/2024
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff
32023R2644 Nr. 48/2024
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023R1416 Nr. 46/2024
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
32023R1342 Nr. 46/2024
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner
32023R2594 Nr. 47/2024
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser
32023R2662 Nr. 48/2024
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32023R2646 Nr. 48/2024
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
32023R1682 Nr. 50/2024
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32023R2632 Nr. 48/2024
Navnsetting av plantesorter (2021)
32021R0384 Nr. 5/2024
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler Ares(2022)6618010
C(2023) 3366
32023R1605 Nr. 60/2024
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R0834
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat
D092144/02
32023R2783 Nr. 55/2024
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat
D092143/02
32023R2782 Nr. 55/2024
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater
D091988/02
32023R2156 Nr. 44/2024
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer Ares(2023)3453246
C(2023) 4321
32023R1686 Nr. 54/2024
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler
KOM(2008) 40
32011R1169 Nr. 214/2014
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
KOM(2000) 438
32004R0853 Nr. 137/2007
Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat
D091868/03
32023R2210 Nr. 58/2024
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat
D091867/02
32023R2215 Nr. 58/2024
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252)
D089496/03
32023R2108 Nr. 50/2024
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat
D089305/03
32023R2379 Nr. 50/2024
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik
D089495/03
32023R2086 Nr. 50/2024

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger 32021R0932 323 2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023) 32020R0585 200 2021
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder 32015D1554 68 2016
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner 32009D0177 114 2010
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum 32019R0625 3 2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser 32019R0628 3 2020
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger 32019R0893 208 2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff 32017R2299 79 2018
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter 32017R0962 212 2017
Hestepassforordningen 2015 32015R0262 166 2016
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt 32014R0636 1 2017
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder 32016R1007 222 2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter 32016R0997 222 2016
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler 32015R0705 139 2016
Status for deler av EU som fri for varroatose hos bier 32013D0503 167 2014
Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns 32013R0413 183 2013
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe 31988L0407
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser 31990L0429
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse 32009R0669 60 2010
Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk 32013R0095 153 2013
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg 32009L0158 74 2012
Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam 32012R0832 5 2013
Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere 32012R0839 5 2013
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser 32012R0837 5 2013
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter 32012R0333 206 2012
Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter 32012R0093 206 2012
Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger 32011R0371 37 2012
Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner 32011R0212 37 2012
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff 32011R0026 38 2012
Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr 32011R0515 37 2012
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser 32011R0337 37 2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter 32011R0184 37 2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer 32011R0886 38 2012
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32011R0496 37 2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser 32011D0215 77 2012
Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32011R0170 37 2012
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32011R1263 78 2012
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff 32011R0885 38 2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler 32012R0843 53 2013
Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32012R0870 53 2013
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler 32011R1068 38 2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser 32010R1120 125 2011
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester 32010R1119 125 2011
Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner 32010R0891 111 2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr 32010D0221 61 2011
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin 32010D0470 60 2011
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland 32009L0156 60 2011
Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import 32009D0712 59 2011
Fiskehelsedirektivet 32006L0088 99 2007
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser 32010R0333 8 2011
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker 32010R0104 8 2011
Godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr 32010R0350 8 2011
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr 32010R0277 8 2011
Godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metioninsom tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32010R0335 8 2011
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr 32010R0348 8 2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger 32010R0107 8 2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter 32008R1251 114 2010
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering) 32008D0185 55 2009
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll 32008D0896 114 2010
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap 32009R0616 115 2010
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak 32008D0392 114 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger 32009R1091 39 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender 32009R1096 39 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker 32009R0911 22 2010
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester 32009R0886 22 2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester 32009R0910 22 2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun 32009R0902 22 2010
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender 32009R0271 121 2009
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff 32008R1292 21 2010
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr 32009R0379 121 2009
Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff 32008R1293 21 2010
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål 32005R0644 21 2009
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland 32004D0764 21 2009
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe 32004R0911 21 2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin 32008R0775 42 2009
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe 32006D0028 21 2009
Godkjent ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer 32008R0505 24 2009
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering) 32008L0038 2 2009
Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer 32008R0165 2 2009
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 32004D0558 48 2005
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (2005) 32005R0943 18 2006
Godkjenning og ny bruk av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (2005) 32005R1200 18 2006
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 32004R1453 28 2005
Godkjenning av Avatec 15 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger 32004R1455 29 2005
Godkjenning av visse mikroorganisme- og enzympreparater som tilsetningsstoff i fôrvarer (2004) 32004R1259 28 2005
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose 32003D0467 93 2004
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe 31992L0066 7 1994
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose 31993D0052 7 1994
Kontroll og utdryddelse av blåtunge 32000L0075 148 2001
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger 32007R0786 21 2008
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin 32007R0538 152 2007
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 32002L0099 166 2003
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest 32001L0089 26 2003
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff 32007R1139 21 2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition 32007R0785 21 2008
Kontroll av fugleinfluensa 32005L0094 140 2006
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer 32007R0537 151 2007
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv 31992L0065
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater 32004R0136 44 2005
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe 31989L0556