Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økologiforordningen 2018: oppdatering av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
Såvaredirektivet (2021-initiativ)
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Bærekraftig system for matproduksjon
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
01.10.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
01.10.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
30.09.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
11.10.2023
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
28.09.2023
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
24.09.2023
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
27.09.2023
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase som fôrtilsetning til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter
28.09.2023
Fornyet godkjenning av et gjærprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
28.09.2023
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl.
15.07.2023
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
23.07.2023
Øvre grenseverdier for rester av denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron i eller på visse produkter
08.10.2023
Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate
31.08.2023
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser
22.08.2023
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
22.08.2023
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
22.08.2023
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)
21.09.2023
Plastforordningen: endringsbestemmelser
01.08.2023
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
28.08.2023
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022
10.10.2022
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
05.10.2023
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
25.05.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: pyriproksyfen
02.04.2024
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum-stammen Ma 43, paclobutrazol og Straight Chain Lepidoptera Pheromones (SCLP)
01.10.2023
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom
28.09.2023
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
28.09.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl.
28.09.2023
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
28.09.2023
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker
28.09.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
28.09.2023
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
28.09.2023
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff
27.09.2023
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer
08.09.2023
Fornyet godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff
20.07.2023
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff
20.07.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
12.07.2023
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
24.06.2023
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
20.08.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for nikotin
15.08.2023
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp
10.08.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) m.fl.
20.07.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer
30.07.2023
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i oppfôringssvin
01.01.2025
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
17.07.2023
Godkjenning av praparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter
01.08.2023
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
31.07.2023
Godkjenning av smørsyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
26.07.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.07.2023
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.07.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
22.08.2022
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.07.2023
Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)
20.07.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
02.07.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland
15.04.2023
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026)
01.01.2024
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon
03.07.2023
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
11.06.2023
Godkjenning av vannetanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat
06.06.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
22.06.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol
22.06.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter
20.06.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet
19.06.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
15.06.2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy
12.03.2023
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy
14.05.2023
Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler
Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat
04.06.2023
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
28.06.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
28.11.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler
07.02.2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
06.12.2022
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
09.01.2023
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon
16.10.2022
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon
16.09.2022
Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
24.07.2022
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
27.06.2022
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.12.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
15.05.2022
Overvåking av furan og alkylfuraner i mat
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
27.02.2022
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
01.01.2022
Navnsetting av plantesorter (2021)
01.01.2022
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler
27.06.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
05.06.2023
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid
22.06.2023
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser
04.06.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: retting av fransk språkversjon
25.05.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet
15.09.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
10.04.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda'
05.01.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023)
19.02.2023
Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i hampfrø
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022)
15.11.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
01.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad
16.08.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
08.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol
12.02.2023
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter
14.02.2023
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter
08.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekvinocyl
08.02.2023
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
28.03.2022
Godkjenning av sepioltisk leire som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter
28.02.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse
27.02.2023
Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
27.02.2023
Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.02.2023
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet
06.07.2023
Godkjenning av lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
06.07.2023
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til alle fjørfearter og griser
06.07.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter: rettelse
17.06.2023
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
17.06.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase m.m. som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
06.07.2023
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff: endringsbestemmelser
06.07.2023
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.07.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum
15.12.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
16.10.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
19.02.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
15.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
02.07.2023
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
31.08.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
01.01.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
30.05.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
05.06.2023

2023/224

23.09.2023
Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser

2023/224

23.09.2023
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
05.06.2023

2023/224

23.09.2023
Godkjenning av cellobiose som ny mat
01.06.2023

2023/229

23.09.2023
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer
31.05.2023

2023/229

23.09.2023
Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse
31.05.2023

2023/229

23.09.2023
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
30.05.2023

2023/229

23.09.2023
Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser
16.05.2023

2023/229

23.09.2023
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
04.06.2023

2023/224

23.09.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
13.04.2023

2023/225

23.09.2023
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
10.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
10.04.2023

2023/225

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim
21.10.2023

2023/225

21.10.2023
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
09.04.2023

2023/225

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
13.04.2023

2023/225

23.09.2023
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
02.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
12.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
10.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
10.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser
17.03.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser
17.03.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
12.04.2023

2023/199

23.09.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
10.04.2023

2023/199

23.09.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
09.03.2023

2023/198

23.09.2023
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff
08.03.2023

2023/198

23.09.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat
01.03.2023

2023/226

23.09.2023
Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
06.02.2023

2023/230

23.09.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon
06.04.2023

2023/191

23.09.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
17.03.2023

2023/221

23.09.2023
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.01.2023

2023/197

23.09.2023
Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
26.01.2023

2023/197

23.09.2023
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.01.2023

2023/197

23.09.2023
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
06.01.2023

2023/196

23.09.2023
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.01.2023

2023/196

23.09.2023
Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
25.01.2023

2023/228

23.09.2023
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.01.2023

2023/196

23.09.2023
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
24.01.2023

2023/228

23.09.2023
Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
24.01.2023

2023/228

23.09.2023
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
24.01.2023

2023/228

23.09.2023
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
24.01.2023

2023/228

23.09.2023
Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat
11.01.2023

2023/228

23.09.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
26.01.2023

2023/192

23.09.2023
Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
21.03.2023

2023/230

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
26.03.2023

2023/227

23.09.2023
Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat
26.03.2023

2023/227

23.09.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
07.02.2023

2023/190

23.09.2023
Godkjenning av mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata som ny mat
09.01.2023

2023/228

23.09.2023
Unionslisten over ny mat: rettelser
29.01.2023

2023/223

23.09.2023
Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat
26.01.2023

2023/223

23.09.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
14.03.2023

2023/205

23.09.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler
21.03.2023

2023/219

23.09.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer
21.02.2023

2023/219

23.09.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider
22.03.2023

2023/219

23.09.2023
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2023

2023/213

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin
20.02.2023

2023/204

23.09.2023
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan
16.02.2023

2023/217

23.09.2023
Grenseverdier for arsenikk i matvarer
26.03.2023

2023/227

23.09.2023
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
15.02.2023

2023/194

23.09.2023
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
10.04.2023

2023/226

23.09.2023
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
07.02.2023

2023/211

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam
06.03.2023

2023/205

07.03.2026
Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater
18.11.2022

2023/210

23.09.2023
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
01.01.2023

2023/215

23.09.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat
31.10.2022

2023/218

23.09.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia
31.10.2022

2023/218

23.09.2023
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
04.10.2022

2023/195

23.09.2023
Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav
29.11.2022

2023/223

23.09.2023
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler
15.09.2022

2023/220

23.09.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
07.09.2022

2023/206

23.09.2023
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
01.01.2023

2023/216

23.09.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
12.03.2023

2023/193

23.09.2023
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
25.08.2022

2023/216

23.09.2023
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene
21.02.2023

2023/209

23.09.2023
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.10.2022

2023/202

23.09.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
01.01.2022

2023/212

23.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
19.09.2022

2023/203

23.09.2023
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
18.08.2022

2023/201

23.09.2023
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av grønn te med innhold av epigallokatekin-3-gallat
21.12.2022

2023/214

23.09.2023
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
01.09.2022

2023/200

23.09.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
22.09.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
02.09.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Latvia og Polen
22.08.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Estland, Latvia og Polen
23.08.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Latvia, Litauen og Polen
20.07.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Tyskland
28.06.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Ungarn, Polen og Slovakia
06.07.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia og Polen
06.06.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia og Italia
16.05.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas
13.05.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
28.04.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Litauen og Polen
21.04.2023
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
29.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
07.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
03.05.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas
09.03.2023
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.09.2022

2023/042

18.03.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
26.09.2022

2023/042

18.03.2023
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
10.10.2022

2023/029

18.03.2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
06.09.2022

2023/034

18.03.2023

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
20.09.2023
20.09.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
08.09.2023
08.09.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
30.08.2023
30.08.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
22.08.2023
22.08.2023
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease
10.08.2023
14.08.2023
Dyreavlsforordningen
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
18.12.2017
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
08.08.2023
08.08.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Namibia, Storbritannia og USA
18.07.2023
08.08.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
07.08.2023
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
27.06.2023
27.06.2023
Oppheving av importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima
03.08.2023
03.08.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
21.07.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile og Storbritannia
27.06.2023
27.06.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike og Polen
16.06.2023
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
13.06.2023
13.06.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
10.06.2023
12.06.2023
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
01.01.2022

2022/038

11.06.2022
25.06.2022
EU-referansesenter for truede arter
01.01.2023

2023/033

18.03.2023
10.07.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
20.07.2022

2023/146

14.06.2023
13.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
20.07.2022

2023/146

14.06.2023
13.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
19.07.2022

2023/146

14.06.2023
13.06.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
20.07.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike, Polen og Frankrike
05.06.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
01.06.2023
02.06.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Polen
15.05.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
18.05.2023
22.05.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII
16.05.2023
19.05.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark m.fl.
03.05.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
29.04.2023
29.04.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
19.04.2023
21.04.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Ungarn, Polen og Slovakia
17.04.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
06.04.2023
20.04.2023
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat
29.08.2022

2023/146

14.06.2023
14.06.2023
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
25.08.2022

2023/146

14.06.2023
14.06.2023
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
12.07.2022

2023/146

14.06.2023
14.06.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Kina
03.07.2023
14.06.2023
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2022

2023/146

14.06.2023
14.06.2023
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
12.07.2022

2023/146

14.06.2023
14.06.2023
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber
15.12.2022

2023/076

08.06.2023
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
28.06.2022

2023/036

18.03.2023
16.05.2023
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
01.01.2018

2017/126

08.07.2017
25.07.2017
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
04.04.2023
04.04.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
31.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
28.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
22.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
15.03.2023
15.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX
29.03.2023
29.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Ungarn og Polen
27.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
26.03.2023
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
02.03.2023
02.03.2023
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
28.04.2017

2019/210

07.03.2020
09.05.2023
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
01.01.2023

2023/078

28.04.2023
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
07.07.2022

2023/078

28.04.2023
Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler
01.01.2023

2023/111

28.04.2023
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
01.01.2022

2022/294

10.12.2022
12.12.2022
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
18.10.2004

2005/002

09.02.2005
12.04.2005
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
26.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
25.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
25.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
22.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
22.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
22.09.2022

2023/039

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
21.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
21.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
29.08.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
18.07.2022

2023/030

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
31.07.2022

2023/030

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022

2023/032

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022

2023/031

18.03.2023
21.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
25.02.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
22.03.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
18.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
14.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
30.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
12.07.2022

2023/044

18.03.2023
20.03.2023
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
19.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
15.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
15.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
14.07.2022

2023/030

18.03.2023
20.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
05.07.2022

2023/030

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
22.02.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
18.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
28.01.2022

2022/278

29.10.2022
20.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser
10.03.2023
13.03.2023
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
21.02.2002

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Polen, Romania og Slovakia
16.02.2023

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
25.01.2010

2010/060

12.06.2010
15.07.2010
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter
10.05.2012

2012/206

08.12.2012
14.12.2012
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
10.06.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.05.2011

2012/077

01.05.2012
04.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter
14.03.2011

2012/037

01.05.2012
01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler
09.10.2012

2013/053

04.05.2013
06.05.2013
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser
13.05.2010

2011/008

02.04.2011
03.05.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender
07.12.2009

2010/039

01.05.2010
07.05.2010
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
01.03.2004

2005/044

30.04.2005
30.11.2005
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
17.12.2007

2008/043

26.04.2008
28.04.2008